Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

5434 (“Ostanite u Ljubavi, tada ostajete u Bogu…”)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5434, 10 Srpnja 1952

OSTANITE U LJUBAVI, TADA OSTAJETE U BOGU ….

Ostanite u neprestanoj vezi sa Vječnom Ljubavlju, time što ste neprestano aktivni u Ljubavi, i vi ćete neprestano biti prožeti snagom i moći djelovati na blagoslov bližnjih. Kome Bog dodijeli službu, njemu On da i snagu da ju obavlja, no i pored toga je dotok snage ovisan o stupnju Ljubavi čovjeka. Ali isto tako je i dodjela službe utemeljena u djelovanju čovjeka u Ljubavi, iz čega se dakle može vidjeti da Ljubav ne smije biti isključena, da je Ljubav prvo i uvijek će to i ostati. 

I zato vi trebate uvijek težiti prvo za tim da uvećate vaš stupanj Ljubavi, vi se trebate pozabaviti bijedom i nevoljom vašeg bližnjega, vi mu duhovno i zemaljski trebate pružiti pomoć, vi trebate tješiti one koji su tužni, dizati one koji su poklekli, snažiti slabe, vi trebate činiti sve što pomaže umanjiti patnju, i sa Ljubav-nim, dobroćudnim obraćanjem pomagati nositi patnju bližnjima, koji se uspravljaju uz vašu Ljubav, dakle uvijek osjećaju snagu Ljubavi. Samo tako održavate vezu sa Vječnom Ljubavlju, samo tako vas ona može sve više i više ispunjavati i svoj Duh zračiti na vas, samo tako ćete biti prožeti snagom koja vas osposobljava da vršite rad u Vinogradu Gospodara toliko dugo dok ne dođe vaš čas da vas Bog opozove za djelovanje u duhovnom Kraljevstvu. 

Dok god vi živite na Zemlji, vi sami možete si uvećavati stupanj Ljubavi, jer ne nedostaje vam životne snage, koju trebate koristiti za djelovanje u Ljubavi. U duhovnom Kraljevstvu nedostaje vam, ako još niste zreli, snaga za to, i zato vam je sudbina tada teška; no na Zemlji imate potpunu slobodu i možete djelovati po želji, jer snaga za to stoji vam na raspolaganju. Koristite je dobro, tj. činite samo dobro, ne tratite svoju životnu snagu na zla djela, ili ne ostavljajte ju neiskorištenu radi lijenosti, jer jednom ćete gorko zažaliti što svoju snagu niste upotrijebili za ispravno, Bogu-milo djelovanje ….

I mislite na to da vi sami Boga privlačite sebi ako prakticirate Ljubav, jer u svakom djelu Ljubavi je Bog prisutan …. Bog je Ljubav (1 Ivanova 4:8, 16), i zato vi trebate živjeti u Ljubavi, da biste živjeli u Bogu, Vječnoj Ljubavi (1 Ivanova 4:16)…. A tada će i Sâm Bog biti u vama i ispunjavati vas Njegovom snagom, koja se može očitovati tjelesno i duhovno, no uvijek će pomagati pri usponu. Jer ako ste tjelesno ispunjeni snagom, vi ćete ju isto tako koristiti za djelovanje u Ljubavi, pošto je tada Bog Sâm u vama aktivan, budući da vas On potiče da dajete Ljubav …. da zračite to što je u vama.

I vaša povezanost s Bogom biti će neraskidiva, jer to je moć Božanske Ljubavi, Koja na sebe neodoljivom silom veže sve što je Njome ispunjeno, tako da se čovjek nikada više ne može odvojiti od Vječne Ljubavi jednom kad se s Njom povezao, kad se njegovo biće preobrazilo u Ljubav. Tad je on postao savršen i više mu nije potrebna škola duha na Zemlji, tada će on biti opozvan od strane Vječne Ljubavi i onda će moći boraviti u Njenoj blizini, neprestano prožet Njenom snagom te biti neizrecivo blažen, jer tada može djelovati u Božjoj volji, (s) Njegovim svjetlom i (s) Njegovom snagom …. 

AMEN

Spread the Truth