Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

5339 (Spriječavanje Suda putem molitve…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5339, 18 Ožujak 1952

SPRIJEČAVANJE SUDA PUTEM MOLITVE?…

Vi ljudi biste zasigurno bili sposobni spriječiti nadolazeći Sud, vi bi bili sposobni zaustaviti jedan čin uništenja ove Zemlje ako bi Meni iskreno apelirali za to, ipak sa molitvom koja nije jedino izgovorena ustima nego je namjesto toga duboko osjećana unutar vašeg srca. Međutim, takva molitva pretpostavlja vjeru u Mene a vama nedostaje ove vjere, premda bi većina ljudi morala priznati ovu nevjeru ako bi sami sebi dali ozbiljnu procjenu njihovih misli. Mnogi ljudi zasigurno i dalje spominju Moje ime sa njihovim ustima ali njihova srca o njemu nisu imala pojma već jedno dugo vrijeme. Iz ovog razloga vi ste nesposobni za molitvu koja bi Me mogla uvjeriti da zaustavim nagovješteni Sud. Štoviše, ljudi isto tako niti ne vjeruju u njega, i time oni ne koriste milost takve iskrene molitve koja bi jedina bila sposobna promijeniti Moju volju. I ako Ja nagovještavam nadolazeći događaj tako definitivno onda je to jedino jer Sam Ja svjestan ljudskog stanja vjere i poznavao Sam njihovu volju od početka. Ja ne mogu prisilno promijeniti njihovu volju, no ona se okreće ka Mojem protivniku (Sotoni) i potpuno daleko od Mene. Do izvjesne granice Ja dozvoljavam slobodu ljudskoj volji, ipak čim je ova granica prekoračena Ja ću intervenirati i zanijekati ljudima ikakvu daljnju mogućnost da siđu beskonačno dublje. Ja znam kada to moram zaustaviti, kada moram skršiti moć Mojega suparnika… Posljedično tome, Ja također znam kako odmaknuti ljude od njegove vlasti i utjecaja, i Ja znam da je prognanstvo u najtvrđu materiju daleko više korisno i obećavajuće za odvrgnute duhove nego dozvoliti ljudima u ovom niskom stanju uma zadržati staru Zemlju i time također njihov život gdje postaju potpuni vragovi kroz njegov utjecaj. Nadalje, Ja Sam se već približio svakoj pojedinačnoj osobi kako bi ju zadobio za Mene Osobno… Svaka pojedinačna osoba je imala dovoljno mogućnosti da se okrene ka Meni kako bi Me upoznala i doživjela Moju Očinsku Ljubav ako je to željela… Bezbrojna sredstva su bila korištena od strane Mene, Ja Sam ih mamio sa Riječima Ljubavi, Ja Sam ih opominjao i upozoravao kroz patnju i nevolje, Ja Sam im se približio u radosti i boli, govorio Sam im kroz ljudska usta, kormilario Sam njihove misli u duhovne sfere… Moj ih je protivnik, međutim, zadobio za sebe samoga kroz svijet i njegovu materiju i oni nisu obratili pažnju na Mene osim nekolicine koji su Me prepoznali i Ljubili i koji se prema tome isto tako ne trebaju bojati kraja… Ali ovi ljudi također poznaju nevolju čovječanstva tijekom ovog vremena i oni prepoznaju činjenicu da ću i zašto ću dokončati jednu epohu koja jedino može rezultirati u niskom duhovnom stanju a nikada u promjeni na bolje, u vjeri i u duhovnom napretku. Kroz vrloduboku vjeru i iskrenu molitvu vi bi mogli zasigurno postići puno, ipak vi jedino žudite za svijetom i njegovim vlasništvima, i prema tome ćete propasti budući je vrijeme došlo.

AMEN

Spread the Truth