Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

5623 (Božja suština vidljiva u Isusu Kristu…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5623, 13 Ožujak 1953

BOŽJA SUŠTINA VIDLJIVA U ISUSU KRISTU…


Neistraživa Božja Suština, ostat će vama ljudima problem (pitanje) dokle god živite na Zemlji, a ni u duhovnom kraljevstvu nećete moći potpuno riješiti ovaj problem, budući je Božje Biće nedokučivo. Jer, svako je biće, kao jedinka, ograničen pojam, i dok Bogu zaista Biće ne može biti osporeno, On ipak sve obuhvaća i također ispunjava svako pojedinačno biće, u stanju savršenstva, kao i u stanju nedostatnosti u kojem biće međutim još opstaje, dakle, od Božje snage je oživljeno, inače bi moralo nestati. Moći sebi predstaviti Božju Suštinu, bilo bi tako zapanjujuće (zastrašujuće) za biće, da se ono više ne bi usudilo Njega pozvati i žuditi sjedinjenje s Bogom. Biće ne bi moglo podnijeti beskrajnu veličinu Njegovog Bića, ono se ne bi radovalo svojoj slobodi, jer bi bilo uplašeno pred beskonačnošću Njegovog Bića, zbog čega bi se ono sada osjećalo preslabo da ljubi, i stoga bi samo iščezlo u  strahopoštovanju. Ali, Bog želi biti ljubljen, i zato On skriva Sebe u svoj Svojoj punini… Ono što proizlazi iz Njega, iskre su Njegove beskonačne vatre Ljubavi, i ove iskre su nešto jednake suštine kao On Sam, i stoga također sposobne ljubiti. Bog žudi njihovu Ljubav, i zato dolazi pred njih kao jednako Biće u Isusu Kristu… da bude od njih ljubljen u svoj iskrenosti (dubini, prisnosti), za kojom On čezne…

Isus je također bio čovjek, zasebno biće u svoj samosvojnosti; Njegova duša je također bila svjetlosna iskra iz Boga, koja se nije željela udaljiti od vječne vatre Ljubavi, a ipak je preuzela misiju na Zemlji iz Ljubavi… U ovom čovjeku Isusu, iskra Ljubavi je bila rasplamsana u stupnju, kakav je neobičan za jednog čovjeka na Zemlji, a ovaj stupanj Ljubavi se stalno sve više povećavao, jer je žudnja za vječnom Ljubavi bila tako velika, da Ovaj nije mogao odoljeti, te je sebe poklonio Njemu, da je snaga Božje Ljubavi tekla kroz čovjeka Isusa, ispunjavala Ga i sada je Ovaj bio potpuno ozračen (prosvijetljen). Po Sebi postojeće (suštinskoKoje jest) Božanstvo, Koje ispunja cijeli svemir, ali jedino kao izračena struja snage, pronašlo je posudu koja Mu je uzvraćala Ljubav, i stoga mogla uvijek primiti više snage Ljubavi.

A, čovjek Isus je postao Božanski, jer je On primio Boga u svoj punini u Sebe… po Sebi postojeće (suštinskoKoje jest) Božanstvo je oblikovalo Sebe Samoga u Isusu u vidljivog Boga, Ono je Sebe očitovalo… Ljudima je u Isusu dan zamislivi (predočivi) Bog, Kojeg trebaju ljubiti, a također i mogu, ako su voljni ljubiti. U Isusu im je također tek postalo razumljivo po Sebi postojeće (suštinskoKoje jest) Božanstvo, Koje oni sebi baš nikada nisu mogli predočiti kao sve-prožimajuću snagu. Jedno od Njega stvoreno biće, postalo je nositelj vječnog Božanstva, jedino kroz to što je Ono u Sebi hranilo Ljubavnu iskru, koja se rasplamsala u jasan plamen i sebe sjedinila sa vatrom vječne Ljubavi. Božanska Ljubavna vatra je ispunila čovjeka Isusa, ali Ga nije proždrla, budući je On Sam postao Ljubav, i na taj način je također mogao podnijeti Božju Ljubavnu snagu u nezamislivim razmjerima… (13 Ožujak 1953) Čovjek kao takav je uvezan u jednu formu… sve što mu je zamislivo, oblikovano je, i tako je također za ljude vječno Božanstvo uzelo oblik, da njima može biti zamisliv, iako Bog ispunjava cijeli beskraj, budući sve što jest, zračenje je Božje snage. I sam čovjek u svojoj izvornoj supstanci  je od Boga-proizašla-Ljubavna-snaga, koju je On oblikovao po Svojoj volji, kako bi Sebi stvorio, takoreći, sabirnu stanicu za prihvaćanje Njegove Ljubavne snage koja nezadrživo teče. Ipak, oblik takve posude za prihvaćanje mora čovjek sam načiniti, da kao izvana stojeći, ipak s Bogom bude u najprisnijem sjedinjenju. Čovjek Isus je to učinio. On je Sebe Samoga pripravio u posudu, koja je sada neprekidno primala Božansku Ljubavnu snagu, i posljedično je također bio u potpunosti sjedinjen s Bogom, Koji je tako sada u Svojoj izvornoj supstanci bio u Njemu. Ljubav je Bog… a da Ljubav može Biti nešto po Sebi postojeće (suštinskoKoje jest), vi ljudi još ne shvaćate, niti ćete to ikada moći potpuno shvatiti. Jedino oblikovanjem sebe u Ljubav moći ćete naučiti razumjeti Biće Ljubavi i njegovu snagu, a onda će također i problem deifikacije čovjeka Isusa za vas biti razriješen. Ali, potreban je iznimno visoki stupanj zrelosti, da bi se bilo u mogućnosti shvatiti da je Bog snaga, a ipak djeluje kao Biće, i u mudrosti koristi Svoju volju. A on ni za vječnost neće moći prodrijeti u najdublju dubinu Božanstva, no ipak se u svojoj nesavršenosti uvijek može obratiti Isusu Kristu, Koji mu je sada postao pojam za Boga i Kojemu svi ljudi stoga moraju težiti, da prispiju do Boga.

AMEN

Spread the Truth