Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

5584 (Izbavljenje izgubljenih duša je rad sluga u vinogradu…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5584, 23 Siječanj 1953

IZBAVLJENJE IZGUBLJENIH DUŠA JE RAD SLUGA U VINOGRADU……

Vi se s velikom gorljivošću trebate aktivirati na izbavljenju izgubljenih duša. Nevolja je velika, i duše vas trebaju, jer same ne nalaze put k Meni. Uvijek će vam na put biti dovedeni ljudi koji su bez vjere i koji žive iz dana u dan, bez promišljanja o tome da oni trebaju ispuniti jedan zadatak na Zemlji. Dati razjašnjenje ovim ljudima o zadatku njihovog zemaljskog života, s puno Ljubavi im ukazati na njihovog Stvoritelja i Oca od vječnosti, pred Kojim oni jednog dana trebaju odgovarati, predstaviti im Mene kao punog Ljubavi i milosrdnog, ali i pravednog, te ih tako dovesti do vjere, to je vaš zadatak kojeg vi trebate obaviti, želite li Meni služiti kao sluge u Mojemu vinogradu. Ono što vi činite kako bi ove ljude doveli do znanja, ispravno je pred Mojim očima, i cijenjeno je kao  izbavljujući rad. Takav izbavljujući rad može obavljati svaki čovjek koji vjeruje u Mene i koji Meni želi služiti, čim on svoju vlastitu vjeru nastoji prenijeti na bližnje, čime je već spriječena najveća duhovna nevolja koja se sastoji u snažnom ne-vjerovanju. No, želite li vi učiniti više za Mene i Moje kraljevstvo, onda vi trebate ljudima u Moje Ime objavljivati Evanđelje… i to onda kada ste vi zadatak primili od Mene Osobno. A ovaj zadatak će vam biti upućen kada vi posjedujete sposobnost da podučavate u Moje Ime… Jer, naviještati Evanđelje znači uvoditi ljude u Istinu, njima prenositi duhovno znanje koje potpuno odgovara Istini, i koje vi stoga posjedujete jedino onda kada ste vi bili podučeni od Mene Osobno. Osjećate li vi sada u sebi nagonjenje da navješćujete Mene bližnjima, jedino kako bi pomogli njihovim dušama do blaženstva, onda je i ovaj poticaj nježni znak od Mene, postavljanje vas na mjesto gdje vi možete uspješno djelovati na duše vaših bližnjih. Onda govorite bez straha, kako to vama dolazi u duh (svijest, misli, osjećaj), budući ste vi onda potaknuti od Mojega Duha, i onda su vam riječi položene u usta, onda vi možete jedino govoriti tako kako se Meni sviđa, i onda neće izostati učinak vaših riječi, budući vas nagoni Duh Ljubavi Koji se želi izraziti kroz vas, i onda vi obavljate izbavljujući rad, budući se svi ljudi koji su prihvatili vaše poduke i potom su aktivni na isti način oslobađaju iz svojih okova, oni vjeruju, te sada također nalaze pravi put k Meni… Sve što vi bližnjima pokazujete u Ljubav-noj volji, utječe na njih blagotvorno, i ako ste vi sada sami zahvaćeni od Duha Ljubavi, sve ono što započnete bit će zračenje Ljubavi, koje nastavlja djelovati kao snaga, stoga iznova donosi duhovnu korist onima kojima vi okrećete vašu Ljubav. Tko je sada otvorenog duha, prepoznaje posvuda oko sebe duhovnu, kao i zemaljsku nevolju, i njega potiče volja da tamo pomogne, jer on prepoznaje i zbog čega su ti ljudi u nevolji… jer on prepoznaje da je nevjerovanje to koje je njima donijelo njihovu zemaljsku nevolju. On njima želi donijeti tračak nade, on njih želi uvesti u nešto njima do tada nepoznato, kada sam njima Ja Osobno doveden blizu, kao Biće Koje je uzvišeno savršeno, puno Ljubavi, mudro i moćno. A čim se vi brinete Mene približiti bližnjima, njima pomoći u vjeri u Mene, vi ste izbavljujuće aktivni, i vjerni ste radnici u Mojemu vinogradu, kojima Ja želim dodijeliti uvijek veće polje djelovanja, budući je nevolja velika, i još mnogo posla treba biti obavljeno do Kraja… Jer, ljudi su izgubili njihovu vjeru, oni žive u svijetu, a i njihove duše su usidrene u svijetu, tako da treba puno napora da se njih oslobodi i da im se pokaže put koji vodi u njihovu istinsku domovinu, a kojim moraju koračati kako bi postali blaženi.

AMEN

Spread the Truth