Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

7304 (U svezi “unutarnje Riječi”…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7304, 11 Ožujak 1959

U SVEZI “UNUTARNJE RIJEČI”…

Moj će glas začuti svi oni koji čeznu za njim i koji u njihovim srcima uspostave kontakt sa Mnom, time koji Mi ne šalju tek usmene molitve, koje Ja ne čujem. Ali Ja imam mnogo djece koja Mi se iskreno mole i čiju molitvu Ja stoga uslišujem, posebice ako Mi jedino apeliraju da govorim Mojem djetetu kao Otac… Jer ovaj zahtjev svjedoči o njegovoj Ljubavi spram Mene, Koji je sve takvome djetetu… Bog i Otac, Prijatelj i Brat… I onda ću Ja Sebe izraziti kao Otac, Prijatelj i Brat, i Moje Riječi će se, u svim vremenima, odnositi na njegove zamolbe i želje, koje Mi dijete predstavlja sa potpunim povjerenjem. I stoga svako ljudsko biće može za sebe smatrati kako Sam mu progovorio samo ako on ostane u srdačnoj komunikaciji sa Mnom dok ne postane svjestan Mojeg odgovora, jer baš ovo čekanje i očekivanje Mojeg odgovora ne smije biti zanemareno, ali to također pretpostavlja vrloduboku vjeru da Ja govorim Mojoj djeci… Kada bi ljudi imali ovu vrloduboku vjeru oni ne bi našli neobičnim da Bog govori Njegovim živim tvorevinama; da Otac govori Njegovoj djeci. Ali jedino nekolicina imaju baš ovu vjeru, i to je zašto Ja jedino rijetko mogu Sebe izraziti tako da će bližnja ljudska bića za to doznati. Nadodana ovome je činjenica da ljudi čuju Moje Riječi na potpuno drugačiji način, obično na njihovom vlastitom jeziku; to je zašto je rezultat djetetova srdačnog razgovora sa Ocem smatran za njegov vlastiti proizvod misli, ukoliko jedan izvanredan sadržaj ne osupne bližnja ljudska bića ili ih podučava misliti drugačije.

Ipak Ja vam kažem: Ja itekako rado govorim Mojoj djeci da bi dopustio da promakne mogućnost da Sebe izrazim premda Ja jedino mogu Sebe Otkriti u skladu sa njihovim stanjem zrelosti i zadatkom, kojeg Moj primatelj Riječi u isto vrijeme mora ispuniti na ovoj Zemlji. Otud, čim je prenošenje Moje Riječi kombinirano sa zadatkom, uvjeti koje ovaj primatelj mora ispuniti će također biti drugačiji kako bi bio prikladan za njegov zadatak. U tom slučaju rezultat iskrene komunikacije sa Mnom, sadržaj Mojeg direktnog govora, će također biti drugačije vrste, budući će morati izdržati kritiku od strane racionalnih ljudi, budući se na njih mora gledati kao na učiteljski materijal koji je naumljen da bude širen dalje, koji se treba prenijeti kao Evanđelje ljudima koji trpe krajnju duhovnu nevolju. Ali to neće ni u kojem slučaju proturječiti Mojim Riječima Mojoj djeci, premda će one biti predstavljene u drugačijem obliku baš zbog njihove svrhe. Jer Ja moram adresirati Moju djecu sukladno njihovoj sposobnosti primanja. I čim se Moje poruke citiraju doslovno one neće nikada sebi proturječiti… ako, međutim, one budu preraspoređene sukladno osobnom mišljenju, onda pogreška može i također hoće biti uključena u Riječi koje su, početno, bile dostavljene osobi u najčišćoj Istini.

Štogod vi ljudi čujete odgore treba biti ostavljeno nepromijenjenim s vaše strane… Opet i iznova vas Ja želim podsjetiti na ovo, onda će Istina biti garantirana, i onda se nitko neće moći naći uvrijeđenim osim onih koji, za sada, i dalje sami ne poznaju Istinu. Jer čak ako čovjekovo razmišljanje najprije skreće od Istine Moja Riječ će ga voditi nazad na ispravan put, ili će se proturječna pitanja, privremeno, staviti na stranu dok osoba potpuno ne prihvati Moje Riječi bez unutarnjeg otpora… prouzročenog pogrešnim podukama… i takva će proturječja sebe razjasniti. Ali Ja govorim svoj Mojoj djeci ako Mi ona dozvole govoriti im poradi njihove intimne veze i volje da Me čuju… I Moje su Riječi uvijek usmjerene onima koji su pokretani sa istim pitanjima i imaju istu volju da Me čuju. Unatoč tome, napomol velike duhovne nevolje i skorog kraja Ja dostavljam Moju Riječ… učenje koje je na Zemlji bilo proglašeno od strane čovjeka Isusa… opet na Zemlju, tako da će biti rašireno i dodirnuti ona ljudska srca koja su, u njihovoj potrazi za Istinom, otvorena za Moje Riječi kada su im pružene od strane Mojih glasnika. Ova je Riječ prema tome naumljena za svakoga ali će također ostaviti utisak na one koji ju slušaju bez otpora, i oni će naknadno djelovati i živjeti sukladno Mojoj Riječi i biti će također sposobni doživjeti učinak Moje Riječi, jer oni će steći snagu i svjetlo, snagu volje i mudrost, je sve što proizlazi iz Mene će morati ostvariti učinak, pod uvjetom da čovjekova volja ne pruža otpor… da čovjek želi biti adresiran od strane Mene i sa zahvalnošću prihvaća Moj dar milosti kojeg Moja Ljubav nudi i nastavit će mu nuditi sve do kraja.

AMEN

Spread the Truth