Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

7165 (Ispravan otac-dijete odnos…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7165, 14 Srpanj 1958

ISPRAVAN OTAC-DIJETE ODNOS…

(Matej 18:3)

“Ako ne postanete poput male dječice, vi nećete ući u kraljevstvo nebesko…” To je jedna čudna izjava da Ja očekujem da postanete djeca, naposlijetku, dao Sam vam cijeli životni vijek, od djetinstva do starosti, tako da sazrijete na Zemlji. Međutim, vi ne bi trebali koristiti dječju manjkavost i nedostatak razumijevanja kao primjer već dječje povjerenje spram Oca, koje čini Moje Očinsko srce prijemčivim, koje Ja neću odbaciti, koje za vas otvara kraljevstvo nebesko… Uistinu dječja vjera koju dijete polaže u njegova Oca, i povjerljive zamolbe su što jamči da ću ih Ja uslišiti; to je poniznost djeteta koje stoga može primiti jedno obilje blagoslova. A može li Ljubav biti više čista i nesebična nego ona djeteta za njegova Oca? Dijete ne odmjerava/procjenjuje najprije intelektualno osjećaje koje ima za Oca; ono je vođeno njegovim srcem ka Ocu i jedino srce se zapućuje direktnim putem ka Meni i potpuno Mi sebe izručuje. A gdje je čovjekovo srce pokrenuto takvom Ljubavlju, Moja je Riječ potvrđena, jer on će uistinu ući u Moje kraljevstvo, budući ga Ja više nikada neću ostaviti, Ja ću privući dijete ka Mojem srcu i podariti mu vječni život u blaženoj sreći… Nadalje, Moje su Riječi naumljene reći vam da ćete vi ljudi teško postići vaš cilj na Zemlji koristeći se intelektualnim razmišljanjem… da stoga rastuća adultna dob, ispunjenje života ili čak intelektualni zaključci ne mogu nadomjestiti dječju Ljubav spram Mene… da ispravan odnos sa Mnom mora biti onaj djeteta sa njegovim Ocem, jer ovaj odnos uključuje sve što je potrebno za postignuće psihološke zrelosti: Ljubav, poniznost i potpunu podređenost Mojoj volji… ali koliko puno ljudi uspostavlja ovaj srdačan odnos sa Mnom… koliko puno ljudi je sposobno zazivati Me u njihovom srcu kao Oca Koji se brine za Njegovo dijete sa vatrenom Ljubavlju i pomaže mu u svakoj nevolji i opasnosti… I kako li nekolicina Mene dohvate sa njihovom dječjom Ljubavlju i na taj način Me nerazdvojivo privežu k sebi. Ti su ljudi, međutim, zadobili kraljevstvo nebesko, jer ono automatski dolazi onima u kojima Ja mogu boraviti, privučen ljubavlju Mojega djeteta. I stoga ćete vi razumjeti da Ja ne gledam na one koji su veliki, namjesto toga, Ja se prigibam onima koji su maleni; da Ja ne vrednujem što ljudsko biće ostvaruje ili je ostvarilo sa njegovim ljudskim sposobnostima i njihovim treningom, namjesto, Ja jedino gledam u njegovo srce kao takvo, i da je svaka zraka Ljubavi koju otkrijem unutra Meni ugodna, jer ova zraka Ljubavi nema ništa sa ljudskim sposobnostima, ona je bila zapaljena jedino kroz iskrenu vezu sa Mnom, koja karakterizira ispravan Otac-dijete odnos. I prema tome jedino ‘istinsko dijete’ će doći u posjed Mojega Kraljevstva, kao što Sam obećao kroz Moju Riječ.

AMEN

Spread the Truth