Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

5394 (Prednost onih koji primaju Riječ (Milost) u usporedbi sa ateistima…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5394, 17 Svibanj 1952

PREDNOST ONIH KOJI PRIMAJU RIJEČ (MILOST) U USPOREDBI SA ATEISTIMA…

Vrelo života je bilo otvoreno svima vama koji primate Moju Riječ direktno ili kroz Moje glasnike; vi ste svi primatelji milosti kojima Sam Ja pristupio (u Riječi Čiste Istine) i bilo vam je dano što vam treba kako bi postali blaženi. Svi vi sebe možete osvježiti sa živom vodom; vi možete prihvatiti Moj dokaz Ljubavi, Moju Riječ, koju svi mogu čuti koji ju žele čuti. Vi primate znanje koje vam omogućuje prepoznati međuodnose svega u postojanju; znanje, koje vam objašnjava Moju vladavinu i aktivnost i, budući učite prepoznati Mene kroz Riječ, vi ćete također naučiti ljubiti Me… I vi ćete prepoznati vaš zadatak na Zemlji i pokušati ga ostvariti… Vi imate značajnu prednost nad ljudima kojima nedostaje svog znanja o Meni budući oni ne žele prihvatiti ništa iz Moje ruke, koji odbacuju Moj dar milosti od Mojih glasnika, nikakvo svjetlo ne može za njih zasjati budući oni bježe od njega, i stoga Me isto tako ne mogu naučiti prepoznati i njihov život na Zemlji jeste, i ostati će, zastoj budući je u njima mračno. Vi imate prednost poredbeno sa njima i trebali bi se prema tome milosrdno pobrinuti za njih… Vi bi trebali pokušati zapaliti svjetlo u njima i raditi sa darom milosti gdjegod je moguće. Vi možete uvijek sebe osvježiti… ali oni odlaze gladni, iako njihovom vlastitom voljom i prema tome su sami krivi za to… Unatoč tome, vi im trebate dati hranu kadgod možete. Živa voda se neprestano izlijeva iz Mojeg vrela života; razdjeljujte osvježavajuće piće kada se susretnete sa umornom i gladnom zemaljskom skitnicom. Mnoge osobe će u njihovom bijednom stanju naposlijetku prihvatiti osvježenje, i mnoge će se osobe osjećati osvježene i neće nikada zaboraviti da su primili snagu. Ponudite izvrstan dar svakome… čak pod rizikom da on bude odbijen; ipak nitko neće biti sposoban reći da mu je Moj dar milosti bio zanijekan. Svi oni od vas koji primate Moju Riječ bi trebali snabdjeti hranom bar jednu skitnicu iz zahvalnosti Meni, vi bi trebali razdjeljivati na isti način kako Ja razdjeljujem Moje darove vama… vi bi trebali ponuditi sa Ljubavlju ono što sami nalazite prijatnim, vi bi trebali pokušati učiniti Moju Riječ ukusnom za vaša bližnja ljudska bića. I Ja ću blagosloviti napor svake osobe; Ja ću izliti Moje pritjecanje Ljubavi na sve one koji žele potisnuti ogromnu duhovnu nedaću, koji pomažu u radu iskupljenja tijekom posljednjih dana prije Kraja… Ja dajem bez ograničenja; vi možete uzeti izobilno i zauzvrat to predati dalje iznova u Mojem Duhu Ljubavi gdjegod vidite duhovnu nedaću… Slasna voda neprestano izbija iz vrela života, ona ima oživljavajući učinak na svaku osobu i svaka osoba može pristupiti izvoru… Ali vi trebate nositi živu vodu svakome tko sam ne dođe tako da će također kušati snagu sastavnu vodi života, tako da će on, također, biti probuđen u život i uvijek će žudjeti više. Otplatite Mi Ljubav koju vam darujem dajući vam Moju Riječ na ovaj način. Jer prisutna je ogromna nedaća i Ja ju želim zauzdati sa vašom pomoći, budući Ja moram govoriti kroz ljudska usta kako bi zadobio ljudsku volju… Budite marljivi radnici u Mojem vinogradu ako Mi želite služiti, svatko može raditi unutar njegovog kruga, i kao Moj sluga će uvijek biti blagoslovljen od strane Mene.

AMEN

Spread the Truth