Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

5384 (Pričest…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5384, 5 Lipnja 1952

PRIČEST…

Duhovna pričest/veza (spiritual communion), povezivanje duhovne iskre u vama sa vječnim Ocem-Duhom, se može ustanoviti jedino kroz ljubav… vi se zasigurno možete družiti/spajati sa Mnom u mislima kroz iskrenu molitvu, pri čemu Me vi zazivate i Ja vam prilazim, ali to ostaje poziv iz daleka sve dok ste bez ljubavi… još nikakva iskrena veza nije uspostavljena što će se, međutim, trenutno dogoditi putem akcija ljubavi. Onda ćete u isto vrijeme biti blisko povezani sa Mnom i u tom stanju ćete biti sposobni večerati sa Mnom, tj., Ja Osobno mogu osigurati hranu za vašu dušu… Ja vam mogu dati kruh sa nebesa, Moju Riječ, koju vi možete čuti jedino kada Mi dozvolite da budem prisutan u vama, stoga kada ste se povezali sa Mnom = pričestili (when you have entered into communion with Me). Pričestiti se (= općiti sa Bogom ili povezivati se sa Njime) prema tome znači prihvatiti tijelo i krv… Moju Riječ i njezinu snagu…. iz Moje ruke, za što je apsolutno nužno da je ljudsko srce oživljeno ljubavlju ili je Moje prisustvo nezamislivo… Ni jedno ljudsko biće koje ne dokaže svoju ljubav prema Meni kroz nesebičnu ljubav prema bližnjem neće nikad biti u stanju govoriti o Mom prisustvu. Ni jedno ljudsko biće se nikad neće biti u stanju sjediniti sa svojim vječnim Ocem koje ne smatra svoga bližnjeg za svoga brata, koje je bez ljubavi prema njemu i prema tome ne može nikad voljeti ni svoga Oca, Čije dijete je taj bližnji…

Vi trebate shvatiti da jedino ljubav sjedinjuje dijete sa Ocem, da ljudsko biće ulazi u dječji međuodnos jedino kroz ljubav, i da će dijete onda primiti dar hrane i pića za Očevim stolom i više nikad ne mora patiti… A najslasniji dar kojeg ljudsko biće može primiti je Moja Riječ, ona je zaista osvježavajuća i osnažujuća, i gdje je Moja riječ izgovorena Moje je prisustvo dokazano, dok je, alternativno, Moje prisustvo nezamislivo bez izražaja snage. A pošto sam Ja Osobno snaga i svjetlo Ja se ljudima također otkrivam kao svjetlo i snaga, tako što sam prisutan u svakome čije akcije ljubavi omogućavaju Moje prisustvo u njemu. Ali svjetlo i snaga teku iz Moje Riječi, svjetlo i snaga su potrebni dušama za viši razvoj, stoga su svjetlo i snaga hrana što Ja nudim duši kada ljudsko biće večera sa Mnom, kada je on Moj gost i u bliskoj vezi sa Mnom pronalazi odaziv na svoju ljubav…

Jedino ovo se treba shvatiti kao Pričest, jedino na ovaj način Ja želim da se razumije Posljednja Večera na koju vas Ja svih pozivam, koju sam započeo/inicirao sa riječima: ‘Uzmite i jedite, uzmite i pijte… ovo je moje tijelo, ovo je Moja krv… (Matej 26:26-28)’ Vi trebate uzeti hranu za vašu dušu iz Moje ruke a za to je nužna bliska veza/povezanost sa Mnom koja ne može biti ustanovljena na ni jedan drugi način osim kroz ljubav.

AMEN

Spread the Truth