Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

7152 (Riječ Božja – Nepatvorena Istina…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7152, 23 Lipanj 1958

RIJEČ BOŽJA: NEPATVORENA ISTINA…

Zašto vi ljudi oklijevate prihvatiti Čistu Istinu?… Ja se ovime obraćam onima koji odbacuju duhovno znanje čisto jer je primljeno na jedan neobičan način, budući ono nije stečeno kroz proučavanje ili intelektualno razmišljanje nego jasno razotkriva kako je poteklo iz drugačijeg izvora. Zašto vrednujete znanje koje posjedujete tako visoko da ste nevoljni odustati od njega? Tko vam garantira Istinu ovog znanja, koje je zasigurno opet i iznova bilo predano od jedne osobe drugoj ali koje je prirodno također uvijek podređeno promjenama budući ništa ne ostaje onako čisto kako je to bilo dano nesavršenoj ljudskoj rasi u prošlosti. Ja, Vječna Istina, ću se uvijek pobrinuti da je čista i nepatvorena Istina dostavljena ljudima ali, poradi njihove slobode volje, Ja ne mogu spriječiti da ova Čista Istina bude opet pokvarena. Ali treba također imati smisla vama ljudima kako nikakva garancija ne može biti dana da će ona biti očuvana čistom… Otud, svaki od vas treba biti sposoban razumjeti kako ću se opet i iznova Ja pobrinuti da će ljudi biti sposobni živjeti u Istini… i vi trebate biti zahvalni za ovo i čeznutljivo prihvatiti ovu Istinu čim vam je ona ponuđena. Ali što vi ljudi činite?… Vi ste neprijateljski raspoloženi spram onih koji vam nude nešto vrlo izvanredno; vi ih otresate s vas poput iritirajućih insekata i tako odbacujete mogućnost da Ja Osobno govorim i ‘uvodim vas u Istinu’ (Ivan 16:13), kao što Sam obećao. Vi ste zadovoljni sa nečim što je postalo bez-vrijedno, sa prehranom koja više ne sadržava nikakve hranjive vrijednosti, je vaša je duša naumljena sazrijeti potpuno tijekom vašeg života na Zemlji i, u ovu svrhu, treba krepku hranu koju jedino Moja Riječ, koja je Istina od Boga, može priskrbiti. Ako je, međutim, njoj ponuđena hrana koja više ne sadrži ama baš nikakvu snagu, duša ni u kojem slučaju ne može sazrijeti…I ova je hrana znanje koje ste vi tradicionalno prisvojili, o kojem čak jednom niste ozbiljno formirali mišljenje ali kojeg tvrdoglavo zastupate kao Istinu i ignorirate Čistu Istinu od Mene, koja vam je opet i iznova ponuđena od strane Moje Ljubavi. Treba priznati, kao ljudska bića vi vjerujete za vas kako ste nesposobni prosuditi što je Istina ili zabluda… i isto tako niječete ovu moć prosudbe vašim bližnjim bićima i, prema tome, ustrajno prianjate uz znanje koje posjedujete… ali vi zaboravljate da Ja Osobno… Vječno Svjetlo (1 Ivanova 1:5)… želim vama donijeti svjetlo baš kao i to da zasigurno imam moć to napraviti. Ali naračun vaše slobode volje Moja se aktivnost mora odviti unutar prirodnog okvira, inače bi za Mene bilo lagano adresirati vas glasno i jasno odgore i obavijestiti vas o Mojoj volji. I stoga Ja opetovano transmitiram Istinu vama ljudima na potpuno prirodan način, kao što Sam obećao. Jer Moja Riječ ‘Nebo će i Zemlja proći, ali Moje Riječi neće proći…’ (Matej 24:35) je također potvrda ovoga, budući jedino ČISTA ISTINA jeste MOJA RIJEČ… Ako će Ona to ostati, Ja Ju moram dostaviti vama opet i iznova u svoj čistoći, budući Nju ljudi ne štite od toga da postane iskvarena, budući ljudi mijenjaju i iskrivljuju i njezine riječi i njezino značenje sve dok oni nisu probudili u-njima-boraveći duh, i budući se ovo duhovno buđenje jedino rijetko dogodilo u onih koji su sebe smatrali pozvani tumačiti Moju Riječ.

Vi ljudi se krećete unutar isprepletene mase zabluda… vi se obično samo držite riječi čije značenje vi ne razumijete… Niti vi poznajete međuodnose, budući je znanje o ovome jedino rezultat probuđenog duha… Niti ste vi dobili duboku žudnju čuti glas vašeg Oca, ako ste zapravo slušali ‘Riječ Božju’… To je više jedna uključenost razuma nego srca, a Ja Osobno jedino mogu govoriti vama kroz srce, tako Moja Riječ neučinkovito mimoilazi vaše uši… Pored toga, vi možete primiti Čistu Istinu od Mene jedino ako ozbiljno žudite Istinu, budući ćete vi onda također žudjeti ući u kontakt sa Mnom kao Vječnom Istinom, budući vi kroz vašu žudnju također dokazujete vašu Ljubav i vašu vjeru u Mene. Posljedično tome, vi ljudi, koji odbacujete glasnike koji vam žele donijeti Istinu, znajte kako ste bez Ljubavi i bez vjere čak ako vaša usta drugačije govore… Znajte kako vaše Kršćanstvo samo obraća pažnju na formalnosti, da to nije živo Kršćanstvo, inače bi vi oživjeli i bili bi također sposobni govoriti o ‘djelovanju Duha’ u vama… da bi vaše razmišljanje onda bilo vođeno ispravno kroz Duh. Onda bi vi također naučili razlikovati između Čiste Istine koja potječe od Mene i ‘dodatnog rada ljudskih ruku’… učenja, koja su zasigurno jednom potekla od Mene ali koja su postala tako izobličena od strane ljudi da ona više ne mogu biti opisana kao ‘Moja Riječ’. Ali činjenica da vam Ja neprestano dostavljam Moju Čistu Istinu osigurava da vi primate ‘Čistu Istinu’, koja jedino može poteći iz Mene, Vječne Istine. Iz ovog razloga vi Ju jedino možete primiti direktno od Mene ili biti podučeni od strane onih koji ju primaju direktno… jer vaša ljudska bića će biti nesposobna garantirati kako oni distribuiraju Istinu ako su stekli znanje intelektualno ili ga prihvatili sukladno tradiciji. Vi uvijek morate uzeti u obzir kako Istina neće nikada ostati čista čim je štićena od strane nesavršenih ljudi… ukoliko oni nisu prosvjetljeni od strane Mojega Duha. Ali oni će također bez oklijevanja osuditi i odbaciti ono što ne korespondira sa Istinom od Mene…  Živa voda će uvijek morati biti vađena iz izvora. Ja Osobno, kao Vječna Istina, ću uvijek morati biti izvor znanja kojeg vi ljudi trebate prihvatiti kao Istinu, i prema tome vi uvijek trebate uspostaviti vezu sa Mnom Osobno najprije ako želite doći u posjed Istine… Ali možete počivati sigurnima da Ona neće biti zanijekana onima od vas koji iskreno žudite Istinu.

AMEN

Spread the Truth