Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

5368 (Molitva u vjeri utječe na Božju volju…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5368, 18 Travnja 1952

MOLITVA U VJERI UTJEČE NA BOŽJU VOLJU ….

Imajte povjerenja u Božju pomoć u svakoj nevolji tijela i duše, i potpuno Mu se predajte. Najčvršća protuvolja ne može postići ništa protiv Njegove volje, a toj Njegovoj volji vi se trebate ponizno podložiti, vi iz Njegove ruke trebate prihvatiti sve uz najčvršće uvjerenje da je (to) za vas najbolje. Vi trebate dozvoliti Njemu da vlada, onda to za vas može biti samo dobro. Božja Ljubav se trudi oko svakog pojedinca kako bi ga zadobila, no sredstva su različita, pošto je i volja Njegovih stvorenja različita.

Da bi se toj volji dao jedan određeni smjer, svakom čovjeku pristupaju događaji tako da ga potaknu na izražaj volje, pošto je to potrebno. Zato ljudi neće svi imati istu sudbinu, nego će one uvijek biti različite jedna od druge, tako da se svaki čovjek drugačije može postaviti u odnosu na to, a to mu pomaže pri duševnom sazrijevanju, pod pretpostavkom da čovjek uvijek priznaje Božju volju i da joj je voljno podatan ….

Uz to vi možete moliti za pomoć, i pored toga što se podlažete Njegovoj volji, jer molitva s vjerom ima veliku moć te utječe i na Božju volju, molitva s vjerom može odagnati ono što vam treba služiti za odgoj, jer molitva s vjerom je dokaz poniznosti i slabosti, koji je Bogu mio i potiče Njegovu Ljubav na ispunjenje molitve. I zato se u svakoj nevolji tijela i duše puni povjerenja i s uvjerenjem obratite Njemu, Kome ništa nije nemoguće, Koji se pun Ljubavi primiče zemaljskom djetetu koje moli kada Ga zaziva …. Povjerite Mu se, i On će pomoći, ako to vašoj duši nije na štetu, On će pomoći, ako vjerujete, jer čvrstu vjeru On ne pušta da propadne ….

AMEN

Spread the Truth