Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

5642 (Darovi Duha…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5642, 1 Travanj 1953

DAROVI DUHA…

Vaša stalna težnja treba biti usmjerena ka razvijanju Darova Duha, jer onda sa sigurnošću možete reći: Gospod je u meni, jer onda niste više vi koji govorite, mislite i djelujete, već sam Ja Sâm u vama i djelujem u vama putem Moga Duha. Ali Ja vam želim također dokazati Moje prisustvo, želim nagraditi vašu vjeru koja mora postojati tu gdje se Moj Duh može očitovati. Želim prenijeti Moju snagu Ljubavi na vas na način kako bi onda mogli izvoditi i to što želite, kako bi Moja snaga postala očita u vama. Snaga vaše vjere tada određuje također i dar Duha koji vam pristiže i kojeg ste zadobili putem vjere i ljubavi, jer stupanj Ljubavi odlučuje mjeru opskrbe snagom, koja je opet rezultat snažne vjere i ona sada čini mogućim izvođenje čuda, onda je očitovanje Mojega Duha zatraženo u izuzetnoj mjeri bez dvojbe, da bi potom Ja učinio ono što čovjek traži.

Svaki nadnaravni talent je jedno čudo, ali u stvari samo jedan prirodan postupak za onoga koji već ima spoznaju, za onoga koji zna da Sam Ja Ljubav, da je Ljubav snaga i da možete zadobiti ovu snagu Ljubavi od Mene, ako sami razvijate Ljubav i s time potaknete Mene samoga na djelovanje. Darovi Duha su uvijek samo znak uspostavljenog prvobitnog stanja, odnosno odnosa bića sa Mnom. Ispravan odnos mora neizbježno također jamčiti puninu svjetla i snage, a u njemu će čovjek misliti, govoriti i djelovati ispunjen svjetlošću i snagom, bit’ će u spoznaji, moći će govoriti u mudrosti, podučavati ljude, znat će sve što je povezano sa Mnom. Tada će imati dar mudrosti i moći će biti izvanredno aktivan prema bližnjima, jer im može donijeti svjetlost; raspolagat će neobičnom snagom i zbog toga će moći činiti stvari koje su od strane ljudi smatrane čudesima i koje u svakom slučaju mogu biti izvršene kroz korištenje Moje snage Ljubavi.

Darovi Duha su sve one neuobičajene sposobnosti koje pretpostavljaju Božansku snagu, koje stoga ljudski um ne može doseći, već jedno srce spremno za Ljubav u svakom trenutku. Darovi Duha predstavljaju intimnu vezu sa Mnom, jer sam Ja Sâm Koji se razotkriva kroz takve darove, a dar Duha ne može prikazati čovjek koji se drži daleko od Mene i koji već nije uspostavio ispravan odnos sa Mnom. Kako ću se Ja očitovati putem čovjeka, ovisi o misiji koju je on poduzeo; ovisi o njegovoj snazi volje i vjere na koji način će djelovati Moja snaga, Moj Duh. Moj Duh svjedoči uvijek o Meni, stoga svaki duhovni Dar veličat će Mene i Moje Ime (Ivan 16:14), svjedočit će o Meni i Mojoj doktrini i moći će dovoditi ljude k vjeri u Mene, jer ovo je djelovanje Moga Duha, koji želi dovoditi k Meni ljude koji bi težili Duhu Oca od vječnosti, kada bi se čovjek osjećao potaknutim iznutra uspostaviti vezu sa Mnom da bi bio zahvaćen Mojom Ljubavlju, koja ga neće dovijeka više pustiti da propadne.

I zbog toga se o djelovanju Duha može uvijek govoriti gdje se radi za Mene i Moje Kraljevstvo, kada se ovo javlja na jedan živi način. Darovi Duha su zato raspoznatljivi s dokazom i pretpostavljaju jednu snažnu vjeru kao i djelovanje u Ljubavi koja je proizašla iz te vjere. Kroz jednog takvog čovjeka Ja Sâm se mogu razotkriti i učiniti vidljivom sprovođenje Moje snage, koja međutim treba uvijek imati za cilj probuditi vjeru u bližnjima također, ali poštujući slobodnu volju, jer Moji duhovni darovi ne prisiljavaju, osim dara izlječenja bolesnih koji već može ostaviti jedan dublji dojam što bi moglo opredijeliti ljude na vjeru. Ali čak i jedna takva vjera mora postati živa samo kroz Ljubav, onda čovjek neće moći više nijekati nešto neuobičajeno što se odnosi na Mene, već će u poznavanju toga i iz toga izvući baš ispravnu korist, kada on sam učini živom svoju vjeru kroz Ljubav, kojom ovaj dar Duha može također biti od blagoslova kada je ispravno prepoznat i priznat. Svi vi trebate stremiti darovima Duha, ali ne zbog vidljivog uspjeha, već zbog snage vjere, morate težiti njoj da možete dati s njom jedno živo svjedočanstvo sjedinjenja sa Mnom, Koji sada djelujem u vama putem Moga Duha. Tko može prikazati darove Duha, je u potpuno svjesnoj vezi sa Mnom, već je spoznao Mene Samoga i njegova gorljivost za Mene i Moje Kraljevstvo sada je razumljiva i unaprijeđena od Mene kroz darove Duha. Unatoč tome, čak i takvi darovi Duha nisu uvijek prepoznati od bližnjih, jer čak i za raspoznavanje djelovanja Božanske snage, za prepoznavanje Mojih objava, potreban je jedan probuđeni duh, jer samo ljudi duha željnog Ljubavi su ga probudili u sebi, koji ih potom prosvjetljuje i daje im jasnoću koja sada također upravlja ispravno njihovim razmišljanjem, htjenjem i govorom. Međutim, gdje je Moj Duh u čovjeku još uvijek uspavan, ne može se niti najmanje očekivati razumijevanje procesa, koji su samo objašnjivi duhovno, tj.  duhovnih darova koji imaju za uvjet živu vjeru, ali koji također da bi mogli biti prepoznati zahtjevaju živu vjeru.

AMEN

Spread the Truth