Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

7231 (Snaga vjere… Čuda…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7231, 15 Prosinac 1958

SNAGA VJERE (ČUDA)…

U svem miru (tišini) će se ostvariti čudo, da se učvrsti vjera i postane takva snaga, da je sve moguće. Jer, Ja želim pridobiti (osvojiti) Moje dijete, a ne izgubiti ga u Mojemu protivniku. No, ovaj smjera na to da postigne razdvajanje između Mene i čovjeka koji već pripada Meni. To mu neće uspjeti, no on ne popušta u svojim naporima da stane između nas i odgurne Moje dijete od Mene. Ali njegova moć nije toliko jaka da prisili volju, a ova već u potpunosti pripada Meni. I zato Ja mogu iznenadno intervenirati, kada to nitko ne pomišlja. Ja ću to i učiniti, te svima vama dati dokaz Moje Ljubavi i strpljenja, istinitosti Moje Riječi, vrijednosti Mojih obećanja. Jer, Ja sam vam rekao: „Što vi tražite Oca u Moje Ime, On će učiniti…“, i tim prije, što je vidljivija vaša predanost Meni. No, kako ste vi malodušni (neodlučni, bojažljivi) kada molite… Kao vaš Otac, Ja sam uvijek s vama, i vi možete doći Meni sa svakom molitvom, Ja vam je neću odbiti, vi jedino ne bi trebali misliti da ste sami, vi se ne smijete udaljavati, nego stalno tražiti Moju blizinu. Cijela je tajna snage vaših molitvi, da ih vi usmjeravate Meni, osjećajući Me kao vama prisutnog. Onda će i snaga vjere u vama biti jaka, i vi nećete sumnjati u ispunjenje vaših molitvi. Ali, ako vi Mene morate tražiti u daljini, onda ste vi još slabovjerni, i vi neodlučno (plašljivo, malodušno) izgovarate svoju molitvu… Nedostaje vam snaga vjere, u kojoj i leži ispunjenje vaše molitve. Ali, to vi sami morate učiniti, da vi stupite u ispravan odnos sa Mnom, da vi govorite kao djeca s Ocem, i jednako osjećate i u srcu, da ne govore samo vaša usta, nego da srce i usta kazuju isto. Dođite Mi tako blizu, da se vi priljubite uz Moje srce, i onda Mi ispričajte sve vaše nevolje i nemoći, a Ja vas uistinu želim izlječiti i pružiti vam snagu za vaš zemaljski životni put, za vaš zadatak i za vaš uspon uvis… Uvijek mislite da vas Ja mogu čuti jedino kada ste Mi vi sasvim blizu… i također vjerujte da je to tako, jer Moje uho ne čuje molitve, koje Me dotiču samo iz daljine, jer vam nedostaje Ljubavi, a time i vjere.  No, ako Mi se vi možete sasvim približiti, onda je i Ljubav u vama, jer vi nećete tražiti vezu sa Mnom bez Ljubavi… Ali mora postojati ta veza, da Ja čujem vašu molitvu i da vam mogu pomoći. Nema granica Mojoj moći, i nema granica Mojoj Ljubavi… to vi uvijek iznova morate držati pred sobom, da vi jedino sami sebi postavljate granice, koje vi međutim u bilo kojem trenutku možete srušiti, ako vi samo vjerujete. Jer, nevjerovanje je prepreka gdje se Moja moć zaustavlja, iako Moja Ljubav ostaje nepromijenjena. A, Ljubav vas uvijek iznova poziva i mami u njeno područje, ona jedino želi da se vi približite u istoj Ljubavi, da vi dokinete razdvojenost, koju protivnik međutim želi zadržati ili povećati, a to se pak izjalovljuje (ne uspijeva, propada) zbog vaše volje. Ali, vaša će vjera postati jaka jer, budući da vi jeste i želite ostati Moja djeca, i Ja ću na vas djelovati kao Otac, a Očinska Ljubav postiže sve, tako i snagu vjere, koja omogućava svako čudo.

AMEN

Spread the Truth