Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

5667 (Ispravan put sa Isusom Kristom kao vođom…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5667, 4 Svibnja 1953

ISPRAVAN PUT SA ISUSOM KRISTOM KAO VOĐOM ….

Putevi ka Meni ne moraju uvijek biti jedni te isti, no Ja ljudima uvijek moram biti cilj koji žele postići, i svi putevi moraju voditi ka gore. Tko ide ravnim putem (niti uvis niti prema dole), ne može postići cilj, a putevi prema dolje neizbježno vode u propast; no tko stremi prema gore, tko Mene želi pronaći, njega Ja Osobno privlačim …. A kada je vaš put usmjeren ka gore? Kad Isusa Krista Koji je Sâm Put birate za vođu ….

Znači svaki čovjek, koji priznaje Isusa Krista, koji vjeruje u Njega kao Sina Božjega i Spasitelja svijeta, krenuo je pravim putem, i tada je dalje vođen od strane Onoga Koji je rekao: “Ja sam Put, Istina i Život ….” (Ivan 14:6). A nalaziti se pod vodstvom Isusa Krista znači i biti uveden u Istinu te putem Istine doći do života koji traje vječno. Istina je svjetlo, koje put jasno osvjetljava, tako da nije moguće odlutati s tog puta, dok pak tama duha, znači zabluda i laž, pravi put zamračuju i velika je opasnost da se dospije na drugi put, koji vodi u krivom pravcu (stranputica)

Budući je Sâm Isus Krist Istina, onda i onaj koji želi ići sa Isusom mora prihvatiti Istinu, on mora Riječ Božju, koju je Isus propovijedao na Zemlji primiti u svoj čistoći, mora dopustiti da ona djeluje na njega te dakle i vršiti Božju volju …. Jer to je pravi put, da čovjek ispunjava Njegove zapovijedi, kako bi mogao ući u vječni život. Kad Isus Krist na Zemlji kaže: Ja sam Istina …. onda se mora sve što je On rekao i naučavao smatrati Istinom …. i svako odstupanje od tog izvornog učenja je zabluda, neistina, i nije Božja Riječ …. tako da to ne može biti put koji vodi do Mene, pošto se tim putem može ići samo kroz Istinu.

Razumite, cilj sam Ja …. Put do Mene je Isus Krist …. Čovjek Isus bio je predstavnik Istine na Zemlji, u Njemu bio sam Ja Sâm, stoga Ja ne mogu prihvatiti ništa drugo osim Istine, i Ja ću tu Istinu uvijek iznova dostavljati onima koji griješe, Ja ću tu Istinu uvijek objavljivati kroz Isusa Krista …. tako što se Njegovu na Zemlji iz-govorenu Riječ, Evanđelje, uvijek iznova donosi ljudima, koji će onda imati pravo razumijevanje za to, kad Isusa Krista priznaju u srcu i pred ljudima …. kad Ga priznaju kao Moga poslanika, kao posrednika, Koji ih Meni Samome želi privesti.

A Njegova je Riječ život, jer Njegova Riječ naučava Ljubav, koja je tek pravi život, koji budi duh i čovjeka uvodi u svu Istinu …. Vjerovati u Isusa Krista znači ispunjavati Njegove zapovijedi, a tad čovjek ide pravim putem, koji vodi do vječnog života …. Jer tada čovjek korača putem Ljubavi kojim se mora ići da bi se došlo do Svjetla i Istine. Time imate oznake pravog puta …. život u nesebičnoj Ljubav-noj aktivnosti ….

Dakle svaki put na kojem je prepoznatljiva Ljubav vodi do cilja, a svaki put kojim se ide bez Ljubavi, ravan je (ni gore ni dole) ili vodi prema dolje. Jer Ljubav je putokaz (vodilja), Ljubav daje snagu kako bi se savladali teško prohodni putevi u visinu, Ljubav je znak povezanosti s Isusom, Čiji je život na Zemlji bio samo jedno djelovanje u Ljubavi a time i znak sjedinjenja sa Mnom, Koji sam u Isusu Kristu ljudima postao vidljiv, Koji vas tako Osobno vodim kad si Isusa Krista odaberete za vođu. 

Sama Ljubav vam izlazi u susret i želi vam pokazati put koji vodi do sjedinjenja sa Mnom …. Sama vječna Ljubav uči vas Ljubavi, pošto možete primiti i prepoznati Čistu Istinu tek onda kad je putem Ljubavi u vama probuđen duh …. Budući tek onda Ja u vama oživljavam, jer u vama mogu biti prisutan tek onda kad vas je Ljubav oblikovala u posudu za prijem Moga Duha, koji vas onda uvodi u Istinu, a Moj vas Duh uistinu ispravno uči, i živjeti će vječno onaj tko ide putem Ljubavi, jer korača Isusovim putem (živi kao sljedbenik Isusa) ….

AMEN

Spread the Truth