Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

5562 (“Uzmite i jedite, to je Moje tijelo…”)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5562, 21-22 Prosinac 1952

“UZMITE I JEDITE, TO JE MOJE TIJELO…”

Ja Sam pripremio nebeski kruh za sve koji ga žele uzeti iz Moje ruke …. Jer rekao Sam Mojim učenicima: Uzmite i jedite, to je Moje tijelo, uzmite i pijte, to je Moja krv …. činite to Meni u spomen ….” Dakle dijelio Sam, a isto tako Sam im dao za zadatak da dijele u Moje Ime …. Koliko su te riječi jednostavne za shvatiti, a kako ih se tumači. Lomio Sam kruh …. kao znak da im želim dati hranu, hranu koja je određena za održavanje i jačanje duše, a ne tijela. Vama ljudima mora se dati kruh s neba, mana, koja vas siti, koja vam donosi snagu koja vam je nužna kako bi došli do blaženstva.

Davao Sam Mojim učenicima kruh, i oni bi trebali činiti isto to …. dijeliti, ono što su putem Moje Ljubavi i milosti primili: Moju Riječ, koja je u biti Moje Tijelo i Moja Krv, jer Ja Sâm sam Riječ od Vječnosti …. I sad kad sprovodim Moju Riječ na Zemlju, kad onaj koji je od Mene odabran tu Moju Riječ direktno od Mene prima, time mu dajem kruh s neba skupa sa nalogom za dijeljenjem bližnjima, onima koji su gladni i žedni i koji će Mojom Riječju biti potpuno zasićeni i napojeni ….

Činite to Meni u spomen …. Navješćivanjem Moje Riječi treba biti dano svjedočanstvo o Meni …. Jer Ja od ljudi moram biti spoznat i priznat kao Izbavitelj, i ljudi Me moraju spominjati u potpunoj vjeri, da su jedino kroz Mene spašeni i otkupljeni, inače Moje djelo spasenja i otkupljenja za njih nema silu, njihovom vlastitom krivicom. Ja tražim vjeru u Mene kao spasitelja svijeta, i stoga Moja Riječ jedino tada može biti ispravno navješćivana ljudima kad se putem Moje Riječi svjedoči o Meni.

Smisao Mojih riječi jedino je onda moguće shvatiti, kad je Moj Duh u vama ljudima na djelu, koji je (22.12.1952) snaga koja vam dotiče od Mene kad od Mene primate kruh s neba …. S druge strane, taj kruh s neba Ja vam mogu dati samo kad sa Mnom stupite u kontakt, a kontakt uspostavljate putem Ljubavi …. Dakako da možete ušima čuti Moju Riječ, no jedino kad ste je voljni slijediti, Duh Ljubavi u vama će se probuditi, i dođete li s tim Duhom Ljubavi u sebi tad k Meni, za stol Gospodnji kako bi sa Mnom blagovali večeru, tada je Moja Riječ koja vam se dakle nudi prava hrana i pravi napitak za vaše duše, tada uistinu uzimate Moj kruh i Moje vino, jedete Moje tijelo i Moju krv, Samoga Mene primate u sebe, Mene Koji ulazim kod svakoga tko Mi radosno otvori vrata kad pokucam jer u njemu već djeluje Duh Ljubavi.

A tad vam je razumljiva i svaka Riječ koju Sam ljudima izgovorio dok Sam hodao po Zemlji, jer tad vam Ja rasvjetljujem vaš duh, dajem vam razumijevanje da shvatite među-povezanost svega, otvaram vam duhovno značenje, jer inače shvaćate samo smisao slova tj. doslovno, što vam uistinu nije od velike koristi niti veliki blagoslov, pošto tada posjedujete samo mrtvo znanje, koje je istoznačno sa svjetovnim znanjem, i pored toga što dotiče duhovne stvar(nost)i. A tada se slijepo držite riječi Isusa Krista i vjerujete da na taj način svjedočite za Njega. No, Ja od vas zahtijevam više od toga, ne zadovoljavam se formalnošću koja je naizgled ispunjavanje Mojih Riječi, a ni izbliza ne odgovara dubokom značenju onoga što Sam govorio Mojim učenicima: “Uzmite i jedite, uzmite i pijte …. to je Moje tijelo, to je Moja krv …. činite to Meni u spomen.”

AMEN

Spread the Truth