Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

5632 (Podređivanje volje Bogu…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5632, 21 Ožujak 1953

PODREĐIVANJE VOLJE BOGU…

Ponudite sebe kao žrtvu Gospodu, pasivno Mu sebe izručite… žudite da Njegova volja također bude vaša, da više u vama ne osjećate nikakvu vrstu otpora, da ste Mu totalno privrženi… Ovo potpuno prepuštanje vaše volje Božjoj volji osigurava ispravno razmišljanje, ispravno htjenje i ispravno djelovanje… Ali čim njegujete i najmanji otpor vi takođe skrećete, pa čak ako i neperceptibilno, od onog što je Božja volja, budući sam ovaj otpor stvara temelj gdje Božji protivnik (Sotona) može biti aktivan. Stoga to je jedan čin najvećeg napora ako će ljudsko biće odustati od njegove vlastite volje i potpuno podrediti sebe Božanskoj volji… što će, međutim, uvijek biti lako ostvarivo što ljubav postane aktivnija u čovjeku, jer biti ljubav-no aktivan je već dolaženje u blizak kontakt sa vječnom Ljubavlju, to je ujediniti sebe sa Njome i tako istovremeno prepustiti svoju vlastitu volju. To je zašto se netko tko živi život ljubavi više ne protivi Bogu, ona ga privlači ka Bogu, on sebe ponizno pre-daje Onome Koji ga je stvorio, on ne poznaje otpora, ni neposlušnosti Bogu, on jedino uvijek nastoji podrediti Mu se(be).

U tom slučaju on više nema svoju vlastitu volju budući je on prožet ljubavlju Božjom, Čija volja sada djeluje u njemu, budući se kroz ljubav dogodilo duhovno sjedinjenje. Time je ljubav naizvjesniji osjećaj da ljudsko biće živi unutar Božje volje… i to je zašto vi uvijek trebate voditi računa da prakticirate ljubav… štogod činite treba biti određeno od strane ljubavi, vaše srce treba biti meko i tolerantno, nježno i u potpunosti ponizno, i pomoćno spram svakog bližnjeg bića… U svakom ljudskom biću vi trebate vidjeti vašeg bližnjega, vašeg brata, budući ste svi vi djeca jednog Oca (Malahija 2:10; Matej 6:9); vi ne smijete dozvoliti da se niti bijes niti gorčina pojave u vama, već trebate znati kako će vam se sve približavati kako je blagotvorno za vašu promjenu, za vaše savršenstvo. Što je opako u vašem okruženju treba kroz vas postati dobro, vaša ljubav treba biti oružje koje vi koristite protiv vaših neprijatelja. Vi se nikada zlu ne smijete suprotstavljati sa zlom nego činiti dobro onima koji vam ne misle dobro. Onda će vaša veza sa vječnom ljubavlju postati još čvršća, onda vi živite unutar Božje volje, onda je Njegova volja takođe postala vaša, onda ste sebe ponudili kao žrtvu time što ste dobrovoljno predali otpor i priznali Njega kao vašeg Gospoda(ra), kao vašeg Boga i Oca od vječnosti, Kome ste sebe u potpunosti predali.

AMEN

Spread the Truth