Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

5491 (Zemaljska bijeda bi trebala rezultirati u kontaktiranju Boga…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5491, 20 Rujan 1952

ZEMALJSKA BIJEDA BI TREBALA REZULTIRATI U KONTAKTIRANJU BOGA…

Sve na Zemlji vam je dano za vaše savršenstvo… Vi možete sazreti/usavršavati se u svakoj situaciji, ali vi također možete prkosno i sa gorčinom nazadovati u vašem razvoju pošto imate slobodnu volju, koja nikad neće biti prisiljena izvanjskim utjecajima da prihvati/usvoji određen/specifičan stav. Vi trebate željeti uzdignuće iz dubine vašeg srca, onda će vam sve također služiti da postanete savršeni. Jer onda ćete biti zahvaćeni Božjom ljubavlju da volite, Koja uvijek jedino stvara mogućnosti za vas da se(be) oblikujete, i Kojoj se samo trebate predati sa ciljem da bi bili uzdignuti. Svima vam je dodijeljena mjera milosti; na koji način uopće možete p(rop)asti ili nazadovati u vašem duhovnom razvoju ako iskoristite ovu milost? Jer blaženstva su pouzdano efektivna sredstva pomoći, ona su posebna vrsta pomoći koja jedino ciljaju prema gore, jer što god vam je ponuđeno od strane Božje ljubavi će vas također voditi ka Njemu.

Božanski darovi milosti sadrže izvanrednu snagu i prema tome ih ne bi trebalo prezrivo odbiti (ili ‘ne bi ih trebalo odbaciti’; u smislu ‘odgurnuti nogom’). Zato se svaka zemaljska nevolja/bijeda također treba smatrati blagoslovom, pošto može voditi do napretka ako se na taj način razmatra, ako nevolja čini ljudsko biće svjesnim da on treba usmjeriti svoj pogled nagore sa ciljem da bi zatražio pomoć od Onog Koji može i uvijek želi pomoći.

Sa ovom molitvom vi ostvarujete kontakt sa Bogom, što uvijek predstavlja još jedan korak nagore, jer okretanje ka Njemu u sebi već demonstrira vašu volju, koja je od strane Boga testirana u vašem zemaljskom životu. Ali za vas ljude je gore ako zemaljska nevolja neće rezultirati u kontaktu sa Bogom… Onda ćete vi često jednako tako primiti pomoć, ali od onog kojem vi, zbog vaše volje, i dalje pripadate, od kojeg se niste okrenuli. Onda vam Bog neće biti u stanju pomoći, ali vi ćete, tako reći, uvijek primiti pomoć od onog kojem vi voljno služite zahvaljujući vašem stavu.

Bog želi biti prepoznat, i On će često doći k vama u obliku patnje i nevolje/bijede… Ali čim poletite k Njemu, čim se vaše misli okrenu ka Njemu, vi također možete biti apsolutno sigurni da će vam On pomoći, da vas On neće ostaviti same ako ste u ozbiljnim teškoćama. Ni jedna misao potpuno ne iščezava, ni jedan poziv ne ostaje bez da se na njega obrati pažnja, jer najmanja misao Ga afektira i motivira Ga da vam pomogne. I sve što On čini je jedino određeno Njegovom ljubavlju, koja je aplicirana vama i vašem savršenstvu. Ne postoji nevolja/bijeda koja se ne može riješiti, jer Njemu ništa nije nemoguće, ipak On sve oblikuje na način da će vam pomoći ostvariti savršenstvo, samo ako vi uvijek mislite o Njemu i sebe povjerite/preporučite Njegovoj milosti. 

AMEN

Spread the Truth