Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

5552 (Tumačenje Kristovih Riječi… Dostava čistog Evanđelja…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5552, 11 Prosinca 1952

TUMAČENJE KRISTOVIH RIJEČI …. DOSTAVA ČISTOG EVANĐELJA ….

Kristove Riječi, koje je On (iz)govorio na Zemlji, dozvoljavaju mnoga tumačenja i moraju usprkos različitim tumačenjima biti priznate kao vječna Istina. No zato ta tumačenja moraju odgovarati duhovnom značenju kojeg je Isus stavio u Svoje Riječi inače se mogu nazvati krivima i pridonose tome da se čisto Evanđelje s obzirom na značenje deformira. I stoga se određena odgovornost nalazi u tome da se prema vlastitom razumskom razmišljanju želi tumačiti Pismo ako Božji Duh ne može djelovati i rasvijetliti razum čovjeka. A djelovanje Božanskog Duha rezultat je života po Božjoj Volji …. tako da se onaj čovjek koji se smatra pozvanim tumačiti Pismo, pred svojom savješću mora pitati u kojoj mjeri ispunjava Božju Volju ….

Tumačenje Evanđelja, Kristovih Riječi, mora sprovesti Sâm Duh Božji, tad one i odgovaraju Istini, jer Božja Riječ, učenje Isusa Krista, učenje je Duha, ono je učenje koje se tiče samo duhovnog Kraljevstva i treba poticati duhovni razvoj čovjeka. Stoga sâm svjetovni razum ne može obuhvatiti Riječ Božju u njezinom dubokom duhovnom značenju, nego u čovjeku mora biti aktivan Duh koji tad sve misli upravlja duhovno i čovjeka vodi do pravog razumijevanja Isusovih Riječi ….

Ako se Riječ tumači čisto doslovno, tada se često uočavaju proturječnosti koje međutim pri duhovnom tumačenju odmah nestaju. No, pri krivom tumačenju one ugrožavaju Kristovo učenje, tj. prilično često daju poticaj za odbacivanje budući da opet rasuđuje samo razum i putem proturječnosti se stvara odbojna volja. A to je objašnjenje toga da Kristovo učenje višestruko biva odbijano jer učitelji sami nisu mogli biti podučeni od Duha u sebi budući da su sami prihvatili i predavali krivo tumačenje koje je prije ili kasnije moralo dovesti do odbijanja budući da jedino Istina daje Svjetlo a neistina uvijek povećava tamu pod kojom ljudi pate.

I time je opet cijelo Kršćanstvo u opasnosti, prepoznavanje i priznavanje Krista kao Spasitelja svijeta oslabljeno je u onoj mjeri u kojoj je Istina oslabljena, jer jedino putem Istine čovjeku bude Svjetlo i jer se jedino putem Istine snaži odvažnost za svjedočenje za Spasitelja i Otkupitelja, Čije je djelo Ljubavi i Milosrđa od toliko ogromnog značaja da bi se ljudi pri ispravnom prikazu i objašnjenju potpuno odlučili za Njega.

Ljudi žive u mraku radi svog grješnog stanja, i ne bivaju izvedeni iz tame. Oni sami ne nalaze Put budući da je sve tamno, a pravo Svjetlo može biti doneseno jedino od Sâmoga Boga putem Njegovog Duha. Gdje djeluje Njegov Duh tamo je Svjetlo i tamo je duboka vjera u Isusa Krista i Njegovo Djelo Izbavljenja. No gdje se učiteljska aktivnost izvodi bez djelovanja Duha, tamo će ljudima biti predstavljena samo neistina i tama od njih ne može odstupiti ….

Tako da će vama ljudima sad biti razumljivo zašto Bog Evanđelje u najčišćem obliku ponovno sprovodi na Zemlju …. Njegove Riječi nikada se ne mijenjaju, one o(p)staju uvijek i vječno, no putem ljudske mudrosti bivaju objašnjene bez smisla ….

Sad Bog Sâm daje objašnjenja Njegove Riječi (Ivan 14:26); na shvatljiv i najljubavniji način On ljude pokušava uvesti u Istinu. Iste Riječi opet govori ljudima i rasvjetljava Duh onima koji Ga slušaju …. On želi da bude Svjetlo, pošto se duboka noć raširila nad Zemljom; On hoće da vi ljudi spoznate što vam nedostaje; On hoće da vi budete podučeni u Istini te tad i Isusa Krista, Sina Božjega i Izbavitelja svijeta, prepoznate i priznate, jer jedino putem Njega možete postati blaženi, jer Njegovo Evanđelje od vas mora biti prihvaćeno, kao što vam je On Sâm to navijestio ….

AMEN

Spread the Truth