Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

5348 (Pitanje Krista… Vidljivi Bog…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5348, 31 Ožujak 1952

PITANJE KRISTA… VIDLJIVI BOG…

Vi priznajete Mene i stoga Ja također priznajem vas pred Mojim Ocem… Što ovo treba značiti, vi ćete jednom iskusiti na sebi samima, kada uđete u kraljevstvo mira, gdje prema vama zrači Ljubav, koja proizlazi iz Mene, gdje vas Otac obgrljuje Svojom Ljubavlju, budući ste vi kroz Isusa Krista pronašli Njega… budući ste izvukli snagu iz blaga milosti stečenog na Križu, i s ovom snagom ste ostvarili promjenu vašeg bića, i tako ste postali Ljubav. Bez priznavanja Mojega djela otkupljenja, vi baš nikada ne biste pronašli put do vječne Ljubavi, jer ste vi sami vlastitom snagom preslabi, i bezuvjetno trebate Moju pomoć, Moju milost i Moju snagu, koje Ja,međutim,vama mogu okrenuti jedino kada Me priznate kao Otkupitelja svijeta… kao Sina Božjeg, Koji je poslao vječnu Ljubav vama ljudima, da vas spasi…

To je biće koje je proizašlo iz Mene, sišlo na Zemlju i primilo Mene, Svojega  Oca, u svoj punini u Sebe. On se dopustio potpuno prožeti Mojom snagom Ljubavi, i sada je također mogao zemaljskoj djeci pokazati put k Meni, koji međutim vodi jedino kroz ovo Biće, kroz Isusa Krista. Ne možete izuzeti Isusa Krista, zaobići Ga i vjerovati da možete dospjeti k Meni nekim drugim putem. Vi se morate Njemu priključiti, vi morate Njega slijediti, vi morate Njega priznati pred svijetom… Onda ćete vi također sigurno postići vaš cilj. Isus Krist vas vodi k Meni, dovodi vas k Ocu Koji je uzeo oblik kroz Njega, Koji se sada vama vidljivo predstavlja u Isusu Kristu, Otkupitelju svijeta… Vi ćete to teško razumjeti, ipak samo toliko dugo dok vi još ne spoznate da je Moje izvorno Biće Ljubav, da sam Ja Sam Duh (Ivan 4:24) Koji ispunjava svu beskonačnost, i Koji je Sebe onda očitovao u Isusu Kristu, da vama ljudima bude vidljivi Bog, Kojemu vi sebe možete kao djeca povjeriti (izručiti), Koji je vaš Otac od vječnosti, i također kao Otac želi biti ljubljen od vas… Ja i On jesmo jedno (Ivan 10:30), budući je to bila Moja beskonačna Ljubav koja Me je privukla Mojoj zemaljskoj djeci, koja ih je spasila iz najdublje noći, iz okova Sotone, kroz smrt na Križu. Bilo je nužno da se Ja poslužim jednom ljudskom formom, jer kao Duh nisam mogao ni patiti, niti sam vam mogao ponuditi vidljivo djelo otkupljenja na Križu, tako dugo dok vi sami niste mogli duhovno gledati, i na vas je ostavljalo utisak jedino ono što je bilo ljudski ostvarivo. Ali i ova ljudska forma je bila Moje djelo, u njega sklonjena duša je bila Moje djelo, jedino je bila postavljena izvana kao samostalna, da bi samu sebe dovela do najviše mogućeg savršenstva, koje je čovjek Isus također postigao kroz Svoju Ljubav za bližnje i Svoju smrt na Križu. Ljubav sam, međutim, bio Ja Sam… Koji se sada tako sklonio u Njemu kao vječno Božanstvo, sve dok Isus nije preobražen uzašao na nebo.

Vi ljudi ne možete odvojiti Isusa Krista od Mene, jer Sam Ja bio u Njemu, i tako On u Meni… Isus Krist je bio Sama Ljubav, tako je On također bio Bog, Koji u Sebi jest Ljubav… I sva bića koja se oblikuju u Ljubav, su isto tako spojena (slivena) sa Mnom, i moći će Me gledati u Isusu Kristu, Koji je na Zemlji prihvatio Mene u svoj punini, Koji je izvršio spajanje sa Mnom već na Zemlji, i više za vječnost ne može biti izvan Mene.

AMEN

Spread the Truth