Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

5141 (Neopravdana primjedba: predodređen biti zao…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5141, 31 Svibanj 1951

NEOPRAVDANA PRIMJEDBA: PREDODREĐEN BITI ZAO…

Štogod će vam služiti kao blagoslov će vam biti dano od strane Mene, ali štogod odgađa vaš duhovni razvoj nije Moja volja nego volja onoga koji vas želi razdvojiti od Mene. Pa ipak, Ja to dozvoljavam da se dogodi kako ne bi oduzeo ljudsku slobodu volje i vjerovanja, i također da bi vas motivirao ispitati što proizlazi iz kojeg duha. Sve može biti blagotvorno za vas, jer čak zlo može služiti vašem razvoju utoliko što ga vi učite prepoznati i prezreti i time donosite odabir za dobro ili zlo, što također čini nužnim poznavanje i jednog i drugog. Ipak zlo ne potječe od Mene nego od Moje protivne sile, koja stoga također vrši utjecaj na volju ljudskog bića kako bi ga zadobila. Ljudsko biće, međutim, donosi njegovu vlastitu odluku.

Gdje Moj protivnik nađe odobravanje ne može biti rečeno da je to Moja aktivnost na ljudskom biću, budući ljudsko biće nije prisiljeno na akcije i misli nego ih odobrava svojom voljom i budući ima sposobnost razlikovati između dobra i zla. To je zašto je on odgovoran za smjer njegove volje, i prema tome on također stvara njegovu vlastitu sudbinu u vječnosti. I nitko neće biti sposoban reći da mu Ja nisam pristupio, sudbina svakog ljudskog života nudi dovoljno prilika koje mu omogućuju prepoznati jednu Silu koja upravlja i odlučuje otkrivajući mu tako Sebe. Ako on zanemari ove prilike ili ako pristane na nazadovanje onda zloupotrebljava njegovu slobodnu volju i time je koristi u pogrešnom smjeru. On sebe izručuje moći Mojeg protivnika bez da je bio prisiljen od strane njega. Otud je neopravdana primjedba da je osoba, koja je potpala pod nepovoljan utjecaj, bila nesposobna učiniti išta nego djelovati opako i da ga je ovaj loš utjecaj prisilio da bude zao po Božanskoj providnosti… Sudbina osobe je uvijek tako oblikovana da prilike za viši razvoj prevladavaju ako je on dobre volje… Ljudsko biće ne treba podbaciti ako on sam ne želi podbaciti… Jer on je u svako vrijeme slobodan zamoliti Me za pomoć, koja će mu uvijek biti podarena… I svaka tuga, svaki udarac sudbine bi ga trebao ohrabriti uputiti ovu zamolbu, onda ljudsko biće neće nikada biti u opasnosti podbaciti, jer Ja jedino čekam da se njegove misli okrenu ka Meni kako bi ga ščepao i držao ga da bi spriječio njegov pad. Molitva Meni je odbrana protiv onog koji ga naumljava ozlijediti. Molitva Meni osigurava snagu i jača osobu u svakoj kušnji. Ljudsko biće stoji između dvije sile i mora odabrati jednu od dvije. Obadvije će ga razumljivo afektirati i pokušati zadobiti prevlast nad njime. To je zašto Ja dozvoljavam aktivnost Mojeg protivnika, ipak ne prepuštam ljudsko biće nezaštićenim njegovoj moći, ali kroz nedaću i druge udarce sudbine Ja ga pokušavam ohrabriti da Me zazove, budući jedino kada je njegova volja donijela odluku za Mene ću Ja biti sposoban intervenirati sa Mojom moći i Ljubavi.

On se mora okrenuti ka Meni u apsolutnoj slobodi volje, i ako to ne učini po vlastitoj želji Ja ga moram potaknuti kroz svakojake vrste ozbiljnih poteškoća koje, međutim, mogu uvijek jedino unaprijediti spasenje njegove duše i prema tome su dozvoljene od strane Mene. Ali zlo je uzrokovano od strane samog ljudskog bića tako što dozvoljava sebi biti kontroliranim od strane onog koji je okrenuo Ljubav u suprotno i koji će prema tome uvijek djelovati opako i neljubazno i na taj način može lagano biti prepoznat. Ali Ja ga neću zaustaviti, jer njegova aktivnost također smjera postići odluku volje… Ali blaženi su oni koji dozvole sebi biti upravljani ka Meni, koji shvaćaju njegove spletke i žele pobjeći od njega… Ja ću ih ščepati i privući k Meni, jer oni su koristili njihovu volju ispravno i prošli njihov ispit zemaljskog života.

AMEN

Spread the Truth