Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

7281 (Duhovni pomagači poštuju slobodnu volju…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7281, 12 Veljače 1959

DUHOVNI POMAGAČI POŠTUJU SLOBODNU VOLJU ….

Svaka duša treba biti spašena, i svakoj duši pridružuju se duhovni prijatelji kako bi ju tokom zemaljskog života doveli do zrelosti uz pomoć svoje podrške. Svaka duša dakle ima pomoć, ako ona istu želi, no ona ne može protiv svoje volje biti izložena utjecaju da se podloži duhovnim prijateljima u svrhu sigurnog dolaska do savršenstva. Ona mora izraziti svoju spremnost na to da se dâ voditi od strane tih duhovnih prijatelja i da prihvati upozorenja za svoj spas. Ne čini li ona to, tad su i duhovni pomagači nemoćni pred njom, moraju se povući jer slobodna volja čovjeka mora ostati nedotaknuta.

No ona čini dobro time što sluša glas duhovnih prijatelja, i ona to onda čini kad misaonim putem bude upozorena na nešto ili ako je misaonim putem poticana da nešto učini ili ne učini i da tad tom unutarnjem nagonjenju ili suprotstavljanju popusti, uvijek voljna ispravno razmišljati ili postupati. Ta volja je presudna za to da li se ta bića mogu uključiti, jer njihovo djelovanje uvijek je samo misaoni utjecaj koji je jedino onda uspješan kad je volja dobra.

Ako je volja podijeljena tako da duša sama nije načisto kako da se odluči, onda će se i druga duhovna bića truditi uključivati i tada će čovjek biti izložen različitim međusobno-nasuprotnim mislima, jer kako duhovni prijatelji isto tako i protivnici žele zadobiti volju i čine sve kako bi uspjeli. Čovjek nikad nije prepušten sam sebi, neprestano ima vjerne pomagače uza sebe kojima samo treba dati dopuštenje da mu pomognu.

I onda se može sigurno osloniti na to da je dobro vođen i savjetovan i da mu isto tako pritječe snaga za živjeti u skladu sa Božjom voljom na Zemlji. Jer oni koji se brinu za njega ne napuštaju ga, neprestano će na njega djelovati u dobrom smislu a po mogućnosti i odbijati neprijateljske snage, jer za to imaju pravo radi svjesnog poziva od strane ljudi. Ta izvjesnost da se uza sebe ima vjerne pomagače treba vas učiniti sigurnima da je vaš zemaljski hod uspješan jer ti pomagači mogu puno, i kad jednom mogu preuzeti tu službu starateljstva, onda ne popuštaju podupirati vas savjetom i djelom i da pomažu vašoj duši do zrelosti.

Ali to će uvijek biti moguće jedino ako vam je volja dobra što znači da se slobodno okreće Bogu. Tada duhovni pomagači imaju potpuno pravo na vas vršiti svoj utjecaj jer Sâm Bog im je tu službu starateljstva dodijelio i oni ju u Njegovoj volji izvršavaju radosno i oduševljeno. Onda je i lako moguće na Zemlji postići savršenstvo, jer trud duhovnih prijatelja usmjeren je samo na to da se ljude potakne na djelovanje u Ljubavi i da se u svemu tome podrede Božjoj volji, pošto je tada i povratak Bogu zajamčen, kad čovjek služi u Ljubavi …. što je jedino Božja volja ….

I stoga će misli neprestano biti upravljane tako da se čovjek u pravom smislu te riječi može zvati “Kršćaninom” …. jer živjet će u Ljubavi, prepoznajući i priznajući stoga Isusa Krista i Njegovo djelo spasenja i time će biti izbavljen od grijeha i smrti …. krenuti će putem k Ocu pošto u njemu više nema nikakvog otpora, pošto dijete čezne natrag u Očevu Kuću, jer se želi vratiti doma Onome od Kojega je jednom (pro)izašlo ….

AMEN

Spread the Truth