Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

5465 (Duhovna nevolja može biti otklonjena jedino putem širenja čistog Evanđelja…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5465, 19 Kolovoza 1952

DUHOVNA NEVOLJA MOŽE BITI OTKLONJENA JEDINO PUTEM ŠIRENJA ČISTOG EVANĐELJA…

Jedina stvar koju ljudi trebaju uzeti ozbiljno je njihovo duhovno stanje, pošto se za njega moraju pobrinuti ljudi sami. Prisila se ne smije vršiti ni na kakav način, nego se slobodna volja čovjeka mora odlučiti da bude aktivna za zrelost duše, a na tu slobodnu volju dakako da se može vršiti utjecaj, ali ne i prisila. No u vrijeme Kraja čovjek se s obzirom na volju skroz prepušta svome protivniku; zato je stanje zrelosti duša prilično katastrofalno, pa Moja Ljubav ima malo uspjeha, no Kraj se bliži sve više, a zemaljski svijet sa svim svojim čarima i blagom proći će; jedino što preostaje, to su duše, a one su u tako užasnom stanju da ne mogu biti primljene u Moje Kraljevstvo, pošto s obzirom na svoje usmjerenje pripadaju Mome protivniku, dakle sluge su Sotone. 

Samo su rijetki oni koji su postigli zrelost, time što se njihova volja iz unutarnjeg poticaja okrenula k Meni, pa Me odatle ti ljudi i spoznaju. Njihove duše su postale prijemčive za svjetlo, one su prepoznale važnost svoga zemaljskog zadatka i na Zemlji su živjele u skladu s njim. No većina živi površno i ne razmišlja o životu duše nakon smrti, pošto u to ne vjeruje. A to je velika nevolja kojom sam potaknut da svugdje među ljude šaljem svjetlo, da svugdje opunomoćim glasnike da objavljuju Moje Evanđelje i ljude ponovo privode k vjeri, koja je nužno potrebna da bi se ljudi Meni mogli obratiti kad su u nevolji. No onaj tko svjetlo želi širiti, prvo ga je od Mene Samoga morao dobiti ….

Za širenje Evanđelja Ja mogu koristiti jedino one ljude koji i sami posjeduju svjetlo, koji se od Mene Samoga daju prožeti svjetlom vječnog života, jedinom Istinom. Ja ne mogu bilo koga odaslati u svijet, jer čak i ako je volja za to da se bude aktivan za Mene dobra, korisno je samo širenje Istine, Koju je moguće primiti jedino od Mene Samoga, tj. spoznaju Istine čovjek može imati jedino onda kad Moj Duh u njemu može djelovati, ali to djelovanje Duha zahtijeva ispunjenje određenih uvjeta. A svakog čovjeka koji je spreman te uvjete ispuniti, Ja prihvaćam kao radnika u Mome vinogradu. Jer, na zemlji je velika nesreća, a Ja se preko Mojih vjernih sluga želim suprotstaviti toj bijedi. Ja ću uvijek iznova buditi ljude koji neposredno primaju Moju Riječ i dostavljaju Ju onima koji su Ju voljni čuti.

Duše ljudi su u velikoj opasnosti, one su potpuno nezrele i vrlo uskoro morati će napustiti ovu Zemlju …. No stanje zrelosti određuje njihovu sudbinu u vječnosti. Jedino Moje čisto Evanđelje ljudima još može donijeti spas i povećati njihovo stanje zrelosti. Jer ono proizlazi od Mene, u sebi nosi Božansku snagu i na (te) duše može djelovati oživljavajuće, samo ako je čovjek spreman dopustiti da ga dotakne snaga Božanske Riječi …. On će blagosloviti trenutak kad mu je približena Moja Riječ jer, jedino Moja Riječ dušu može spasiti od vječne smrti ….

AMEN

Spread the Truth