Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

5077 (Povratak Gospodnji… Sadašnje vrijeme… Svjedoci Nove Zemlje…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5077, 2 Ožujak 1951

POVRATAK GOSPODNJI… SADAŠNJE VRIJEME… SVJEDOCI NOVE ZEMLJE…

Svi vi ćete biti svjedoci Moje moći i slave, vi ćete živjeti da bi vidjeli Moj povratak, dijelom u duhu i dijelom u tijelu, jer vrijeme dolazi do kraja i dogodit će se kako sam uvijek i neprestano proglašavao. Vi ćete doživjeti Moj povratak i svjedočiti o njemu u raju Nove Zemlje… Jer Ja ću prebaciti one koji Mi ostanu vjerni na Novu Zemlju, gdje će oni također proglašavati Moju Riječ kao što to čine sada na Moju instrukciju… Ja znam tko je prikladan to činiti i znam sasvim dobro kako zaštititi Moje sluge od uništenja, Ja ću obdariti Moje učenike posljednjih dana sa izvanrednom snagom da bi im omogućio uspješno obavljati njihovu službu, tako da će se hrabro boriti sa svima onima koji su neprijateljski raspoloženi spram Mene i koji također protežu njihovu mržnju na Moje Vlastite. I ni jedan od njih neće otići sa Zemlje dok njegova misija nije bila izvršena. Posljednji na ovoj Zemlji, međutim, će biti prvi na Novoj Zemlji, gdje će njihov zadatak biti isti… Proglašavati Moju Riječ, iako na drugačiji način, jer Ona će biti radosno i čeznutljivo prihvaćena, Ona će biti prepoznata kao ono što jeste… kao dokaz Ljubavi Oca, Koji želi pružiti zadovoljstvo Njegovoj djeci.

Svi oni će prepoznati Moj glas kada kroz vas govorim ljudima. Jer svi oni su prošli njihovu kušnju na ovoj Zemlji i ostali Mi vjerni. Otud, njihova će nagrada također biti izobilna i prijatna, skladan život u raju Nove Zemlje, kojeg ni jedan čovjek ne može zamisliti ali koji je njima podaren da će Moja moć i slava sebe očitovati. I Ja Osobno ću biti u njihovoj sredini… Ja ću doći u oblacima da bi ih odveo kući i ostao sa njima, budući su poradi njihove prikazane odanosti tijekom posljednje vjerske borbe oni postali Mojom djecom. Jer oni će Me neustrašivo priznati, oni će svjedočiti o Meni bez da su Me vidjeli. Iz tog razloga njima će također biti dozvoljeno vidjeti Me u punoj Slavi prije samog kraja. I što proglašavam će se ispuniti… Ja ću se vratiti, i vi ćete živjeti da bi to vidjeli…  

Vi još ne vjerujete da je vrijeme tako jako blizu, da ćete doživjeti užase posljednjih dana, i da će ova Zemlja biti uništena sa Mojim dopuštenjem. Vi još ne vjerujete da se proglašenja vidjeoca i proroka tiču sadašnjeg vremena i da ćete vi ljudi sadašnjeg vremena doživjeti značajne stvari koje ni jedna osoba ne može zamisliti, jer ova Zemlja još nikada takvo nešto nije predočila. Ali čovječanstvo će uskoro gledati događaje sa užasom i zbunjenošću koji će učiniti jedno skoro dezintegriranje Zemlje vjerojatnim, i onda će ono brzo napredovati spram konačnog kraja. Ipak Moji odabrani ljudi će preživjeti vrijeme budući je to Moja volja, i budući će čak to vrijeme imati svoje svjedoke koji će biti probrani da bi o njemu govorili, tako da će Moja moć i snaga postati očigledni među potomcima ljudskog naraštaja na Novoj Zemlji. Jer ono će morati biti sačuvano kao tradicija za potomke, budući će čak onda doći vrijeme opet kada će grijeh prevladavati i Ja ću biti zanemaren. Onda će njihovo svjedočanstvo upozoriti i podsjetiti ljude kakva sudbina će čekati one koji su Me potpuno zaboravili… Onda će njima trebati biti rečeno o raspadu stare Zemlje i Posljednjem Sudu koji je odlučivao o životu i smrti, o sreći i prokletstvu.

AMEN

Spread the Truth