Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

5456 (Jedina crkva koja omogućava blaženstvo…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5456, 4 Kolovoz 1952

JEDINA CRKVA KOJA OMOGUĆAVA BLAŽENSTVO…

Ne postoji ‘jedina crkva koja omogućava blaženstvo’ ako se pod time misli na jednu organizaciju. Svatko tko pripada Crkvi koju Sam Ja utemeljio na Zemlji će postati blažen, budući je njegovo vječno blaženstvo već garantirano činjenicom da je on pripadnik Moje Crkve, da on prema tome živi u vjeri koja je kroz Ljubav postala živa vjera. Nije ‘crkva’ ono što osigurava čovjekovo blaženstvo nego vjera i Ljubav… koji mogu itekako potpuno nedostajati unatoč pripadnosti Crkvi koja je navodno utemeljena od strane Mene ali je ustanovljena od strane ljudi kao crkva koja ‘jedina omogućava blaženstvo’. Doista, istinski pripadnici Moje Crkve mogu proizaći iz svake Crkve ili škole razmišljanja kako je to jedino određeno vjerom i Ljubavlju, ali ni jedno ljudsko biće ne može ikada pripadati ovoj Mojoj Crkvi koje ne može prikazati njezine karakteristike… djelovanje Mojega Duha, koje je utemeljeno na vjeri i Ljubavi. Moje kraljevstvo nije od ovog svijeta (Ivan 18:36) i premda su Moje Riječi bile bez ikakve sumnje izgovorene ljudima ovog svijeta one su onatoč tome imale duhovno značenje, budući su one trebale pomoći ustanoviti Moje duhovno kraljevstvo, one su se odnosile na kraljevstvo izvan ovoga svijeta, koje je vječno. Što Sam zahtjevao od ljudi je bilo da osigura njihov život u duhovnom kraljevstvu, Moji zahtjevi su u stvari trebali biti ispunjeni na Zemlji ali ne sa zemaljskim akcijama u kojima je duša mogla ostati odijeljena… radije je duša morala udovoljiti Mojoj volji…

Jedino duša mora sebe promijeniti, i ako ona istinski stremi to učiniti ona će već biti član Moje Crkve, budući onda osoba također ima vjeru i njegov unutarnji impuls za voljnom potragom je Moj Duh, Moj Glas, kojeg će on slušati i stremiti sljediti. I ovo djelovanje Duha je dokaz članstva Mojoj Crkvi… što će kasnije rezultirati u blaženstvu… Ja Sam ljudima donio čisto Evanđelje, Ja Sam prosvjetlio ljude u svezi svega potrebnog da uđu u Moje Kraljevstvo koje nije od ovog svijeta… Ja Sam ih podučavao da Ljube (Ivan 15:12, 17) i tako im ukazao put koji vodi u kraljevstvo blaženstva, sakupio Sam oko Mene sve one koji su do sada bili podučeni pogrešno, i stoga Sam Ja bio njihov propovjednik reprezentirajući Njegovu Crkvu i htijući dati njezin blaženi učinak ljudima koji su Ga slušali… Prema tome, utemeljio Sam Istinsku Crkvu dok Sam živio na Zemlji, i u nju sam primio svakoga… Židove, Pogane, skupljače poreza i grešnike… i onima koji su vjerovali u Mene, koji su prihvatili Moje učenje i živjeli sukladno, Ja Sam poslao Mojega Duha nakon Moje smrti, obilježje Moje Crkve, koja ne može biti prevladana vratima pakla (Matej 16:18)…

Ali gdje je djelovanje Duha u Crkvi koja sebe naziva ‘jedinom crkvom koja omogućava blaženstvo’? Moj Duh zasigurno može sebe izraziti čak i tamo, sve dok je povezanost sa Mojom Crkvom bila najprije uspostavljena, budući Ja jedini izljevam Mojega duha i to jedino gdje su uvjeti ispunjeni koji rezultiraju u djelovanju Mojega Duha. I to je gdje istinska Kristova Crkva može također biti prepoznata, jer bez obzira što je učinjeno njezinim ljudima, oni ne mogu biti poraženi ili otjerani čak ako sam pakao poduzme akcije protiv njih… Moja Crkva je nesavladiva budući je ona Moje djelo… to je jedina duhovna Crkva koja vodi do blaženstva. Ni jedan Kršćanin koji sebe drži pravičnim ne može biti pronađen u njoj budući oni sebe isključuju iz zajednice vjernika i prema tome nisu istinski sljedbenici Krista a niti su revni predstavnici Mojega imena kada su postavljeni na probu. A ova će proba vjere biti zahtjevana od njih, ona će biti zahtjevana od strane svih koji sebe nazivaju vjernicima, i onda će biti dokazano tko pripada Istinskoj Crkvi, Crkvi koju Sam Osobno utemeljio. Onda će djelovanje Mojega Duha biti dokazano baš kao i snaga koju on može dati onima koji su napadnuti poradi Mojega imena ali koji Me radosno priznaju pred svijetom kada je odluka zahtjevana (Luka 12:8, 9).

I onda će također biti dokazano koliko malo Crkva, koja sebe naziva jedinom crkvom koja omogućava blaženstvo, ispunjava njezina obećanja… kako će ju svi njezini članovi napustiti/odbaciti koji nisu pripadali Mojoj Crkvi, koji onda prepoznaju njezinu slabost ali ne duhovnu vrijednost Crkve koja je bila izgrađena na vjeri onako snažnoj poput Petrove… Budući se svaka od Mojih Riječi trebala i treba shvatiti duhovno i može biti shvaćena kao takva jedino kada Moj Duh može djelovati unutar osobe. Ali onda on ima živu vjeru i on će stremiti ka kraljevstvu koje nije od ovog svijeta.

AMEN

Spread the Truth