Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

5205 (Borci za istinu… Obmanjujuća učenja…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5205, 5 Rujan 1951

BORCI ZA ISTINU… OBMANJUJUĆA UČENJA…

Vaš zadatak je naučavati… širiti istinu među ljudima, rasturiti tamu koja ih obuzima/guta i spriječava osjetiti blagodat/dobrobit svjetla. Sve dok je njegov duh i dalje u mraku ljudsko biće je na krivom putu, jer pravi(lan) put se naziva istina… Istina jedino potječe od Mene i ponovno vodi do Mene. Vi ljudi bi trebali razumjeti kako Ja ne mogu praviti nikakve koncesije (= u smislu, ‘dopuštati neistine, popuštati pred njima’) u vezi sa vašim blaženstvom… razumjeti kako Ja, Vječna Istina, ne mogu tolerirati laži ili pogreške/zablude… razumjeti kako Ja prenosim/isporučujem istinu na zemlju pošto ju vi trebate (po)zna(va)ti, pošto je za vas svaki dan proživljen bez istine izgubljen. Jedino istina Me(ne) prikazuje kakav Jesam, i jedino istinski prikaz o Meni vam omogućava da Me ljubite i na taj način ostvarite blaženstvo. Svako pogrešno učenje je pokušaj Mojeg neprijatelja (= Sotone) da unakazi/izopači Moju sliku i umanji vašu ljubav prema Meni. Svako pogrešno učenje je dobar temelj za nova obmanjujuća učenja, i uskoro ste suočeni sa zamršenim šipražjem koje više ne dopušta svjetlu da prodre i osvijetli vaš duh.

I stoga Ja pripremam za Sebe nosioce svjetla koji će vama ljudima donijeti istinu, zato najprije njih (u)vodim u istinu i dajem im zadatak da prosvjetiteljski djeluju gdje god. Ja obmanjujuća učenja često sukobljavam sa istinom tako da se oni mogu međusobno pobijati, jer želim podići sumnje u ljudskim srcima, pošto će jedino onaj koji sumnja početi razmišljati i tražiti istinu. Učenje koje sam dao ljudima na Zemlji je od strane ljudi bilo tako prokopano/prožeto sa pogreškom/zabludom da više nema iscjeliteljski učinak na ljude… I prema tome ga Ja želim pročistiti; Ja vam ga prema tome ponovno dajem u njegovom najčišćem obliku i osiguravam da je ovo učenje prenijeto ljudima dobre volje. Svatko tko ga želi prihvatiti će zadobiti najviše blagoslove, svatko tko ga odbaci također mora prihvatiti posljedice…

Pri svemu tom, Meni su potrebni glasnici da šire/objavljuju Moju čistu istinu na Zemlji, potrebni su mi učenici kojima još jednom mogu reći: ‘Idite i podučavajte sve narode…’ (Marko 16:15)… Stoga Ja trebam apostole koji govore u Moje ime i proglašavaju Moju Riječ ljudima. A ovi se trebaju hrabro sukobiti sa predstavnicima obmanjujućih učenja, pošto je služba za koju sam ih pozvao bez oklijevanja se suprotstaviti grešci/zabludi sa istinom, slobodno objasniti koja šteta je prouzrokovana duši sve dok je pogrešno educirana, sve dok ne živi u istini koja jedina vodi do Mene. Iako vi ljudi zasigurno možete težiti da Me zadobijete (ili ‘dođete do Mene’) unatoč obmanjujućih učenja to je, međutim, uzaludan napor, jer vi morate razumjeti da pogreška/zabluda i laž nisu Moje već djelo neprijatelja i da je svaki uspon zbog toga spriječen. Nadalje, djela Mojeg neprijatelja nikad ne mogu rezultirati u napretku, jedino istina će vam pomoći da se uzdignete.

Ja ne mogu praviti koncesije te pogrešku/zabludu cijeniti isto kao istinu, Ja jedino mogu priznati dobru volju i blagosloviti ju čineći vam istinu dostupnom, ali onda ćete također morati biti prijemčivi, vi ne bi trebali zatvoriti vaše oči pred istinom ili će vaša volja pretrpjeti neuspjeh/podbaciti… Vi trebate težiti za Mnom i time za istinom, i onda ćete ju sigurno primiti. Ali nemojte pretpostaviti kako se Ja slažem sa vama ako se i dalje želite držati vaših krivih shvaćanja/ideja. Svatko tko od Mene primi istinu je također sposoban ispitati ju i prepoznati kao istinu, jer Ja od vas ne tražim nemoguće. Ali svatko tko ju od Mene primi ju također treba podržati i ne stidjeti se podupirati ju, on se ne bi trebao bojati kako će izgledati pre-oštar/grub jer greška/zabluda se ne može pre-oštro/grubo naglasiti pošto je djelo Mojeg neprijatelja koji se očito okreće protiv Mene.

Pogreške i laži uzrokuju beznadežnu zbrku i osobu lišavaju sve realizacije; oni nisu svjetlo već potječu iz silne tame. Prema tome, vi trebate postupati odvažno protiv pogreške/zablude i neistine, jer u istini imate oružje koje će vam osigurati pobjedu. Odabrao sam vas kao Moje borce, i vi se trebate boriti sa mačem svojih usta, ne trebate se bojati odstraniti dječju vjeru vaših bližnjih… kako ona neće osobi pomoći ostvariti savršenstvo sve dok je pogrešna. Ali vi ju možete zamijeniti nečim dobrim, čistim i izuzetno djelotvornim, istinom, koju ste primili od Mene Osobno. Bit ćete sposobni dati im više nego ste im oduzeli, vi ćete ščepati/oteti njihovu dušu iz vlasti/sile Mojeg neprijatelja i voditi je nazad k Meni.

AMEN

Spread the Truth