Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

5478 (Kristova krv… Krivnja grijeha…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5478, 2 Rujan 1952

KRISTOVA KRV… KRIVNJA GRIJEHA…

(Izaija 53)

Za vas, djeco Moja na Zemlji, Ja Sam prolio Moju krv; zbog vas Sam se zaputio najtežim putem budući Sam vam želio pomoći uspeti se iz bezdana kojeg vi nikada ne bi mogli napustiti sami… za vas Sam umro na Križu… Žrtva koju Sam želio ponuditi Bogu-Ocu je bila prihvaćena, ona je bila ponuđena za vas… Stoga vi ljudi na Zemlji trebate iz nje izvući dobrobit; što Sam bio preklinjao od Boga i za što Sam podnio žrtvu treba donijeti koristi vama zemaljskoj djeci, budući ste u stanju u kojem ste bili u vrijeme kada Sam sišao na Zemlju vi hitno potrebovali pomoć. Ali Ja Sam također znao da nisu samo ljudi tijekom Mojeg života na Zemlji bili u potrebi; znao Sam da, sve dok Zemlja postoji, ljudska bića neće moći ispuniti njihov zemaljski zadatak budući su bili preslabi i sažalio Sam se na cijelo čovječanstvo, čak na one u prošlosti i u budućnosti, i uključio Sam sva ljudska bića u Moj čin Spasenja, zadobio Sam neograničene blagoslove za sve ljude, koje oni sada mogu koristiti kako bi postigli njihov cilj na Zemlji. Žrtvovanje Mojeg života je bio jedan čin najviše samilosti, Ja Sam bio morao prihvatiti stanje patnje potpuno svjesno i dobrovoljno, koje bi Ja bio nesposoban podnijeti bez Božanske snage Ljubavi, ali Ja Sam se sažalio na strašnu patnju čovječanstva i bio Sam voljan otrpjeti sve kako bi pomogao.

Premda Sam Ja znao kako će ovaj čin Spasenja kulminirati u potpunoj deifikaciji Mojega Bića (= ovaj je JEDINSTVEN čin doveo do JEDINSTVENE situacije, a to je da se Isus potpuno stopio sa Bogom-Ocem, i da su od tada Njih dvoje NERAZDVOJIVO JEDNO, tj. da je taj Bog-Otac, Stvoritelj, za vijeke vjekova vidljiv i pristupačan, i djeluje za nas ljude kroz to deificirano Ljudsko Isusa Krista = drugim riječima, od kako je Isus sa Križa izrekao ‘Svršeno je’, na Njega i na Boga Oca se više ne smije gledati kao na dva bića; Ivan 10:30; Matej 28:18; Ivan 14:8-9; Kološanima 1:15, 2:9; Otkrovenje 1:8) to nije bio razlog za Moju akciju. Ja Sam bio čisto motiviran Mojom Ljubavlju za patnički duh koji je bio napustio Boga, koji je bio tako daleko udaljen od Boga i prema tome nesretan. Ljubav Me ispunila sa takvom silom da Sam bio sposoban naći snagu u njoj za čin milosrđa, da Sam patio i umro za čovječanstvo u tegobnoj fizičkoj boli. Žrtvovao Sam Moj život na Križu za Moju nesretnu braću koja su, poput Mene, bila ranije proizašla iz Boga ali koji su napustili put njihove sudbine. Ja Sam poznavao blaženstvo Božje blizine i imao sam milosrđa za palog bijednog duha… Ali Sam također znao o Božjoj Ljubavi za Sve Njegove žive tvorevine i želio Sam Mu povratiti nazad što se bilo dobrovoljno udaljilo od Njega… Moja Ljubav za Boga, baš kao i Ljubav za sve što je proizašlo iz Njega, je bila ogromna. Jedino poradi ove Ljubavi je Bog prihvatio Moju žrtvu… I Moja je Ljubav tražila Boga za oproštenje krivnje koja se priljepila uz palo i nije mogla biti iskupljena na nijedan drugi način, budući se sastojala od nemilosrđa.

Otud je jedino Ljubav mogla napraviti ovu žrtvu, i prema tome nije to bila smrt na križu kao takva nego Ljubav za čovječanstvo koja je bila dokazana ovom smrću koja je bila prihvaćena od strane Boga kao okajanje… Ja Sam prolio Moju krv za vas ljude i time Sam ispravio vaša djelovanja, Ja Sam uzeo grijeh na Sebe i patio zbog njega… Ali vi također morate napraviti vaš dio, vi trebate biti voljni postati iskupljeni Mojim raspećem. Vi morate željeti da je ovaj čin milosti bio također ostvaren za vas, vi trebate iskoristiti blagoslove priznavajući Mene i Moj čin Spasenja i voljno se sjediniti onima za koje Sam Ja umro na Križu. Bez ovog priznavanja i vaše volje, vi jeste i ostajete nagrđeni ovom krivnjom grijeha i okovani za onoga koji je prouzročio vaš pad (Sotonu). Ja doista jesam ostvario čin Spasenja za sve vas ali jedino vaša vlastita volja ga može napraviti učinkovitim za vas budući vi ne možete biti iskupljeni protiv vaše volje od grijeha kojeg ste dobrovoljno počinili. Vi morate stupiti pod Kristov Križ, vi Me morate priznati i pozvati Me, vi Mi morate priznati vašu krivnju grijeha i zatražiti da ju Ja ponesem umjesto vas i otklonim ju sa Mojom krvlju… I sva će vaša krivnja biti oproštena poradi Moje Ljubavi.

AMEN

Spread the Truth