Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

5705 (Ozbiljno upozorenje… Materijalistički stav…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5705, 22 Lipnja 1953

OZBILJNO UPOZORENJE …. MATERIJALISTIČKI STAV ….

Vi ljudi usmjerili ste vaše poglede na svijet, težite samo zemaljskom blagu, trudite se zadovoljiti samo tjelesne žudnje, krećete se jedino u području kojim vlada materija; no sve duhovno umrtvljujete …. ali vaše tijelo samo je čahura onoga što nastavlja postojati nakon vaše tjelesne smrti, vaše tijelo samo je na kratko vrijeme prebivalište za vašu dušu, a duša je ono što putem zemaljskog života treba dospjeti do zrelosti, koju vi međutim kroz vaš materijalistički stav puštate da gladuje i koja stoga u mizernom stanju ulazi u duhovno kraljevstvo. 

Materijalni svijet je područje zarobljenog duhovnog, koje vi kao čovjek naseljavate, ali koje je vaša posljednja stanica prije vašeg ulaska u duhovno kraljevstvo. Sve dok je duh svijeta u vama tako snažan da vi uvijek žudite samo materijalno blago, da stvarate i radite samo za ovaj zemaljski svijet, robovi ste materije, a trebali biste kao gospodari nad materijom nju prevladati. Svu vašu životnu snagu koristite samo za to da jačate kraljevstvo protivnika Boga, ako žudite svijet i njegova dobra. No životnu snagu trebate koristiti za skupljanje duhovnih dobara, za stjecanje blaga za vječnost, slobodnom voljom trebate se odvojiti od dobara koja su prolazna i koja će vam jednom biti oduzeta, koja ne možete prenijeti sa sobom u vječnost.

Vašu životnu snagu trebate pravilno upotrijebiti i stjecati neprolazna dobra s kojima možete raditi u duhovnom području i koja za vas predstavljaju bogatstvo koje će vas uistinu učiniti blaženo sretnima. Vi ste više od svih materijalnih tvorevina, jer one su samo stvorene za vas da bi vam poslužile u vašem usavršavanju ….

No vi ljudi ne spoznajete njihovu vrijednost, težite svijetu, umjesto da ga prepoznate kao nešto što vam može omesti vaš duhovni razvoj. Vi služite materiji, umjesto da ona vama služi, dozvoljavate da ona gospodari vama i postajete slugama materije. A to znači da duši u sebi pripremate smrt, da je ona obavijena gustom čahurom kad uđe u onostrano tako da svjetlosna zraka ne može prodrti kroz tu čahuru i stoga duša nevjerojatno pati sve dok ta čahura nije razgrađena, što može trajati vječnostima, ako čak ta čahura sve više ne otvrdne i za dušu više nema mogućnosti da se nje riješi.

Vi ljudi ne znate što činite vašoj duši ako ste nastrojeni zemaljski-materijalno, ako se uvijek trudite stjecati samo materijalna dobra. Ma prepoznajte prolaznost toga što vas okružuje i mislite na ono što je neprolazno. Ne živite vaš zemaljski život uzaludno, jer on vam je dan samo za sazrijevanje duše, duhovnoga u vama, koje može koristiti samo duhovnu hranu kako bi se razvijalo, da bi bez čahure moglo napustiti tijelo kad dođe vaš čas ….

AMEN

Spread the Truth