Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

5710 (Knjiga nad knjigama… Božja Riječ…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5710, 28 Lipanj 1953

KNJIGA NAD KNJIGAMA… BOŽJA RIJEČ…

Sveta Pisma, koja svjedoče o Meni, bi bila potpuno dovoljna da proglase Moju volju ljudima, ona bi ih također vodila do svjetla, do prosvjetljenja, ako bi Moja volja bila vršena, i oni bi postigli blaženstvo. Ipak ova Knjiga, Knjiga Otaca, je izgubila njezinu vrijednost za mnoge ljude; ona više nije knjiga koja njima priopćuje Moju Riječ budući se njihovo nevjerovanje također tiče porijekla Svetih Pisama, oni ne mogu vjerovati da je Moj Duh bio na djelu u Mojim učenicima, da ih je ovaj Duh motivirao da zapišu što Sam Ja Osobno napravio i podučavao dok Sam živio na Zemlji. I prema tome oni više ne ocjenjuju ovu Moju Riječ kao što bi trebala biti ocijenjena…. kao proglašenje Moje volje koja zahtjeva od ljudi da ispune zapovijedi… Ljubavi spram Boga i njihova bližnjega (Marko 12:28-31)…

Oni bi jedino trebali priznati da su ove dvije zapovijedi bile dane ljudima od strane Mene i ako su oni nastojali živjeti na Zemlji u skladu sa ove dvije zapovijedi oni bi vrlo skoro naučili procijeniti točnost i Istinu svih drugih učenja koja su Moji učenici zapisali u Moje ime za sve ljude… Ali oni ne žive sa Ljubavlju, i prema tome njima također nedostaje razumijevanja za sve što je sadržano u Svetim Pismima. Kao rezultat, oni dvojbe porijeklo, oni ne prepoznaju Mene kao izvor Riječi koja svjedoči o Meni. Međutim, oni unatoč tome trebaju biti obaviješteni o Mojoj Riječi, oni unatoč tome trebaju znati Moju volju i time biti direktno učinjeni svjesnima o Onome Koji Sebe očituje na mnoge načine…

Oni trebaju znati da je moguće za Mene dostaviti Moju Riječ na Zemlju u svako vrijeme, da Ja podučavam ljude kroz Duh u sva vremena baš kao što Sam podučio Moje apostole kada više nisam živio među njima u tijelu. Oni bi trebali znati da izljevanje Duha nije bio jedinstvena pojava koja se jedino dogodila Mojim učenicima, nego da Ja opet i iznova izljevam Moj Duh u jednu otvorenu posudu, da Ja podučavam ljude na isti način kao što Sam jednom podučio Moje učenike i time im dostavljam Moju Riječ, koja opet jedino otkriva Moju volju da se živi unutar Ljubavi, i kao rezultat njihovom udovoljavanju Mojoj volji onda uvesti osobu u Istinu (Ivan 16:13), objasniti mu međuodnos između stvaranja i njegova stvoritelja, sudbinu i cilj svega što je vidljivo, time mu podariti sveobuhvatno znanje koje za dušu naznačava najblistavije svjetlo i omogućuje mu pronaći stazu do vječnog života…

Prenoseći Moju Riječ Ja jedino imam namjeru postići mogućnost za ljudsko biće da oblikuje sebe u Ljubav… Sveta Pisma, također, uvijek jedino naučavaju Ljubav, time ona moraju potjecati iz Mene Osobno, Koji Sam vječna Ljubav. Ali pošto se Ljubav ohladila među čovječanstvom, ljudi više nisu sposobni prepoznati dublju vrijednost onog što je zapisano, oni su duhovno slijepi i nedostaje im sve prosudbe. Prema tome oni će biti iznova suočeni sa živim predstavnicima Moje Riječi koji će, premda im oni neće donijeti ništa novo, unatoč tome biti sposobni zastupati staru Riječ sa uvjerenjem i demonstrirati Ju iznova… naime, da je Ljubav prva zapovijed koju Ja očekujem da bude ispunjena, i da svo dodatno znanje, viša svjesnost o Istini, jedino proizlazi iz Ljubavi… Moja Riječ treba nanovo biti široko rasprostranjena, jer još jednom Ja kažem Mojim odabranim učenicima ‘Idite u svijet i podučite sve narode…’ Jer ljudi trebaju čuti Moje Evanđelje, oni trebaju znati da se Pisma ne smiju odbaciti, da ona sadržavaju Istinu koju Sam Ja Osobno proglasio učenicima kroz Duh… Oni trebaju znati da ću Ja uvijek i zauvijek prenositi istu Riječ na Zemlju i da će Moja Riječ ostati čak onda kada nebo i Zemlja budu prošli (Matej 24:35).

AMEN

Spread the Truth