Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

5296 (Nastanjivanje Boga u srcu čovjeka…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5296, 15 Siječanj 1952

NASTANJIVANJE BOGA U SRCU ČOVJEKA…

Ja želim prebivati u vama… Ja želim Moja stvorenja potpuno prosvijetliti Mojim Duhom, Ja želim da oni budu ispunjeni Mojom izvornom supstancom, Ljubavlju, tako da Ja Sam budem neporeciv u njima, te da oni postanu poput omotača Mene Samoga, što za biće znači neograničeno blaženstvo. Ja želim prebivati u svim ljudskim srcima, i moći zvati Mojom djecom sva Moja stvorenja, koja su u sebe primila Oca… Iz takvog odnosa djeteta prema Ocu proizlaze nedokučiva blaženstva, a pričiniti ova blaženstva Mojim stvorenjima, uvijek je i za vječnost Moj cilj i Moje nastojanje. Zbog toga je stvoren vidljivi i duhovni svijet… vidljivi, kako bi najprije dao mogućnost Mojim stvorenjima da postignu obogotvorenje (deifikaciju) njihovog bića; duhovni svijet, kako bi pružio neslućeno blaženstvo ovim obogotvorenim bićima. A u ovom duhovnom svijetu, Ja Osobno dolazim vidljiv pred oči Mojoj djeci, u ovom duhovnom svijetu će odnos djeteta prema Ocu tek uzeti oblik, te kroz stalni protok Ljubavi povećati Ljubav do najuzvišenijeg žara, tako da može doći do potpunog stapanja sa Mnom, što za vas znači nepredočivo blaženstvo. U duhovnom kraljevstvu je osiguran stalni uspon naviše, čim Me je duša jednom pronašla na Zemlji, ili također tek u duhovnom kraljevstvu. Ipak, dok ne nastupi ovo okretanje Meni, često prolaze beskrajna vremena, a za to vrijeme Ja radim na svakoj duši, izmamljujući (pridobijajući) njenu Ljubav, budući jedino Ljubav mijenja volju, koja Mi prethodno nije pripadala. Promjena volje i svjesno okretanje Meni, onda također jamče postizanje konačnog cilja, združivanja sa Mnom već na Zemlji, ili također u duhovnom kraljevstvu.

Ja želim uzeti prebivalište u vašim srcima… Kratko vrijeme zemaljskog života treba postići to da Me vi pronađete, i zato je zemaljski život često težak i naporan, no ako je dosegnut cilj, onda ste vi potpuno obeštećeni čak i za najteži zemaljski život, onda vam duhovno kraljevstvo sebe otkriva u slavi koja nadilazi svu maštu… Jer, nijedno ljudsko oko nikada nije vidjelo, i nijedno ljudsko uho nikada nije čulo, ono što sam Ja pripremio onima koji Me Ljube… (1 Korinćanima 2:9). Ja žudim jedino vašu Ljubav, onda vama pripada kraljevstvo blaženstva, onda ćete vi kao Moja djeca naslijediti Očevu baštinu, jer onda ste vi uistinu postali Moja djeca, budući ste vi sebe kroz Ljubav oblikovali u Moju sliku, i sada također raspolažete svjetlom i snagom u svoj punini, koje sada koristite u Mojoj volji, na neopisivu sreću vas samih… Pustite Me ući u vaša srca, široko Mi rastvorite vrata… postanite ono što sam Ja Sam u Mojemu izvornom Biću, postanite Ljubav… tako da Ja mogu ostati u vama i vi u Meni.

AMEN

Spread the Truth