Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

5636 (Iznošenje Evanđelja…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5636, 26 Ožujak 1953

IZNOŠENJE EVANĐELJA…

Iznesite Evanđelje u svijet… Ljudima treba biti dostavljena Moja Riječ, Moje Učenje Ljubavi, koje sam Ja propovijedao na Zemlji, i koje  jedino je smjernica za vaš način života. Ljudi trebaju znati za Moju volju, tako da oni kroz ispunjavanje Moje volje budu blaženi (spašeni). A Moja volja je izražena u Mojoj Zapovijedi Ljubavi: Ljubi Boga iznad svega, i svog bližnjega kao samoga sebe… Ove dvije zapovijedi uključuju i deset Mojsijevih zapovijedi, koje isto tako imaju za sadržaj jedino Ljubav za Mene i za bližnjega. Ja sam podučavao Moje učenike na Zemlji, koji su sada, kada Ja više nisam hodao Zemljom, kroz slijeđenje Mojega Učenja bili podučeni od Duha u sebi. Dakle, Moje Učenje ima za cilj jedino da čovjek, kroz slijeđenje, sebe može tako oblikovati da Moj Duh može djelovati u njemu, budući onda čovjek postiže razinu spoznaje, koja mu više nije dostižna nikako drugačije nego upravo kroz djelovanje Mojega Duha. Učenja, koja su njemu  donesena izvana, moraju prethodno biti sprovedena u djelo, trebaju li pomoći čovjeku u napretku, a to činijedino Ljubav. Zato je za čovječanstvo najvažnije da se pred njima drže Zapovijedi Ljubavi, da oni budu opominjani na stalno Ljubav-no djelovanje prema bližnjemu, budući tek tada dolazi do preobrazbe suštine (prirode, bića) u čovjeku, i budući čovjek može spoznati Istinu tek onda, ako mu je ona predstavljena. Jer, čovjeku treba biti dovedeno opsežno znanje, koje njemu može biti dano tek onda kada je on sebe, kroz Ljubav, pripremio kao posudu za primanje Božanskoga Duha. Duhovni napredak se može postići jedino kroz ispunjavanje Mojih zapovijedi… ali ljudi moraju znati za ove zapovijedi… I zato Ja Mojim slugama na Zemlji dajem zadatak da naviještaju Moje Evanđelje, da im daju znanje o Mojoj Riječi, koje Ja Sam dovodim na Zemlju u najčišćem i najrazumljivijem obliku, budući je ono što Ja razdjeljujem, uvijek određeno da svim ljudima na Zemlji bude osnažujući, hranjivi Kruh, i tako se svi ljudi smiju time okrijepiti, ali to njima također mora biti učinjeno dostupnim. Ono što se dakle događa kako bi se razdjeljivala Moja Riječ, naći će Moj blagoslov, i Mojemu sluzi će biti uračunato kao vjerni rad u vinogradu, budući je on nadasve važan u vremenu prije Kraja. Svi ljudi dobro poznaju Božju Riječ, jer im je bila objavljena kroz obrazovanje ili u crkvi, no oni ju slušaju samo ušima, ona ne prodire do srca, te stoga također često ostaje bez uspjeha (rezultata). Jer, iako je to Božja Riječ, ona nema utjecaja na ljude koji žive sasvim bez Ljubavi. Jer, njima uistinu treba biti propovijedana Ljubav, ali riječ propovjednika nema nikakvu snagu, njoj nedostaje Duh, Koji sve oživljava… Ljubav je podučavana jedino usnama, no sama više nije prakticirana. No Moja Riječ, Koja dolazi odozgor, potekla je iz Mene kao Vječne Ljubavi, te može pogoditi srce i potresti ga do temelja… Jer, to je Moja snaga, koja dotiče srce onoga koji se zadubljuje u Moju Riječ… I ovu snagu Ja želim ljudima prenijeti dovođenjem Moje Riječi odozgor, Ja želim da se ljudi probude u život, i stoga im se Ja Sam obraćam, obećavajući im život, ako oni samo žele živjeti…

Zato vi trebate biti pravi navjestitelji Moje Riječi, puštajući Mene Osobno kroz vas govoriti, i stoga samo Mi uvijek budite alati, kroz koje je Moja Riječ iznesena u svijet, tako da se Ja Osobno mogu obratiti ljudima, kojima vi donosite Moju Riječ. Zato ne popuštajte u vašoj aktivnosti u vinogradu, gorljivo radite za Mene i Moje kraljevstvo, iznosite Moje Evanđelje u svijet, jer ljudi nužno trebaju snažnu hranu za njihove duše, oživljujuće (osnažujuće) piće… A vi toga posjedujete u izobilju, i otuda trebate razdjeljivati ono što ste vi primili kroz Moju Ljubav, vi trebate davati dalje, ono što vas same usrećuje, vi trebate doprinositi tome da se ljudi probude iz njihovog sna smrti, da Ja Sam mogu postati živ u njima, kada Me oni čuju… kada oni kroz vas čuju Riječ, Koja ih uvijek podučava jedino Ljubavi prema Meni i prema bližnjemu, Koja jedina daje život.

AMEN

Spread the Truth