Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

5144 (Razvoj je stvar slobodne volje a ne Božje samovoljno korištenje sile…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5144, 4 Lipanj 1951

RAZVOJ JE STVAR SLOBODNE VOLJE A NE BOŽJE SAMOVOLJNO KORIŠTENJE SILE…

Božanska iskra u ljudskom biću je njegov putokaz na ovoj Zemlji, jer ona nagoni ljudsko biće činiti što je dobro i upozorava ga protiv zlih akcija i misli… ipak jedino nježno tako da se ona može, ali i ne mora, čuti i osjetiti budući ona sebe ne gura u prvi plan, namjesto toga, ona očekuje da osoba sluša naunutra kako bi bila zamjećena. Prema tome opet se najprije zahtijeva čovjekova volja kako bi postao svjestan nježnog glasa unutra. Prema tome volja dolazi prva a svi drugi blagoslovi stupaju na snagu sukladno, što također uključuje očitovanje Božanske iskre u ljudskom biću. Volja je, međutim, slobodna, ona nije pod prisilnim utjecajem niti od gore niti od ispod… niti Bog niti Njegov protivnik ne određuju čovjekovu odluku, ipak sukladno njegovoj slobodnoj volji oni vrše njihov utjecaj. Ovo treba biti izričito spomenuto budući u cjelosti mijenja sliku vječnog Božanstva, Koje je u Sebi sama Ljubav, kada se podučava da je smjer volje određen od strane Boga, kada se naučava da ljudsko biće ne može koristiti njegovu volju slobodno nego da smjer njegove volje zavisi o Božjoj milosti i milosrđu. Činjenica da je ljudskom biću uopće i ponuđena prilika iskušati njegovu volju i dokazati njegovu Bogu-naklonjenu volju je definitivno čin Božanske milosti i milosrđa, ipak od kakve koristi bi život ljudskog bića na Zemlji bio ako bi njegova volja bila ograničena a njegov razvoj na Zemlji bio u cjelosti Božje djelo, to jest, ako bi uspjeh ili neuspjeh bili u cjelosti određeni od strane Njega… Učenje poput takvog* daje povoda sumnjama u Božju mudrost i Ljubav i prema tome se nikada ne može podudarati sa Istinom. Ljudsko biće nedvojbeno uvijek nosi unutar sebe prekoritelja, Božje je milosrđe uvijek prepoznatljivo, jer ovaj nježni glas je također dar milosti, pomoćno sredstvo da potakne ljudsko biće gdje bi trebao pristići u skladu sa Božjom voljom… ipak to je ostavljeno u potpunosti njemu kako on koristi ovaj dar milosti, inače bi prekoritelj unutar srca zvučao tako glasno i zamjetno da bi se on morao čuti a osoba bi naknadno prisilno djelovala kako je zahtijevano od njega. Ljudsko biće ima slobodnu volju… to je od najvećeg značaja za njegov duhovni razvoj i nikada ne može biti osporavano; unatoč tome, riječi mogu biti krivo shvaćene ili krivo protumačene ako nedostaje nužno razumijevanje u svezi stvarnog zadatka ljudskog bića na Zemlji i koji on cilj treba postići. Svatko tko ovo zna smjesta prepoznaje pogrešku doktrine, čak ako je zagovarana kao da je Božanskog porijekla. Božja Ljubav i mudrost moraju uvijek biti naglašeni, sve mora prikazivati Božju Ljubav i mudrost, a gdje se ovo može dvojbiti u učenju je odsutno Božansko porijeklo, jer Bog, Koji želi biti ljubljen, ne prikazuje Sebe tako da Ga se mora bojati… A Bog, Koji se udvara ljubavi Njegovih živih tvorevina kako bi ih učinio vječno sretnima sa Njegovom Ljubavlju, neće Sebe prikazati kao Boga gnjeva i tiranije te ugušiti svu Ljubav prema Njemu u pupoljku. Pokušajte pronaći ispravno značenje i ne sudite u skladu sa slovom, jer slovo ubija a duh daje život (2 Korinćanima 3:6). Ali gdje je Duh Božji na djelu svaki je veo podignut i svaka osoba ispunjena sa Duhom Božjim će također razumjeti Njegovu Riječ.

AMEN

*Misli se na Calvinovo učenje o ‘suverenosti Boga’, po kojem Bog Otac unaprijed određuje sudbinu ljudi na Zemlji te jedne predodređuje za raj a druge za pakao L. Ta je obmanjujuća doktrina temelj Prezbiterijanske Crkve.

Spread the Truth