Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

5677 (Lažni kristi i proroci… Sotonina maska…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5677, 16 Svibanj 1953

LAŽNI KRISTI I PROROCI… SOTONINA MASKA…

Vi ne smijete upasti u Sotoninu mrežu laži koji vas želi pridobiti za sebe samoga tako što pokušava zbuniti vaše misli, time što prividno govori u Moje ime a ipak, kako je sam daleko od Istine, jedino vam predstavljajući neistinu. Lažni će se Kristi i proroci pojaviti (Matej 24:24)… prisjetite se ovih Mojih Riječi i ne vjerujte svakom duhu koji govori Moju Riječ, jer čak se jedan zao duh koristi Mojim Riječima ako vas pri tom može privući u njegov tabor… Mnoge će osobe dozvoliti sebi da budu zbunjeni u posljednjim danima, ali jedino budući je on sam malodušan i podbacuje naći pribježište u Meni kako bi postigao Istinu. I Moj protivnik zna kako najbolje pridobiti ljude koji nisu još sasvim privrženi Meni… On se ne stidi od toga da utječe nad njih pod maskom pobožnosti; njegov je cilj iskriviti Moju sliku, udaljiti ljude od Mene; njegov je cilj učiniti više teškim za njih da Me prepoznaju, i prema tome On koristi riječi koje mogu imati različita značenja i posljedično tome ih tako tumači da će one biti krivo shvaćene i odvoditi od istinske vjere u Mene i od Ljubavi budući poradi njegovog tumačenja Ja ne mogu biti pravilno prepoznat… Time Moj protivnik vrši utjecaj na slabe i ne sasvim čvrste ljude da tumače Moje Riječi na ovaj način, pri tom prividno govoreći u potporu Meni a ipak protiv Mene, budući nije čista Istina koju on širi. Iskrena volja da se radi za Mene i Moje kraljevstvo će eliminirati ovu opasnost; ali koliko mnogo nije još postiglo živu vjeru i vrloduboku Ljubav za Mene i njihove bližnje sami tako da budu prosvjetljeni od strane Mojega Duha. I oni su također dosegli točku u životu kada će Moja Riječ trebati biti proglašavana, otud oni vrše intelektualni napor da daju ljudima tumačenje, razum je, međutim, podložan utjecaju neprijatelja koji želi pobrkati potonjeg kako bi radio protiv Mene.

I opet vam naglašavam činjenicu da je jedino volja ljudskog bića da čuje Istinu ili da ju preda dalje odlučujuća s obzirom na to da li će on primiti Istinu ili ju predati dalje. Ljudsko biće najprije treba biti ispunjeno sa žudnjom za Čistom Istinom, onda on može biti siguran da će mu Istina biti dodijeljena, da će on istinski shvatiti i protumačiti Moju Riječ. Moj protivnik gorljivo radi na potkopavanju Istine, i on će biti uspješan gdje volja za Istinom nije dovoljno snažna tako da Ja Osobno, kao Dobavljač Istine, nju mogu zaštititi, budući volja ljudskog bića jedina odlučuje duhovno znanje koje on prima. Prema tome, ne dozvolite sebi biti obmanutima pobožnim riječima koje Moj protivnik također može koristiti gdje za to pronađe pravi temelj. Jer nije sama Riječ Moja već duh kojeg Sam postavio u Moje Riječi… Sama Riječ, bez Mojeg Duha, može zasigurno biti izmjenjena, i prema tome može također biti korištena od strane Mojega protivnika kako bi postigao cilj vašeg razdvajanja od Mene i Istine… Duh, međutim, je Moj udio, i ako vi prema tome tražite Duh unutar Riječi Moj Duh će vas prosvjetliti, ali drugačije od tumačenja onog koji se koristi Mojom Riječju bez da je ispunjen od strane Mojega Duha. Ovo su posljednji dani, kada Moj protivnik uzrokuje mnogo zbrke među ljudima… Prema tome budite oprezni i provjeravajte sve stvari (1 Solunjanima 5:21-22), i ako to učinite sa zamolbom za Mojom potporom, vi ćete znati i jedino uvijek zadržati što je dobro.

AMEN

Spread the Truth