Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

7274 (Što je ispravna molitva?…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7274, 4.2.1959

ŠTO JE ISPRAVNA MOLITVA?…

Vi možete dobiti bilo što od Mene ako molite za to na ispravan način. Vi ne smijete zahtjevati nego Mi uputiti zamolbu sa poniznim srcem za pomoć u zemaljskoj i duhovnoj nedaći. I vi trebate vjerovati da ću vam Ja pomoći budući vas ljubim. Otud Ja tražim ispravnu molitvu u duhu i u istini, tako da ću onda biti sposoban poduprijeti vas u skladu sa vašom vjerom. Štogod to može biti, sve je za Mene moguće, čak ako vi ljudi ne mislite kako je to moguće, ali Moja je moć neograničena, i Moja mudrost također predviđa sve i sukladno može uvijek raditi za spasenje vaše duše. I Moja Ljubav će to također sprovesti, vi ste, nasposlijetku, Moja djeca, kojima Ja neću zanijekati ništa što je za njih blagotvorno. Ispravna molitva je molitva koja će doseći Moje uho, budući vi ulažete napor da Mi dopustite biti prisutnim sa vama… kada ste svjesni vaše vlastite slabosti i usrdno Me molite da vam osiguram snagu i pomoć… Takva molitva neće ostati neuslišena budući Mi je ona adresirana u najdubljoj poniznosti… Ali bilo tko tko zahtjeva ne moli ispravno… i zahtjevi su postavljeni putem mnogih molitvi koje su samo izglasane od strane usta, budući ljudsko biće zamišlja kako je samo potreban govor osobe koja moli kako bi se postigao blagoslov molitve… Ne riječi nego osjećaj srca daje molitvi dubinu i duh. To je uvijek jedino intiman odnos sa Mnom u kojeg ljudsko biće ulazi kada se moli na ispravan način. I njegova molitva će biti odgovorena od strane Mene… Iz ovog razloga samo nekoliko riječi je dovoljno da dotaknu Moje uho i da ih Ja čujem (uslišim). Duge su formalne molitve, međutim, Meni odvratne, jer ljudsko biće neće biti sposobno nastaviti koncetrirati se na njegove riječi, jedino njegove usne govore, i molitve se neće probiti do Mene, one će biti izgovorene uzalud i jedino služe da bi zamjenile ljudsku vjeru, jer pošto Ja ne mogu uslišiti takve molitve, vjera u moćnog, mudrog i Ljubavi punog Boga će također biti potkopana, ona će postati rastuće više izgubljena budući Ja jedino očekujem srdačnu vezu koja treba biti uspostavljena od strane srca i onda će također jamčiti Moje prisustvo u osobi, kome mogu Sebe otkriti kao Otac Mojem djetetu uslišujući njegovu molitvu… Naučite moliti ispravno… Jer ono što ste do sada nazivali moljenjem nije ispravna molitva u duhu i u istini (Ivan 4:24). Vjerujte Mi da Ja pretpostavljam kratak duboki uzdah molitvama koje traju satima, koje su moguće izrečene na instrukcije i ne uzdižu se same od sebe iz srca osobe… Ali samo nekoliko riječi je dovoljno kada je srce uključeno u ono što usta izgovaraju ili što mentalno pokreće osobu. Onda Ja neću zatvoriti Moje uho, Ja ću pomoći i podariti štogod potražuje dijete koje zaklinje njegova Oca.

AMEN

Spread the Truth