Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

5701 (“Provjeravajte duhove…” Lažni kristi i proroci…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5701, 19 Lipanj 1953

‘PROVJERAVAJTE DUHOVE…’ LAŽNI KRISTI I PROROCI…

(1 Ivanova 4:1-3)

Provjeravajte duhove da li su od Boga… Kada prihvatite duhovno znanje vrlo je važno da ozbiljno ispitate njegovo porijeklo… Vi bi morali i trebali njega pomno ispitati budući ste vi sami odgovorni za vašu dušu, koja može jedino izvući koristi iz Istine ali čiji je viši razvoj doveden u opasnost kroz obmanjujuću duhovnu informaciju. Ako su vam ponuđeni duhovni koncepti, to jest znanje koje ne može biti potvrđeno (provjereno) putem zemaljskih sredstava, vi ga trebate podvrći ozbiljnom istraživanju. Vi bi trebali znati da se svjetlo i tama međusobno bore, da se princ tame bori protiv Čiste Istine, da će on pokušati bilo što kako bi uveo ljude u pogrešno razmišljanje i ne stidi se čak toga da sebe zaogrne u plašt jednog anđela kako bi obmanuo ljude (2 Korinćanima 11:14)

Ali vi ga sami možete raskrinkati, vi možete ispitati koji duh vama dostavlja duhovno znanje. I kriteriji koje trebate uzeti u obzir na temelu ozbiljnog ispitivanja jesu: da li dostavljena mentalna informacija proglašava Isusa Krista kao Sina Božjega i Iskupitelja svijeta, da li se njezina poruka sastoji od Njegove doktrine Ljubavi i da ste podsjećani da slijedite Isusa… Ako je to tako, onda ju možete bezuvjetno prihvatiti i adresirati Boga Samoga kao izvor znanja koje vam je dostavljeno, onda ga vi možete usvojiti kao Božansku Istinu. Vi se ne trebate bojati da ćete biti gurnuti u obmanjujuće razmišljanje od strane duha tame, jer on neće NIKADA priznati Isusa Krista, Koji je svijet izbavio od grijeha. 

Pojavit će se lažni kristi i lažni proroci, a posebice tijekom posljednjih dana pred Kraj… Oni će izgovarati ime Isusa Krista sa njihovim ustima a ipak oni neće biti istinski glasnici Njegovog Božanskog učenja Ljubavi, budući oni sami neće činiti kako propovijedaju ili su njihova učenja svjetovne prirode, prema tome oni neće biti prepoznatljivi kao istinski Kršćani. I ova verbalna ispovijed (priznavanje) je učestalo maska koja skriva neprijatelja Istine. Oni neće uistinu vjerovati u Isusove Riječi, koje je On govorio na Zemlji, ili u njegova obećanja, jer njima nedostaje Ljubavi, znak istinskog sljedbenika Isusa… 

Posljedično tome njihove će riječi biti bez duha, one će biti bez snage, one se ne mogu smatrati za Čistu Božansku Istinu i također trebaju biti ozbiljno pomno ispitane. Ali vi možete napraviti ovaj test bilo kada ako vi, u iskrenoj žudnji za Istinom, tražite Boga Osobno za Njegovu pomoć da prosvjetli vaš duh, da vodi vaše misli ispravno i da vas poduči uvijek da pravite razliku između Istine i pogreške (zablude)i svatko tko žudi Duha Božjega će ga primiti.

AMEN

Spread the Truth