Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

5099 (Dijete-štvo Božje… Uvjeti…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5099, 3 Travanj 1951

DIJETE-ŠTVO BOŽJE… UVJETI…

Ništa drugo vam ne može steći dijete-štvo Božje nego življenje života u skladu sa Mojom voljom, života Ljubavi, jedno prilagođavanje i uklapanje u vječni red, koji je utemeljen na Ljubavi. Postajanje Mojim djetetom sa svim pravima Oca određuje preduvjete živoj tvorevini koja, kao ljudsko biće, mora steći ovu povlasticu, i ovi se preduvjeti mogu ispuniti sa lakoćom ali, u drugu ruku, mogu također biti nevjerojatno teški… Ja očekujem od ljudi da ispune Moje zapovijedi, transformaciju njihove prirode u Ljubav, tako da svatko tko dođe u kontakt sa ljudskim bićem može njega prepoznati kao Moje dijete. Ova zapovijed Ljubavi mora biti ispunjena; inače je prilagođavanje Meni, Koji Sam sama Vječna Ljubav, nemoguće. Ipak ovo se uvijek odnosi na najunutarnije pokretanje srca, jer slojevi koji okružuju dušu koja se i dalje napreže će se razložiti ili otvrdnuti sukladno… i ovo srdačno pokretanje mora nastati u ljudskom biću u cjelosti bez sile, onda je ono vrijedno, i za njega samoga baš kao i za potrebitu braću, koja moraju osjetiti istinsku Ljubav kako bi cijenili njezinu snagu. Ljubav je jedino sredstvo iskupljenja, Ljubav je jedina staza koja vodi do Mene i Ljubav mora biti prakticirana od strane svake osobe koja želi postati sretna… Ja ne mogu odstupiti od ovog Mog uvjeta budući kontakt sa Mnom može biti uspostavljen jedino kroz Ljubav i budući ova (po)veza(nost) pripada stanju dijete-štva Božjeg. Jedno je rezultat drugog, prema tome također i činjenica da Ljubav osigurava svjetlo i snagu onome koji ju prakticira nesebično. Ali svjetlo i snaga su također dio Moje temeljne prirode, baš kao što su obadvoje bili posjedovani od strane vas, Mojih živih tvorevina, kada ste i dalje bili u stanju savršenstva. Vi ste bili puni snage i svjetla sve dok ste bili prožeti od strane Ljubavi, ali vi ste ih izgubili kada je Ljubav opala. Sve ove stvari su za vas ljude razdvojeni pojmovi… svjetlo, snaga i blaženstvo… ipak oni neizbježno pripadaju zajedno, i život Ljubavi, udovoljavanje Mojim zapovijedima, će vam povratiti sve što ste jednom izgubili. I vi možete iznova primiti ogromna bogatstva ako sebe prilagodite Meni kao vječnoj Ljubavi, otud, ako vi iznova postanete što ste bili u početku… Moja djeca, koja mogu uživati u blaženstvu budući jedno obiblje svjetla i snage prebiva u njima. Dijete-štvo Božje je najviši stupanj blaženstva kojeg Moje žive tvorevine mogu steći. Ja zasigurno postavljam zahtjeve pred vas ali oni nisu nemogući za ispuniti budući Sam Ja neprestano tik pored vas sa Mojom Ljubavlju i milošću, budući ne očekujem od vas ništa što nadilazi vašu snagu; namjesto toga, Ja uvijek prilagođavam Moje zahtjeve vašem duhovnom stanju. Ipak, čim vi živite život Ljubavi, sve će vam biti lagano (bez muke) budući je sama Ljubav snaga i time vi možete neprestano povećati vašu snagu (Matej 11:29, 30). Pored toga, kroz Ljubav vi privlačite Mene Osobno ka vama, vi privlačite Oca i Otac privlači vas… I vi ćete postići vaš cilj sasvim izvjesno, vi ćete postati Moja djeca i potpuno zaposjednuti Moje srce… I Ja vam se neću opirati, budući Ja čeznem za Mojom djecom, oni su proizvod Moje Ljubavi i Ja im želim pripremiti neizmjernu sreću za svu vječnost.

AMEN

Spread the Truth