Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

5435 (“Što tražite u Moje Ime…” Uslišenje molitve…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5435, 11 Srpanj 1952

“ŠTO TRAŽITE U MOJE IME…” USLIŠENJE MOLITVE…

Svaki poziv koji se iz dubine uzdiže k Meni, bit će uslišen kad je ‘odaslan’ u duhu i u istini srca čovjeka, znači ako nije samo formalna molitva koja nikad ne doseže do Mojeg uha. Prema tome, sva Moja stvorenja imaju potpuno jamstvo za to da ću im Ja pomoći kad Me za to zamole. Stoga nema potrebe da postoji ni bijeda ni muka, kako duhovno tako materijalno, niti na Zemlji a ni u duhovnoj oblasti…. Jer dao Sam vam obećanje: “Što budete tražili u Moje Ime, to ću vam dati …”. Međutim, jako rijetko se do Mene uzdigne takva molitva koju mogu ispuniti. 

Sve dok Moja stvorenja nemaju pravu živu vjeru u Mene, neće Mi se moći srdačno moliti, a tu vjeru postići će tek kad žive u Ljubavi (Knjižica br. 63)…. Zato su njihove molitve neodlučne, nedostaje im uvjerenje da im Otac hoće i može pomoći, i molitva stoga nije skroz djelotvorna, izgovara se sa oklijevanjem i dvojbom, i Moja Ljubav ne može se pokloniti (u smislu ‘od sebe dati’) u onoj mjeri u kojoj bi to željela …. Ja ljudima u srcu nisam dovoljno živ, tako da Mi se ne obraćaju onako kako je potrebno da bi iskusili Moju milostivu pomoć. Ljudi sami Me sprječavaju da im pomognem, jer pomoć bez prave vjere ne bi prepoznali kao Moje djelovanje i tako ne bi imali koristi za svoje duše, a korist bi sa sobom trebala donijeti svaka duhovna ili svjetovna nevolja. 

Ja ispunjavam svaku srdačnu molitvu, i niti jedno stvorenje, bilo na Zemlji, bilo u onostranom, za pomoć Mi se ne obraća uzalud. Međutim, da bi se moglo srdačno obratiti (zazvati), stvorenje mora vjerovati …. Mora vjerovati u potpuno savršeno Biće, Koje u Svojoj ogromnoj Ljubavi želi pomoći i u Svojoj ogromnoj sili i moći i može pomoći. Takva vjera se mora obavezno steći, inače se nevolja ne može smanjiti. Ali nevolja nije od Mene Samoga dosuđena, nego je uvijek samo posljedica njegove nesavršenosti, koja se putem nevolje i patnje može otkloniti, ako se samo stvorenje trudi od nje se i osloboditi. 

Iz vlastite volje stvorenje je potonulo u dubinu, ali se može u svakom trenutku uzdići, samo ako srdačno za pomoć moli Onoga Koji ima moć i volju pomoći, ako Ga stvorenje prizna i ako želi k Njemu …. I koliko god da je velika nevolja, postoji Jedan koji svaku nevolju može protjerati, ako Ga se iz najveće dubine srca zazove, postoji Jedan Koji samo čeka taj poziv iz dubine, Koji svakom stvorenju koje za Njim čezne hita u pomoć, Koji svakom stvorenju pruža ruke kako bi ga uzdigao, samo ako stvorenje Njegovu ruku uhvati s vjerom u Njega Koji ga može spasiti …. 

Ja zahtijevam samo vjeru Mojih stvorenja u Moju beskrajnu Ljubav i moć, da bi im onda dao da sudjeluju u i neizmjerno dijele darove Moje Ljubavi …. Ali bez vjere ne mogu ni obdariti niti jedno stvorenje. I stoga pokušavam sve kako bi u Svojim stvorenjima oživio vjeru …. Sâm Ja im se približim, svima im pomažem da mogu vjerovati, jer Ja od ljudi neću zahtijevati nešto što bi im bilo nemoguće, no jedno moraju sami učiniti …. moraju htjeti vjerovati, i tada će i moći vjerovati, jer ih Ja protiv njihove volje ne mogu siliti na vjeru …. A tada će svaka nevolja proći, jer tada ne postoji više ništa što ne mogu izmoliti od Onoga u Kojeg vjeruju i Kojeg tad u srcu zazivaju, Kome upućuju molitvu u duhu i u istini, u ‘osvjedočenoj’ vjeri u Njegovu Ljubav, Njegovu Mudrost, i Njegovu Moć.

AMEN

Spread the Truth