Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

5517 (Ljubav prema svijetu… Ozbiljna opomena…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5517, 26 Listopad 1952

LJUBAV PREMA SVIJETU… OZBILJNA OPOMENA…

Ljudi se ne žele odreći svijeta i zato pokušavaju učiniti sporazume (kompromise) što Ja, međutim, ne mogu prihvatiti. Nitko ne može služiti dva gospodara… posebice ne kada su obadvoje sasvim protivni (različni) u njihovoj prirodi (Matej 6:24). I time, svijet sa svim njegovim zadovoljstvima i privlačnostima je kompletno protivan onome za čime bi vi ljudi trebali stremiti… duhovnom kraljevstvu, čiji Gospodar Ja Jesam i ostati ću. Vi zasigurno živite sred svijeta ali jedino kako bi sebe dokazali, kako bi ga naučili prevladati, a ne kako bi mu se potpuno posvetili (ili ‘predali se uživanju u potpunosti’) i da bi zadovoljili svaku vašu tjelesnu želju, jer onda ćete do istog opsega ostaviti vašu dušu nezadovoljenu. Vi računate na prirodno umanjivanje vaših žudnji i želja kako starite i mislite da ćete i dalje pronaći dovoljno vremena da uzmete u obzir vašu dušu… Ali da li znate koliko dugo ćete živjeti na Zemlji? Da li znate da li ćete doživjeti starost sukladno vašoj volji? Imate li ikakvu ideju kako siromašni i bijedni ćete ući u kraljevstvo onostranog kada bi bili opozvani iznenada? Posljedično tome, nije mudro odložiti ono što je najvažnije u zemaljskom životu na jedno neizvjesno vrijeme i stoga bi trebali shvatiti kako svjetovno zadovoljstvo, jedan zemaljski zadovoljavajući život na ovoj Zemlji, ne može biti ispravan u Mojim očima, inače ne bi morali uzeti u obzir da bi svaki dan mogao biti vaš posljednji. Svaka osoba sa jedino malo vjere u Mene i nastavljanje života nakon smrti će se osjećati neudobno ako on razmišlja o njegovoj iznenadnoj smrti, budući on zna kako ne živi u skladu sa Mojom voljom, ali namjesto toga on ušutkava sebe sa svijetom i njegovim zadovoljstvima. Jedino totalni nevjernici se ponovno ne navraćaju u mislima ili nemaju grižnju savjesti bilo kakve vrste dok izvlače iz svijeta štogod mogu… Oni su već davno ugušili njihova unutar-njih prebivajućeg tihog opominjača koji i dalje čini da mu se glas čuje u onima koji nisu bez vjere. Moje Riječi su naumljene za potonje da imaju na umu da im svijet neće dati ništa od trajne vrijednosti za vječnost, da oni ne mogu ponijeti ništa što im izgleda poželjno na Zemlji za sobom u duhovno kraljevstvo. Oni bi trebali imati na umu da oni trebaju sebe razdvojiti od svjetovnih stvari i da to mogu sa lakoćom napraviti ako razviju Ljubav unutar sebe… Onda oni neće naći ništa više poželjnim što pripada onome koji je Moj protivnik i prema tome lišen sve Ljubavi… Ljubav će dati osobi ispravno shvaćanje po pitanju vrijednosti i bezvrijednosti stvari, Ljubav jedina je sila koja djeluje protivno svijetu, jer svatko u posjedu Ljubavi uspostavlja kontakt sa Vječnom Ljubavlju i Ova postaje cilj njegovih želja i žudnji, svijet će blijediti i više neće primamljivati, duša će primiti više pažnje nego tijelo, ljudsko biće će naučiti prevladati svijet i živjeti smislen i prikladan život na Zemlji i ne treba se bojati isto tako iznenadna pozivanja natrag, jer duša je pronašla stazu koja vodi do njezina istinskog doma.

AMEN  

Spread the Truth