Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

5430 (Izljevanje Duha znači duhovnu pomoć…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5430,  6 Srpanj 1952

IZLIJEVANJE DUHA ZNAČI DUHOVNU POMOĆ…


Kada se Moj Duh izlijeva na vas, onda je to uvijek znak Moje Ljubavi i milosti, i znak Moje spremnosti da vam pomognem u velikoj duhovnoj nevolji… razumljivo: van iz duhovne nevolje… Ja vam moram uvijek iznova govoriti, da Me duhovna bijeda na Zemlji potiče da budem neobično aktivan, jer ono što vam Ja dajem, uvijek će biti jedino duhovno znanje, a duhovno znanje će uvijek umanjiti jedino duhovnu nevolju. Ali, zemaljska nevolja treba poslužiti tako da duhovna nevolja bude prepoznata, a Ja ću također i zemaljsku nevolju odstraniti u pravo vrijeme, kada je ona ostvarila povoljan utjecaj na duhovno stanje čovjeka; jer Ja dopuštam da zemaljska nevolja dođe na ljude, jedino stoga da bi im iz toga proizašla duhovna korist…Ali, ako Ja izlijevam Mojega Duha na čovjeka, Ja onda pružam duhovnu pomoć, dajem spoznaju i snagu… također i spoznaju uzroka njegove zemaljske nevolje, koju potom čovjek može odstraniti uz Moju podršku, dok mu Ja omogućavam pristizanje sudbonosne pomoći, on je dakle na određeni način sam aktivan, da postane gospodar nad zemaljskom nevoljom. Stoga morate napraviti razliku između uslišenja molitve… nakon Meni poslanog poziva za pomoć u zemaljskoj nevolji, koja će mu onda biti pružena na način koji neće izgledati neobično… i pomoći, koja je ponuđena čovjeku u obliku duhovnog znanja, koje mu daje snagu da nadvlada svaku tešku životnu situaciju kroz ispravni duhovni stav prema Meni, gdje onda treba pronaći pomoć u tome, što čovjek sam ulazi u ispravni red, a onda je zemaljska nevolja praktično sama uklonjena.

Izljev Mog Duha međutim uvijek znači rasvjetljavanje duha, te čovjek tako sada može prepoznati uzrok zemaljske nevolje, i stati joj na kraj, ali pod izljevom Duha ne treba nikada smatrati neku čisto zemaljsku poduku, zemaljsko upozorenje i savjet, koje zacijelo  prosvijetljeni čovjek može dati od sebe (prirodno), ali koji nikada ne smiju biti predstavljeni kao Božja Riječ, kao primljeni od Božjeg Duha. Božji Duh razdjeljuje jedino duhovno znanje… Moj Duh govori duši čovjeka kroz njegovu duhovnu iskru, on ju nastoji duhovno podučiti i nagnati je da ponovno uđe u Moj vječni red. On utječe na dušu  na duhovan način, i stvara takoreći stanje, koje onda samo od sebe (spontano) otklanja svaku zemaljsku nevolju. Ali, Moj Duh nikada neće uspostaviti red bez volje čovjeka, da time pomogne kako bi se privela kraju zemaljska nevolja… jer, nevolja je samo sredstvo koje omogućava čovjeku prepoznati da se on sam nalazi u zabludi i u nesređenom načinu života, te tako najprije treba biti prepoznat uzrok, nad čim Moj Duh daje razjašnjenje čovjeku, da bi potom svjesno težio promjeni, za što Ja u svakom trenutku opskrbljujem čovjeka snagom kroz Moj Duh.

AMEN

Spread the Truth