Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

5595 (Volja određuje priliv milosti… Milost…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5595, 6 Veljače 1953

VOLJA ODREĐUJE PRILIV MILOSTI… MILOST…


Ne određuje Moja volja vaše duhovno stanje, kako na zemlji, tako ni u onostranom, nego jedino vaša volja. Nema ni jednog čovjeka napuštenog od Moje milosti, ni jedan čovjek ne može reći da nikada nije iskusio Moju podršku, ali njegova volja odlučuje da li će, i u kojoj mjeri, iskoristiti dotok Moje milosti. Ljudi koji teže duhovnom, koji su u spoznaji, došli su na njihovu duhovnu razinu jedino tako što su koristili Moj priliv milosti, bila je to jedino njihova volja, koja Mi nije pružala nikakav otpor i koja je bila spremna uhvatiti Moju ruku, kada im se ona ispružila u milosrdnoj Ljubavi… A svi ljudi trebaju napraviti isto, svim ljudima se Moja ruka pruža na mnogo načina, da ih povuče uvis iz njihovog nižeg duhovnog stanja… Ali, Ja ih ne mogu protiv njihove volje postaviti u stanje koje je sudbina onih koji vrše Moju volju. Ja ih ne mogu i neću postaviti u prisilno stanje, jer viši razvoj u prisili nije pravi način sazrijevanja duše, budući da je svako stanje prisile suprotno Mojem zakonu vječnog reda. No, Ja mogu opskrbiti ljude neograničenim milostima… A jedino prihvaćanje Mojih milosti ostvaruje poboljšanje duhovnog stanja ljudi. Čovjek ne smije nikada misliti da Ja skrbim za Moja odabrana (privilegirana) stvorenja… svatko prima toliko mnogo i često koliko on želi… Ali, tko nikada ne traži milost, tko odbacuje ponuđenu mu milost, ostaje također nesposoban za svako duhovno nastojanje i svako duhovno znanje mu je uskraćeno. I opet je odlučujuća jedino njegova volja da li čovjek vrši djela Ljubavi… Ovo je također presudno, jer mu Ljubav već osigurava milosti u najbogatijoj mjeri, jer čovjeku punom Ljubavi Sam Ja već toliko blizu, da više ne postoji protivna volja, i onda on koristi sve milosti, odnosno on osjeća dobronamjernim svako pomoćno sredstvo koje mu adresiram i više ne gunđa. Volja čovjeka je ono što ga pokreće na Ljubav, ili mu sprječava Ljubavno djelovanje, i na taj način volja također određuje primanje milosti, jer mora odustati od svakog otpora da bi bio dotaknut strujom milosti. Svaki čovjek može sazrijeti, ako želi, jer on uvijek dobiva pošiljku snage, kada je spreman dobro iskoristiti ovu snagu. Ono što jednom čovjeku lako pada, drugoga može koštati jakog nadvladavanja, ali uvijek samo zato što je njegov otpor još uvijek veći, a to jedino određuje čovjekova volja. Ne bih nikada tražio od ljudi preobrazbu njihovog bića u zemaljskom životu, ako bi to bilo nemoguće, a također ne tražim nešto tako teško, da bi bilo teško za ispuniti… Jedino tražim odustajanje od otpora, za što je dakle odlučujuća volja. Ali, ako je jednom otpor odložen, onda je sve ostalo lako, jer sada Moja milost teče neprekidno i omogućuje sve što je prije bilo nemoguće. Jer, milost je sve što Moja milosrdna Ljubav primjenjuje da vam pomogne… Milost je svaki dan u kojem još hodate na Zemlji, milost je svaka naznaka o tome kako možete dobro iskoristiti vašu životnu snagu, milost je svaka pomoć, koja vam je ponuđena kroz Moju Riječ, jer vam Moja Riječ prenosi znanje o Mojoj volji i vašem životnom zadatku, i sa ovim znanjem možete voditi ispravan način života i tako stići do zrelosti duše. Moja Ljubav vam upućuje milost bez mjere, ali ne prisiljava vašu volju i stoga možete postati potpuno blaženi, ali također i beskrajno dugo ostati nesretni, sve dok vi ipak jednom ne promijenite svoju volju, sve dok ne odustanete od otpora, u čežnji za Mnom i Mojom Ljubavi.

AMEN

Spread the Truth