Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

7109 (Božji dar ljubavi i milosti… Postizavanje izvornog stanja…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7109, 2 Svibanj 1958

BOŽJI DAR LJUBAVI I MILOSTI… POSTIZAVANJE IZVORNOG STANJA…

Ako ste stalno uvjeravani u Moju Ljubav i milost vi ju također trebate zatražiti, jer učinak na vas jedino postaje zamjetan kada vaša volja podari pristup Mojoj Ljubavi i milosti. Moja Ljubav za vas je doista veća od najveće; međutim, Ja to moram postaviti za uvjet da vi žudite Moju Ljubav, da Mi apelirate da vam priskrbim pune-Ljubavi darove milosti, budući ste vi jednom odbacili Moju Ljubav i time se sada također morate složiti da iznova uđete u krug Mojeg toka Ljubavi… Onda ćete biti osigurani jednom neograničenom opskrbom snage Ljubavi. Činjenica da Moja Ljubav za vas neće nikada dokončati unatoč tome ne isključuje vašu voljnost da ju primite, i sve dok ova voljnost nedostaje u vama, biti će nemoguće za Moju Ljubav da ostvari učinak, budući je vječni zakon da Ljubav ne tolerira otpor, ali niti ona prisiljava na odustajanje od otpora. Posljedično tome, vi imate jedno golemo bogatstvo milosti na vašem raspolaganju, jer sve što vam Moja Ljubav nudi su blagoslovi, budući su vam oni nezasluženo podareni ako ste ih samo voljni primiti. Prema tome vi se možete nazivati strahovito bogatima na Zemlji, budući vi možete odlučiti vašu vlastitu količinu bogatstva… Nikakva vam ograničenja nisu nametnuta od strane Mene, vi jedino trebate pitati i Moja Ljubav će vam podariti što žudite… Međutim, kada govorim o ‘blagoslovima’ zagarantiranima od strane Mene, Ja ne mislim na zemaljska vlasništva nego jedino sredstva koja vi, to jest, vaše duše, potrebuju za postizavanje vječnog života… To uključuje sve što vam pomaže ponovno zadobiti blaženo stanje kojeg ste posjedovali na samom početku kada ste bili sposobni djelovati i stvarati sa Mnom i u Mojoj volji. Jedino ovo stanje garantira neograničeno blaženstvo za koje Sam vas jednom stvorio, i prije ili poslije vi morate postići ovo stanje… Ali vječnosti još mogu proći; pri svemu tom, vi ga također možete postići u vrlo kratko vrijeme… Vrijeme vašeg zemaljskog postojanja kao ljudskog bića je dovoljno za vas da steknete ovo savršeno stanje, pod uvjetom da dobro iskoristite ovo vrijeme… I za ovo vama je potrebno jedno izobilje blagoslova… sredstava pomoći koja su vam ponuđena od strane Moje beskrajne Ljubavi koja vi ne smijete odbaciti ako ne želite produžiti vrijeme vaše udaljenosti od Mene, vrijeme vašeg bijednog stanja, svojim vlastitim ponašanjem. I ako vam Ja dam osiguranje da vi i dalje posjedujete Moju beskrajnu Ljubav, da vam Ja ne zamjeram vaše prošlo otpadništvo od Mene, da bi vam Ja želio pomoći iznova postići ovaj život blaženstva, onda vi trebate uložiti svaki napor da omogućite sebi ući još jednom u prethodni odnos sa Mnom… Vi bi jedino trebali željeti od Mene da vam dam iznova Moju Ljubav kao prije i, sa ovom iskrenom odlukom, vi ćete sebe otvoriti za primanje Moje milosti, vi ćete osjetiti Moju Ljubav i onda također pravilno iskoristiti sva sredstva milosti, i time neće proći još dugo dok se vaše stanje slabosti promijeni… Jer vaša duša će sazrijeti, ona će porasti u shvaćanju i snazi jer, kroz upliv Moje snage Ljubavi, koja se više ne susreće sa otporom, ona je stimulirana na dobrodušnu aktivnost i ovo će opet rezultirati u više svjetla i snage. Jer jednom kada ljudsko biće ima volju da sebe podredi Mojoj volji Ja ću ga rastuće više osvijetliti sa Mojom Ljubavlju, Ja ga više nikada neću pustiti budući on iznova priznaje Mene Osobno i još jednom žudi biti blisko sjedinjen sa Mnom.

AMEN

Spread the Truth