Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

5124 (Bog se trudi zadobiti Ljubav svojih stvorenja…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5124, 4 Svibnja 1951

BOG SE TRUDI ZADOBITI LJUBAV SVOJIH STVORENJA ….

Ja se neprestano trudim zadobiti vašu Ljubav tako što vas obasipam milošću, kako biste prepoznali Moju Ljubav i kako biste Ju uzvratili iz slobodne volje. Sve oko vas trebalo bi vam dokaz(iv)ati Moju Ljubav, i koje god djelo stvaranja da promatrate, trebate si biti svjesni toga da je to bilo stvoreno samo radi toga da vas učini blaženima, jer svako djelo stvaranja bilo je nužno potrebno za vaš razvoj prema gore, koji je već bio postigao jedan visoki stupanj kad ste se kao čovjek mogli utjeloviti na ovoj Zemlji.

Trebate biti svjesni toga da je kompletno stvaranje nastalo samo u svrhu povratka palog duhovnoga nazad k Meni i da ste vi sami Stvorenje koje je izvršilo to otpadanje od Mene. Baš kao što vi oko sebe možete promatrati neprestano nastajanje i propadanje, tako je i vaša duša prošla kroz uvijek druge forme, koje su neprestano proživljavale proces nastajanja i propadanja; vi ste dospjeli do sve veće zrelosti u stanju prisile, a cijelo stvaranje bilo je sredstvo za to, budući da se Stvorenje u vama nikada samo od sebe ne bi moglo razviti prema gore bez Moje pomoći.  

Vi to sve trebate imati na umu i znati da je vašeg Stvoritelja i Oca od vječnosti samo velika Ljubav poticala na to da učini da nastane djelo stvaranja, i da vi samo trebate uzvratiti tu Ljubav u skladu sa svojim mogućnostima kako biste onda opet bili bezgranično blaženi, kao što je i bilo vaše negdašnje određenje. Ja vas neću pustiti da propadnete, jer ste putem Moje Ljubavi nerazdvojivo povezani sa Mnom, no tek će vaša protu-Ljubav učiniti da osjetite sreću Moje Ljubavi; i zato se Ja neprestano trudim zadobiti vašu Ljubav, a tek uz pomoć nje ponovo dobivate karakter Božanskog stvorenja koji ste bili izgubili. 

Promatrajte tvorevine oko sebe i mislite na Mene, tada se date dotaći Mojim Ljubav-nim zrakama, i one vas počinju grijati, iskra Ljubavi u vama se pali, vi morate automatski misliti i postupati dobro, ako dopustite da stvaranje djeluje na vas. Jer tada Ja Sâm kroz njega govorim vama, a vaše srce biti će smekšano i voljno za Ljubav. I tada već uzvraćate Moju Ljubav, koja je preko bližnjega usmjerena Meni, čak i ako je vama to još nesvjesno. Ja od vas ljudi želim biti spoznat kao Bog Ljubavi, kako biste žudjeli za Mnom i kako bih vas Ja mogao privući na gore k Meni na Moje Očinsko srce …. Tad će naša Ljubav naći ispunjenje, i to će biti neprestano blaženo davanje i primanje …. 

AMEN

Spread the Truth