Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

5604 (“Mnogo je pozvanih, ali malo odabranih…”)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5604, 16 i 17 Veljače 1953

“MNOGO JE POZVANIH, ALI MALO ODABRANIH…”

(Matej 22:14)

Mnogi su pozvani, ali malo je odabranih. Svima vama dan je zadatak, da se oblikujete u posudu Moga Duha, i svi vi to i možete, kad bi vam volja tomu stremila. A to što svi ne postižete taj cilj, do vas je samih, baš do vaše volje, koja je slobodna i od strane Mene nije usmjeravana ili određivana da čini ispravno. Samo je malo onih koji svoj zemaljski zadatak uzimaju za ozbiljno, a oni svoje srce oblikuju prema Mojoj Volji i stoga mogu i Moj Duh učiniti aktivnim u sebi. I tī su dakle oni koji su odabrani među mnogim pozvanima ….

A biti odabran od Mene znači morati ispuniti jedan zadatak, koji može ispuniti baš samo onaj čovjek koji dozvoljava djelovanje Moga Duha. On treba Mene i Moje Ime zastupati pred svijetom, on treba objavljivati Moju Riječ, Božansko učenje Ljubavi, koje ljudima obznanjuje Moju Volju. Takvu službu na Zemlji ne može vršiti čovjek koji ne spada u Moje odabranike, jer za proglašavanje Radosne Vijesti potrebno je određeno znanje, koje odgovara Istini. Putem proučavanja takvo jedno znanje ne može biti zadobijeno, jer razumsko znanje nije dovoljno za širenje Mog Evanđelja, nego Duh iz Mene tek mora oživjeti razumsko znanje, inače ono ostaje samo čisto svjetovno znanje, pa čak i ako mu je sadržaj duhovan.

Dakle svaki glasnogovornik Moje Riječi morao je i biti odabran od Mene za svoju službu, i to on mora dokazati …. On mora dokazati dar Duha, u njemu mora biti očigledno djelovanje Moga Duha. To znači da on posjeduje sposobnosti koje si nije sam naučio, nego su mu dane od Mene kao dokaz djelovanja Moga Duha u njemu. Takva jedna sposobnost je i tumačenje Moje Riječi, Koja svjedoči o Meni …. tumačenje Pisma, Koje važi za Moju Riječ ….

Koliko god dugo bilo proučavanje, ono čovjeka ne osposobljava za shvaćanje i tumačenje duhovnog smisla Moje Riječi. Jer razumsko znanje ne može nadomjestiti ono što Moj Duh čovjeku objavi. S druge strane, Moj Duh ne može djelovati tamo gdje za to nedostaju preduvjeti. A tamo gdje djeluje Moj Duh, tamo razumsko znanje nije nužno, tamo Ja Sâm naučavam čovjeka i uz savršenu razumljivost stavljam mu duhovne istine u srce, tako da je on pun znanja i spoznaje ….

(17 Veljače 1953) I stoga je uzaludan trud htjeti ‘zagrabiti’ Mudrost iz Pisma, sve dok Moj Duh ne može djelovati. Pa je tako objašnjivo i to zašto je tumačenje Moje Riječi tako često krivo, zašto je shvaćen jedino doslovni smisao, a ne duhovni smisao koji Sam Ja stavio u Sve Moje Riječi Koje sam na Zemlji govorio. Jer, smisao slova obuhvaća razum čovjeka, a duhovni smisao Duh iz Mene, ako u čovjeku može djelovati. A koji razumski posao je za to potreban …. dok Duh iz Mene jasno i razumljivo tumači Moju Riječ, bez da razum mora stupiti u aktivnost.

Pa i pored toga, čovjek to objašnjenje daje tako prirodno, tako, kao da je to razultat razuma, no duboka Mudrost toga što govori, svima razumljiva tumačenja svjedoče o djelovanju Duha, no opet samo onima koji su dobre volje i žele biti ispravno podučeni …. Dok međutim razumsko tumačenje ljudima ne daje zadovoljavajuća objašnjenja i ne može uvjeriti. Samo Duh daje svjetlost, Duh je posrednik Istine, i samo Duh se obraća srcu, dok razum govori samo razumu i ne nalazi odjeka u srcu. 

A Moj Duh neprestano će biti aktivan tamo gdje je Ljubav …. Onâ Ljubav koja je neprestano spremna davati, Koja želi pomagati i izbavljati, Onâ Ljubav Koja nema druge potrebe nego ublažavati patnju, bilo to duhovno ili zemaljski. Gdje je vidna dajuća, potpuno nesebična Ljubav, tamo se stalno može naći i Istina, jer Sam Ja tamo gdje je Ljubav, jer svako djelo Ljubavi privlači Mene Samoga i čovjek koji živi u Ljubavi duboko je povezan sa Mnom …. A gdje Sam Ja, djeluje Moj Duh, gdje Sam Ja, tu je Istina, gdje Sam Ja, tu se izražavam putem Duha, a to znači i svjetlo, spoznaju …. to znači posjedovanje jednog znanja koje odgovara Istini ….

AMEN

Spread the Truth