Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

5164 (Istraživanje Biblije… Razumsko znanje… (Nakon izlaganja Jehovinih Svjedoka))

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5164, 4 Srpanj 1951

ISTRAŽIVANJE BIBLIJE… RAZUMSKO ZNANJE… (NAKON IZLAGANJA JEHOVINIH SVJEDOKA)…


Vama ljudima može koristiti samo ono što vi razumijete, a Ja uistinu neću od vas zahtijevati da prihvatite u sebe nerazumljivo znanje, jer takvo jedino zbunjuje vaš um, no ne pomaže sazrijevanju vaše duše. Ja vas upravo želim voditi u Istinu, i tako vam otvoriti duhovno znanje, jer bolje je ostaviti vas neupućene, nego vam ponuditi izobličeno duhovno znanje, ili postaviti pred vas hranu koja je za vas neprobavljiva, iz razloga što učitelji sami ne posjeduju ispravno znanje, i otuda oni nemaju sposobnost da poduče njihove bližnje. Hrana koju vam nude nema nikakvu hranjivu moć, radije je podobna jedino za to da priguši zdravu glad za ispravnom hranom, i da optereti duše, tako da im oteža napredovanje uvis. A tako je malo toga što vi ljudi trebate znati da bi postali blaženi, a što vam treba biti dovedeno kao Božanska poduka. Moja zapovijed Ljubavi je kratko sažeto učenje, koje vam objavljuje Moju volju, a ispunjenje Moje zapovijedi Ljubavi će vam potom također donijeti znanje, koje vam služi da steknete vječni život… Jer ispravno znanje dolazi kao posljedica života u Ljubavi, ispravno znanje koje odgovara Istini, učinak je načina života vođenog u Ljubavi. I zbog toga vama ljudima mora biti propovijedana jedino Ljubav, i onda ćete primiti ispravnu hranu, koja je prikladna ishrana za vašu dušu. A svi vi možete razumjeti ovu propovijed, zahtijeva samo vašu volju da ispunite ono što Ja tražim od vas… Od vas zahtijevam jedino nesebičnu Ljubav, ali ne da se nastojite obogatiti razumskim znanjem koje je ispravno shvatljivo jedino kada je srce sposobno i voljno Ljubiti.

Shvatite to, vi ljudi, da će svako duhovno znanje biti ispravno znanje jedino putem života Ljubavi i da bez takvoga nema nikakve vrijednosti pred Mojim očima, a niti za vas same. Stoga, ako želite podučavati vaše bližnje, onda im samo predočite blagoslov ispravnog života u Ljubavi, učinite Me njima prepoznatljivim kao Boga Ljubavi, mudrosti i svemoći, tako da Me nauče ljubiti, te da iz Ljubavi prema Meni, prakticiraju i Ljubav prema bližnjemu… A kada ste ostvarili ovaj zadatak, potaknuli ljude na neprestano djelovanje u Ljubavi, onda ste zaista bili najbolji učitelji, onda ste im vi indirektno pripomogli u znanju koje im sada pritječe kao učinak (posljedica) Ljubavi, jer je onda duh u njima živ, vodi ih u Istinu, jer im Ljubav donosi prosvjetljenje duha, i čovjeku je sada lako razumljivo ono što mu nije moglo biti objašnjeno tek racionalno… jer jedino Duh daje znanju život, jedino Duh ispravno podučava čovjeka… (4 Srpanj 1951) I tako se vi možete pouzdano ubrojiti među Moje učenike, vi koji izravno od Mene primate Moju Riječ i prihvaćate ovu Moju Riječ, ako vam je ona ponuđena od Mojih primatelja. Svih vas podučavam, jer Ja znam tko se na ispravan način postavio prema Mom daru, Ja znam što svaki pojedini treba, i Ja također znam kako ga pojedini procjenjuje i primjenjuje. A jedino to je presudno (odlučuje), što on prima. Ali, ako Ja onda opskrbljujem Moje učenike prema sposobnosti i voljnosti da to prihvate (usvoje), onda iz toga možete vidjeti, da glava puna razumskog znanja nema nikakvu drugu vrijednost, nego da pred bližnjima važi kao mudra. Jer ako on ovo racionalno znanje razdjeljuje drugima, time neće biti ni srce primaoca oplemenjeno, ni duši dovedena duhovna hrana. Jer, duhovna hrana je jedino ono što dušu osnažuje za napredovanje, duhovna hrana je znanje koje može oživjeti Ljubav za Mene i za bližnjega, a za to treba uistinu maleno, ali ispravno znanje. Ako vi sada, međutim, vjerujete da morate temeljito istražiti Knjigu Otaca, omogućavate više vašem razumu da postane aktivan, nego srcu, i onda će ishod do kojeg dođete, manje služiti duši, nego će više biti svjetovno znanje, iako je duhovnog porijekla. Onda vi radije pokušavate objasniti svjetovne događaje i također ih vremenski navoditi, nego prodrijeti u Moj plan spasenja od vječnosti, koji međutim ima jedino za cilj vaše duhovno ozdravljenje. Ono što vi uzimate iz Knjige Otaca, manje je pogodno za ovo ozdravljenje, budući da je uvijek samo Ljubav, jedino ozdravljujuće sredstvo, a ova može biti prakticirana bez takvog znanja, i također ona mora prethodno biti prakticirana, prije nego čovjek može govoriti iz ispravnog znanja, iz duhovnih misli u skladu sa Istinom. Sasvim je za pohvalu žar s kojim oni vjeruju da Mi služe, ali ovaj žar je dobar jedino onda, kada se očituje u Ljubavi prema bližnjemu, jer jedino onda može biti postignuto nanovo-rođenje duha, koji jedini vas vodi u Istinu… Sve što je učinjeno za Mene, Ja međutim prepoznajem kao Ljubav za Mene, ali ova Ljubav je dokazana jedino kada također vrijedi za bližnjega, i ovo učenje mora biti prošireno posvuda kao najvažnije Evanđelje, jer o tome ovisi svaka spoznaja, zrelost duše, i također, vječni život… a ne o njegovom poznavanju povijesnih zbivanja ili o tumačenju Mojih Riječi na nerazumljiv način… Jedino ispunjanje Moje volje vodi vas ljude do cilja, a Moja volja jest i ostat će, život u Ljubavi, vršenje Moje zapovijedi Ljubavi prema Bogu i prema bližnjemu.

AMEN

Spread the Truth