Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

7132 (Milostivo zauzimanje…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7132, 27 Svibanj 1958

MILOSTIVO ZAUZIMANJE…

Ne molite Me za milost, ako istu tu milost uskraćujete vašem bližnjemu koji se o vas ogriješio. Jer nema bezgriješnoga čovjeka, svaki pojedinac ovisi o Mojoj milosti, kako bi mu je ukazao i pored njegove griješnosti …. Tako da Ja svugdje moram biti milostiv, a tako trebate činiti i vi naspram onih kojima je prije potrebna pomoć nego gruba osuda, želimo li da ozdrave u dušama.  

Uvijek nanovo moram naglašavati, da ste svi vi ljudi po-tlačeni od Mojeg protivnika (Sotone)…. Doduše, svaki pojedinac može se od toga braniti svojim obraćanjem Meni, Koji dakako imam vlast i nad protivnikom koju onda i primjenjujem kad Mi se čovjek s vjerom i povjerenjem moli za zaštitu i pomoć. No on često ljudima pristupa pod takvom maskom da ga kao takvoga ne uspijevaju prepoznati tako da mu ulijeću u mreže. A i to je vlastiti podbačaj, jer su mračnog duha i ne čine ništa kako bi si zapalili maleno svjetlo, pa će i to podbacivanje jednog dana gorko za-žaliti, pošto tamu sa sobom nose u duhovno kraljevstvo, a isto tako lako su za zemaljskog života mogli dospjeti do svjetla.

No Moja milost i milosrđe uvijek će im nanovo pružati pomoć, kako na Zemlji, tako i u onostranom kraljevstvu, neću ih proklinjati, nego ih uvijek samo nastojati izbaviti iz njihovog bijednog stanja. A toga svi trebate biti svjesni, trebate se ponašati u skladu s tim, i slabosti vaših bližnjih u vama trebaju pobuditi žarko milosrđe, trebate strahovati za njihove duše i nastojati im pomoći, što vam je i mogućno putem zauzimajućih misli ili molitvi, putem darivanja snage Ljubavi koja će t(akv)e duše blagotvorno dotaći. 

Vi se sa Mojim protivnikom morate boriti za takve duše …. i vi ćete biti jači nego on, samo ako vas pokreće Ljubav, ako želite pomoći duši. A kako bi se Ljubav u vama rasplamsala za takve nesretne duše koje protivnik drži zarobljene, trebate si zamisliti da ih dugo neće osloboditi kad se jednom oslobode svog tijela i kad uđu u mračno onostrano područje, gdje im onda nedostaje svaka snaga za otpor, gdje su potpuno u njegovoj vlasti. Pa čak i tad Ljubav jednog čovjeka može osloboditi takve duše, no sve dok čovjek još boravi na Zemlji, snaga zauzimanja može prouzročiti promjenu načina razmišljanja, i on sam još može raditi na sebi i doći do spoznaje svojih slabosti i grešaka. I već sama ta spoznaja može ga spasiti mračne sudbine u onostranom. 

Budite milostivi (dosl. poklanjajte smilovanje) svim zavedenima i trudite ih se sprovesti na pravi put. A ne uspije li vam to, za njih se molite, no ne prepustite ih neprijatelju, koji na takve duše donosi neizrecive muke, od kojih ih možete osloboditi putem vašeg ljubavnog zauzimanja. Ja čujem svaki pojedini milostivi zov, i radi vaše Ljubavi spreman sam na pomoć. No ostane li takva jedna duša prepuštena sama sebi, ona će se sve dublje zaplitati u mreže Sotone, bez da ona to i primjeti, pošto je u duhu potpuno slijepa tako da ni ne prihvaća svjetlo koje bi joj moglo svijetliti na zemaljskom putu. Jer baš slabost volje protivnik se trudi održavati, a ona se može otkloniti jedino dostavljanjem snage, koju će Ljubavno zauzimanje duši uvijek davati …..

Ne potcijenite snagu zauzimanja …. Što ne uspije dobrom govorniku, može se ‘izvesti’ Ljubavnim zauzimanjem …. Stoga vam svima na srce stavljam te duše koje hode u tami, da ih uključite u vaše molitve, da im pružite milosrdnost, jer one su sirote i bijedne te jedino putem Ljubavnog spominjanja mogu iskusiti dostavu i dar snage. Uvijek gledajte protivnika kao najvećeg neprijatelja, i pomažite im da se od njega oslobode, i time ste uistinu izvršili djelo Ljubavi, za koje će vam te duše zauvijek zahvaljivati.

AMEN 

Spread the Truth