Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

5699 (“Vi doista imate Oca…” Odnos oca i djeteta…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5699, 16 Lipanj 1953

“VI DOISTA IMATE OCA…” ODNOS OCA I DJETETA…

Ništa ne bi bilo nemoguće za vas da ste sebe sjedinili sa Mnom, da ste Mi apelirali za snagu… da Mi tako dopustite da djelujem kroz vas. Vi samo još nemate dovoljno vjere, i sve dok sumnjate vi Me sami spriječavate od djelovanja u skladu sa vašom voljom. Ipak vi trebate pokušati steći ovu vjeru. Postavite sebe u poziciju da sa Mnom razgovarate sa dječjim povjerenjem, tako da se doista osjećate kao djeca koja prilaze k Ocu u svakoj poteškoći, bila ona duhovne ili zemaljske prirode. Kada bi bili sposobni uspostaviti ovaj odnos sa Mnom vi više ne bi sumnjali da bi vam Ja uslišio vaš zahtjev. Jer ako Mi se obratite kao vašem Ocu vi ćete također biti uvjereni u Moju Ljubav koja se okreće ka Mojoj djeci i podaruje im pomoć u svakoj nevolji. Vi doista imate Oca, vi niste djeca bez roditelja, vi imate Onoga Koji zna vaše poteškoće i brige, Koji jedino želi biti zazivan budući žudi Ljubav Njegove djece i želi na nju reagirati/odgovoriti… Kako li ste bogato blagoslovljeni doista… Vi imate Oca na nebu Koji je snažniji nego sve sile na svijetu, Koji prema tome može odvratiti sve što vas afektira od strane svijeta… I budući imate tako moćnog i ljubavi punog Oca isto tako za vas ništa nije nemoguće, budući ću Ja uvijek stajati pored vas sa Mojom snagom, budući vi jedino trebate čvrsto vjerovati kako bi Me potaknuli izraziti Moju moć. Sve dok ste udaljeni od Mene vi ćete također biti bespomoćni, ali čim uspostavite iskreni odnos sa Mnom Moja će snaga morati pritjecati ka vama, i onda ćete postići i biti sposobni učiniti sve, i neće za vas postojati nikakvog ograničenja, je sva ograničenja iščezavaju gdje je Moja snaga bila korištena. Samo imajte apsolutnu vjeru u Ljubav vašeg nebeskog Oca i sve će se brige umanjiti/nestati, one će uvijek biti otklonjene u pravo vrijeme, budući vrijeme vi sami određujete snagom vaše vjere…

Ja želim blagosloviti vaš rad i voditi vaše misli i dozvoliti da ćete djelovati u skladu sa Mojom voljom. Prema tome dajte vašem duhovnom radu prednost nad vašom zemaljskom okupacijom, koju ću Ja onda također blagosloviti i osigurati vam duhovnu potporu  tamo gdje zemaljska snaga izgleda nedovoljna. I budući vas Ja blagoslivljam sve će uspjeti, budući vas Ja blagoslivljam, vi ne možete biti napadnuti od strane zlih sila, jer Moj blagoslov podiže zaštitni štit iza kojeg se možete osjećati sigurni, zaštitni štit koji raspršuje sve što je neprijateljsko, budući je Moja zaštitnička ruka nad vama sve dok radite za Mene i Moje kraljevstvo… Ja želim biti dobar skrbnik svima vama čim vi radite kao Moje sluge u Mojem vinogradu, čim ste Mi u službi i cilj vam je proširiti Moje kraljevstvo na Zemlji… I vama neće nedostajati ničega, Ja ću vas opskrbiti sa snagom, i vi ćete tako sprovoditi vaš iskupiteljski rad za kojeg Sam vas odredio u posljednjim danima prije kraja.

AMEN

Spread the Truth