Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

7258 (Što je čovjeku za činiti ako hoće čuti božji glas? – Odvajanje od svijeta…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7258, 17 Siječanj, 1959 

ŠTO JE ČOVJEKU ZA ČINITI AKO HOĆE ČUTI BOŽJI GLAS? – ODVAJANJE OD SVIJETA…

Vi morate slušati vaše najunutarnije (ili ‘osluškivati u vašu najunutarniju unutrašnjost’), ako želite percipirati Moj glas. To zahtjeva potpuno odvajanje od svijeta (u smislu, ‘hermetički se zatvoriti u sobu’), i poniranje u duhovnu misao. To zahtjeva potpuno pražnjenje srca od (sve) zemaljske misli, tako da ono onda može biti ispunjeno sa misaonim strujama/bujicama čisto duhovne prirode.

Ljudima će uvijek biti teško u potpunosti se odvojiti od svijeta, ali Moj glas će zvučati jasnije/upečatljivije, što manje misaonih impresija svjetovnog porijekla ispunjava (ili ‘bude ispunjavalo’) srce. Kada je srce u potpunosti ispražnjeno, Moja Duhovna struja/bujica može dotjecati/utjecati neometano, i to ćete osjetiti kao neprekidno obraćanje, kao poplavu Mog Duha u vama, i Moje direktno obraćanje/oslovljavanje, koje vi sada percipirate kao izgovorenu Riječ. Što se više opirete svjetovnim/zemaljskim mislima, to čišće percipirate/opažate/razumijete Moj glas. A to iziskuje neprestanu borbu sa izvanjskim svijetom, koji se uvijek iznova želi nametnuti (u smislu, ‘provaliti unutra’), prisiljen/natjeran od strane Mog protivnika (= Sotone), sa ciljem da bi uznemirio/spriječio razgovor između Oca i djeteta. Vi možete izbjeći ovaj svijet, – tako što Mi se odmah obratite u mislima, tako da Ja mogu spriječiti uplitanje. I vaša volja će biti uzeta u obzir, pošto je okrenuta prema Meni.

Jedino oni koji su se u stanju odvojiti od svijeta imaju pravo čuti Moj glas, kojima sam Ja postao Koncept kojeg svijet ne može zamijeniti, koji su Me spoznali/prepoznali/priznali kao svoga Oca od vječnosti, Koji vas želi učiniti Svojom djecom, i ne pušta vas dok nije ostvario Svoj cilj.

Jednom kada se to odvajanje (od svijeta) dogodilo, svijet više neće uspjeti (pri)dobiti čovjeka nazad, pošto mu je Moje direktno obraćanje dalo svjetlo, i on više ne želi biti bez tog svjetla. Ali on će se ipak morati stalno boriti/sukobljavati sa svijetom, pošto živi u njegovoj sredini, i (svijet) nastoji na njega djelovati na sve moguće načine, pošto je (baš) ovo povjerljivo obraćanje koje (ili ‘ono što’) Moj protivnik želi spriječiti/uznemiriti na sve moguće načine.

Zato će uvijek biti potrebna snažna volja da bi se ustanovila tako intimna veza sa Mnom da se Moj glas probije, potapajući glas svijeta. To čini/omogućuje čovjekova volja; i čovjek neće pjevati ništa do pohvale i zahvale Onome Koji mu se obraća, dajući mu dar neizmjerljive vrijednosti. Jer Moja Riječ je vidljivi, ili zvučni, znak Moje beskrajne ljubavi prema vama, Mojim bićima. Daje vam dokaz kako je u vašem dosegu ustanoviti takvu blisku uniju sa najuzvišenijim i najsavršenijim Bićem da ste u stanju percipirati Njegov glas, i da posjedujete dokaz ovog obraćanja kada zapisujete Njegovu svetu Riječ, kako ste ju primili. To najviše savršeno Biće vam se obraća – razmislite o tome što znače ove riječi, Ja vam govorim (ili ‘se obraćam’) sa visina, vi čujete Moj glas, vi razumijete što vam govorim, i vi možete u tome prepoznati glas vašeg Oca, Koji vas voli i želi posjedovati zauvijek.

Ja vam se obraćam tako da bi Mi se vratili, svojom vlastitom slobodnom voljom, da možete krenuti povratnom cestom ka Očevoj kući ka Meni, što želim postići Svojim obraćanjem (Luka 15:11-32). Ali sa ciljem da bi čuli ovo Moje obraćanje, vaša volja mora biti čvrsta i jaka, ona mora neprestano težiti intimnoj vezi sa Mnom Koji ne mogu biti pronađen na površini svijeta, već odvojen od njega. Prema tome, sve svjetovne misli moraju bit potisnute, i vi morate slušati/osluškivati u mirnoći vašeg srca, i onda ćete uistinu percipirati Moj glas u svoj jasnoći, kao i svi kojima Moja ljubav posebice/osobito pripada, koji Me teže dosegnuti, koji su Me željni čuti, i kojima se mogu otkriti/objaviti kao što sam obećao, da ću Ja Svojima doći u Duhu, i da ću sa njima biti do kraja svijeta (Matej 28:20).

AMEN

Spread the Truth