Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

7311 (Odgovaranje na pitanja… Ozbiljno provjeravanje izvora…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7311, 18 Ožujak 1959

ODGOVOR NA PITANJA… OZBILJNO PROVJERAVANJE IZVORA…

Ja želim odgovoriti na svako vaše pitanje pod uvjetom da ste sposobni sebe ‘zatvoriti’ za svijet (Matej 6:6) i njegove utiske, tako sa potpuno ispražnjenim srcem jedino žudjeti za Mojim Prisustvom, onda ćete također biti u stanju čuti Moju Riječ bez ikakve vrste dvoznačnosti/nejasnosti… zbog čega je apsolutno prijeko nužno odložiti sve zemaljske stvari na stranu. To je također razlog zašto se toliko puno toga ovjerava/podržava/usvaja kao ‘Moja Riječ’ gdje su čovjekove misli i dalje bile previše uključene, gdje ova ‘tišina u Bogu’ nije bila uspostavljena, gdje se nije čekalo na Moj odgovor. Uvijek zavisi o stupnju ljubavi i sjedinjenja sa Mnom da (li) Sam se i na koji način Ja obratio čovjeku, a netko tko sebe potpuno preda Meni ne mora biti u strahu da će pogrešno razumjeti/protumačiti komunikaciju koju prima… On će, bez oklijevanja, biti sposoban prihvatiti sve kao Moj milosrdni izražaj, i prema tome će također biti sposoban bez oklijevanja postavljati pitanja ali ona će zasigurno biti uglavnom duhovnog sadržaja, pošto će dijete koje sebe potpuno preda Meni biti daleko više zainteresirano za duhovna nego za zemaljska pitanja. Pa ipak ljudi su i dalje vrlo priljubljeni uz svijet i često žude za objašnjenjima u svezi čisto zemaljskih stvari, koje Mi oni uvijek predstavljaju u nadi da ću im dati željeni odgovor. A to izlaže opasnosti prosudbu Mojih Riječi, jer ljudi sa prevladavajuće zemaljskim interesima nisu još dovoljno zreli da sebe u potpunosti ‘zatvore’ (= odvoje od svijeta) i uđu u povjerljivi razgovor sa Mnom, njihove će misli najvjerojatnije (ili ‘skoro sigurno’) nastaviti skretati i vraćati se svijetu od kojeg su oni sebe nesposobni odvojiti u potpunosti… A to dovodi u pitanje Božansku komunikaciju ako ne i potpuno onemogućava… Prema tome, vi bi trebali najozbiljnije ispitati to što prihvaćate kao da ‘dolazi od Mene’ te očekujete od vašeg ljudskog bića da povjeruje kako Sam Ja Osobno tome izvor.

Jedino on, koji je bio u stanju uspostaviti iskrenu vezu sa Mnom u potpunoj osami/odvojenosti i nije dozvolio da svjetovne misli bilo koje vrste uđu tijekom združivanja njegovog srca sa Mnom, se može osjećati sigurnim i prihvatiti rezultate njegovog iskrenog razgovora sa Mnom kao potpuno bez-pogrešne. On također može pitati bilo koje pitanje i ono će mu biti odgovoreno, jer uvijek je njegova volja da ne padne pod grešku i budući mu istina znači sve. Ja govorim svakome, ali da li mu Moja Riječ ili njegove misli padnu na pamet je odlučeno sa vlastitom ozbiljnošću volje ljudskog bića čim se to tiče pitanja koja nisu duhovne supstance… gdje prema tome postoji rizik da se svjetovne misli uvuku i na taj način lako istinu dovedu u opasnost… dok će, u drugu ruku, čisto duhovne misli garantirati unutarnji spokoj/pribranost i osamu sa rezultatom da će odgovori biti na odgovarajući način čisti i istiniti. Ako želite govoriti sa Mnom onda Ja također zahtjevam da Mi budete nepodjeljeno posvećeni… Ali onda ću vas Ja također u potpunosti zaposjesti i svi rezultati misli će biti izlijevanje Moje ljubavi u vaše srce… Ako, međutim, vi i dalje dijelite vašu žudnju za Mnom sa svijetom onda ne možete očekivati od Mene da vam se obratim i vi morate prema tome vrlo ozbiljno ispitati sebe i tako prakticirati samo-kritiku, koja će za vas uvijek biti vrlo korisna ako je vaša volja da vam se obratim. Jer vi morate žudjeti za čistom istinom, inače nikad nećete biti sposobni primiti čistu istinu.

AMEN

Spread the Truth