Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

5314 (Ljubav je ključ za duhovno kraljevstvo…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5314, 10 Veljače 1952

LJUBAV JE KLJUČ ZA DUHOVNO KRALJEVSTVO…

Vi ćete Me jedino biti sposobni dokučiti kroz Ljubav… Nema drugog načina kako Me možete zadobiti, ni jedan drugi način da Me prepoznate nego kroz Ljubav. I time vi imate ključ koji će otvoriti vrata do Mojeg srca za vas, kapije u duhovno kraljevstvo, do kuće vašeg Oca. Bez ovog ključa sav pristup će ostati blokiran, sve što su Moja Ljubav, mudrost i svemoć bili stvorili u duhovnom kraljevstvu će ostati sakriveno od vas, bez ovog ključa svo znanje o Istini će ostati sakriveno, vama će nedostajati sve Božanske mudrosti jer bez Ljubavi vi ćete biti progutani od strane tame, budući će vam jedino Ljubav dati svjetlo… i time vas uvesti u shvaćanje. Vi bi bili neopisivo moćni ako bi marili na Moje Riječi i živjeli život Ljubavi… Jer Ljubav je također snaga i ništa ne bi bilo nemoguće za vas ako bi promijenili vašu prirodu u Ljubav. Otud, sa ovim Riječima Ja vam dajem obećanje jednog preobilja svjetla i snage, blaženosti, kroz upliv Moje Očinske Ljubavi, samo ako sebe ujedinite sa Mnom kroz djela Ljubavi, samo ako uzvratite Moju Ljubav za vas… Ipak vi ne vjerujete Mojim Riječima ili bi svi vi nastojali živjeti život Ljubavi.

Zašto to ne isprobate… Oslobodite se (ili ‘odustanite od’) sve sebične ljubavi, pogledajte oko sebe i gdjegod vidite tegobu pokušajte donijeti pomoć, gdjegod pronađete ljude koji trpe fizičke ili psihološke bolesti pokušajte ih iscjeliti, dajte im zemaljski i duhovno štogod im je potrebno, dajte im hranu i piće, i odustanite od vaših vlasništava ako na taj način možete olakšati tegobu ljudi u potrebi. Pokušajte i vi ćete doživjeti Istinu Moje Riječi, vi ćete rasti u snazi i svjetlu, vi ćete se uzdići iznad vaše vlastite zemaljske patnje, ništa vas neće afektirati što je prethodno izgledalo da vas pritišće, vi ćete osjećati snagu Ljubavi u vama samima i sreća vašeg sjedinjenja sa Mnom, kojeg vi uspostavljate sa svakim djelom Ljubavi, će vam nadoknaditi tisućerostruko za ono što ste podijelili… Vi ćete Me prepoznati i osjetiti kako vas Moja ruka drži, vi ćete osjetiti priliv Moje Ljubavne snage kako se izljeva u vas i, budući ste duhovno blistavo prosvjetljeni, vi ćete biti sposobni čuti i vidjeti što je inače skriveno od vas ljudi…

Iskušajte i vjerujte Mojoj Riječi, prakticirajte Ljubav… i vi ćete Me zadobiti i više Me nikada nećete izgubiti… Vjerujte Meni, jer Ja vas doista neću podučiti pogrešno, Ja želim da postanete blaženi, i budući je jedino Ljubav sposobna okrenuti vas u sretna bića Ja vas neprestano podstičem da ljubite…

Pa ipak onda ćete se trebati boriti protiv duha unutar vas kojem nedostaje sve Ljubavi i kojem dugujete vaše zemaljsko postojanje… On vas nagoni na sebičnu Ljubav, on želi utrnuti Božansku iskru unutar vas, on vas želi spriječiti da živite život Ljubavi. Otud vi ćete ga trebati suzbijati (potući), to jest, vi se trebate boriti protiv vaših vlastitih žudnji koje jedino povećavaju vašu sebičnu ljubav i slabe istinsku Ljubav spram Mene i vašeg bližnjega, tako da ćete biti nesposobni doživjeti sami snagu Ljubavi… Borite se protiv njega (toga) i sljedite Me, prihvatite ove Riječi u vaše srce i djelujte sukladno, i vaša sudbina će biti kompletno sjedinjenje sa Mnom i beskrajno blaženstvo.

AMEN

Spread the Truth