Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

5238 (Podređivanje volje… Useljavanje Boga u srce…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5238, 21 Listopada 1951

PODREĐIVANJE VOLJE…. USELJAVANJE BOGA U SRCE….

Prihvatite Me u vaša srca, te nadalje više niste sami, nadalje više ne snosite odgovornost za vaše razmišljanje i postupanje, jer Ja Sam sam onda Taj Koji vama upravlja i potiče vas na razmišljanje i djelovanje u skladu s Mojom voljom. Kad ste jednom uspostavili vezu saMnom, kad ste kroz djelovanje u Ljubavi očistili vaše srce i Mene Samoga prihvatili unutar sebe, više ni nećete moći drugo negoli živjeti po Mojoj volji, jer ona je onda skroz ušla u vas (sjedinila se s vama), tj. vaša volja se onda sama podredila Mojoj volji, i vi se potpuno krećete u Mom vječnom redu, ne možete biti u grijehu, znači ne možete više postupati protiv Mene.

Jedino Ljubav postiže takvo što, samo Ljubav prema Meni čini da mislite i postupate onako kako je to Meni ugodno, jer Ljubav želi samo dobro, Ljubav se želi podrediti, ona želi usrećiti, ona želi to što predmetu Ljubavi čini radost …. A Ljubav prema Meni već je prisutna kad čovjek bližnjemu prilazi s Ljubavlju, jer Božanska je svaka Ljubav koja se nesebično izražava, i ta Ljubav se treba prakticirati dok ne postigne taj stupanj da Ja Sâm zaposjednem srce čovjeka, da se dakle Ja Sâm nastanjujem u njemu. A tada ste na Zemlji već postigli cilj, našli ste sjedinjenje sa Mnom, i ne trebate se ničega više bojati, budući da je vaš Otac kod vas i vi se tada nalazite potpuno pod Njegovom zaštitom. 

No protiv vaše volje ne mogu ući k vama, vi sami morate Mi otvoriti vrata, vi morate učiniti vaše srce prijemčivo za Mene, vi ga morate pripremiti za Moj ulazak, a sve to postiže samo Ljubav …. Ja mogu boraviti samo tamo gdje je Ljubav, i stoga Ja za prvi uvjet dajem preobrazbu vašeg bića ako vi prije toga u sebi nosite samoljublje, a ono ne smije imati prostora tamo gdje Ja želim obitavati. Ja želim posjedovati vaše cijelo srce, bez ograničenja, da bi onda mogao biti i vaš vodič i zaštitar u vašem prolasku kroz nizinu Zemlje. 

A onda će vaš hod biti lijep i lak, tad sam Ja vaš neprestani pratilac, vi nikada niste usamljeni i jedino se trebate uvijek s punim povjerenjem predavati Meni da biste uvijek bili pravo vođeni do kraja vašeg zemaljskog života, dok vas Ja onda ne uzmem u Moje područje, koje nije od ovog svijeta …. Dok vas ne uvedem u blažene krajeve, gdje ćete isto tako biti sjedinjeni sa Mnom, no kao blažena duhovna bića možete stvarati i djelovati po Mojoj volji, koja je onda i vaša, pošto povezanost sa Mnom znači istu volju i istu misao i neprestano uvećava vaš stupanj blaženstva …. Ja želim vladati u vama i preko vas, i vi se u toj vladavini trebate osjećati sretno, pošto spoznajete Moju Ljubav te i sami gorite u žarkoj Ljubavi za Mene, koja vas čini najblaženijim stvorenjima, pravom djecom vašeg Oca, koja onda vječno ostajete ….

AMEN

Spread the Truth