Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

5571b (Formalnosti, ceremonije… Istinska crkvena služba…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, 5571b, 7 Siječanj 1953

FORMALNOSTI, CEREMONIJE… ISTINSKA CRKVENA SLUŽBA…

U svakoj crkvi gdje sam Ja (= Isus Krist) javno (pr)oglašavan naučit ćete temeljne doktrine koje vas mogu voditi do vječnog blaženstva. Ali ako ih samo poslušate i dozvolite da postupno iščeznu one će vam biti od male koristi; no ako im dozvolite da prodru u vaše srce sjeme će biti nagnjojeno i izrasti će, uskoro prekrivajući cijelo polje, vaše srce, sa obilnom vegetacijom. Život će biti probuđen u vama a Kristova doktrina, Moja Riječ, koja vam je bila obznanjena, će dati veličanstven plod. Vaša duša će sazrijeti i vi ćete se kretati ka savršenstvu. Prema tome svaka crkva koja vam Moju Riječ čini dostupnom vam može pomoći ostvariti zrelost. Međutim, preduvjet je vaše prihvaćanje Moje Riječi, a ova Riječ vam je ponuđena kada vam je priopćeno Kristovo učenje, koje vas također obavještava o Isusu Kristu, Sinu Božjem i Spasitelju svijeta… Vi ljudi ste jedino sposobni postignuti blaženstvo kroz Isusa Krista, posljedično tome vi također morate znati za Njega i Njegovo Djelo Spasenja (ili ‘upoznati sa Njime i Njegovim Djelom Spasenja’). A pošto savršenstvo možete steći jedino ispunjavajući Njegove zapovijedi ljubavi, vi također trebate biti podučeni u Njegovoj doktrini…

Što se tiče mjesta i načina kako će vam ova doktrina biti priopćena to je nevažno, ali je jako važno da ju primite. Ja ću stoga blagosloviti svakoga tko proglašava Moju Riječ, tko Me nastoji približiti ljudima, koji svjedoči o Meni, Koji sam živio na Zemlji kao čovjek Isus i čovječanstvu donio spasenje. Prema tome, sve što će pomoći da bi se ljudi upoznali sa Mojom patnjom i umiranjem na križu, sa Mojom ljudskom manifestacijom i djelom Spasenja, što će pomoći da ih ohrabri slijediti Isusa, živjeti život nesebične ljubavi za druge ljude, je u skladu sa Mojom voljom i blagoslovljeno je s Moje strane, bez obzira koja teološka škola razmišljanja to pokušava ostvariti. Međutim, sve što ovo prekoračuje, sve što nije u skladu sa Mojim učenjem ljubavi, sve što je teret za ljude pošto se upliće u ljudsku slobodnu volju, sve što proturječi Mojem jednostavnom načinu života na Zemlji, sve što je bilo nadodano Mojim zapovijedima ljubavi u kasnija vremena, sa time Ja nisam zadovoljan i to nije dobro/povoljno za razvoj istinskog pripadnika crkve, koju sam Ja Osobno utemeljio na Zemlji. Jer tamo gdje se naučava ljubav ona također mora biti primjenjivana od strane samih učitelja… to jest, gdje ima patnje ona mora biti ublažena… I tkogod prima od Mene materijalno bogatstvo treba ga također koristiti u službi susjedske ljubavi, on bi trebao ublažiti patnju najbolje što može.

Ako je ova prva zapovijed zanemarena, onda se niti blagoslov ne može očekivati, čak i ako je Moje učenje ljubavi proglašavano. Jer onda one nisu ništa drugo nego isprazne riječi koje još nisu postigle promjenu sklonosti, Moja Riječ stoga još nije prožela srce, čovjekovo srce još nije oživjelo, Moja Riječ će pasti na kamenito tlo i prema tome neće biti sposobna izrasti. Ništa drugo osim života ljubavi će vam omogućiti postići vječni život blaženstva, i Moje Evanđelje će jedino biti istinski proglašavano ljudima gdje se ova doktrina propovijeda sasvim čvrsto/odlučno. A istinska crkvena služba se događa gdje Moje učenje ljubavi dolazi do potpunog izražaja, što je Meni ugodno i što će za vas rezultirati u nezamislivom blaženstvu.

AMEN

Spread the Truth