Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

5574 (Paljenje Božje iskre u čovjeku…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5574, 11 Siječanj 1953

PALJENJE BOŽJE ISKRE U ČOVJEKU…

Božja iskra u čovjeku mora biti zapaljena… A to se događa kroz Ljubav. Svi vi ljudi imate u sebi Božansku iskru, koja vas karakterizira kao Božji udio, no on je naizgled izoliran od Mene, budući sam vas Ja postavio izvan Sebe kao neovisna bića, da vi iz vlastitog poticaja, u slobodnoj volji, iznova tražite sjedinjenje sa Mnom, jer ovo sjedinjenje sada ponajprije dokazuje da ste vi puni Božanskog Duha vlastitom voljom. Jer, Ja vama mogu dati sve, ali ne mogu usmjeriti vašu volju, koja je slobodna. A tek ono što ostvarite u slobodnoj volji vas čini Božanskim bićima, Mojom slikom (vjernom slikom, slikom i prilikom)… Vi ste prije bili doduše stvoreni od Mene u svem savršenstvu, no vi ste morali baš to savršenstvo dokazati, težeći mu u slobodnoj volji, i zato sam vas Ja postavio izvan kao slobodna bića, i naizgled vas izolirao od Mene… A ipak ste vi ostali nerazdvojno povezani sa Mnom kroz Božansku iskru u vama, koja je bila Moj udio… Sada shvatite: vi sami, odnosno vaša slobodna volja samo treba zapaliti ovu iskru, a onda ćete također prepoznati da vi niste od Mene odvojeni, nego da ste vi sami, kao dio Mene, nerazdvojno povezani sa Mnom… Ova spoznaja će vas potaknuti da svjesno uspostavite vezu sa Mnom. U vama se rasplamsava Božja iskra, a vatra Ljubavi Koja ju je zapalila se povećava. Ali Ljubav vas neprestano gura prema Praizvoru Ljubavi… duhovna iskra vas gura prema Duhu Oca od vječnosti… Ono što je bilo postavljeno izvana, opet se sjedinjuje sa Mnom… biće je u slobodnoj volji postiglo to što sam Ja smjerao, što Ja međutim nikada nisam mogao stvoriti u ovom savršenstvu.

Vi trebate Božansku iskru u vama, koja je bila položena u vas, probuditi u život, vi ju trebate brižno njegovati i povećavati… Jedino Ljubav to ostvaruje, budući je Ljubav vatra na Kojoj je zapaljena Božja iskra, Ljubav je Božanski Praizvor, no Ona nije podložna prisili, Ljubav je vaš najsretniji osjećaj, kojeg vi isto tako možete ugušiti, kao i oživjeti, Ljubav je vezivno sredstvo između Mene i vas, kojeg međutim vi sami morate stvoriti (začeti, roditi, proizvesti). Ljubav je dokaz žudnje okrenute Meni, pa zato i najsigurnije sredstvo za uspostavljanje sjedinjenja sa Mnom. Stoga, vi trebate jedino razviti Ljubav u sebi, i kroz to probuditi u život duhovnu iskru u vama, koja će kao Moj udio sada neprestano težiti Meni, koja vas neprestano nagoni na Ljubav-no djelovanje, i tako također sigurno postižete sjedinjenje s Duhom Oca od vječnosti. 

AMEN

Spread the Truth